Olet täällä

Ruotsin kielioppi ja rakenteet

Ruotsin kielioppi ja rakenteet
 • Tunnus: SWE8TN062
 • Laajuus: 3 op 
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: ruotsi ja suomi
 • Opintojakson taso: perustasolle valmentava opintojakso
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen*
  *Uusille opiskelijoille järjestetään lähtötasokoe, jonka perusteella voi saada vapautuksen tästä opintojaksosta.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Hylätty lähtötasokoe.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää kielen keskeisiä rakenteita
 • hallitsee yleissanastoa
 • saa valmiuksia ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää helpohkoja tekstejä ja yksinkertaista puhetta

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aiheita:

 • kieliopin keskeisimmät osa-alueet
 • sanaston kertaus

Oppimateriaalit

Lehto, T. & Portin, M. 2005 (tai uudempi painos). Grönä linjen. Mot högskolestudier. Helsinki: WSOY / SanomaPro.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetuksessa käydään läpi teoria, esimerkit ja harjoitukset, joille itsenäinen työskentely pohjautuu.
Itsenäinen työskentely sisältää viikottaiset itsenäisesti tehtävät harjoitukset sekä opettajalle palautettavat oppimistehtävät.
Kirjallinen koe 2h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Ks. yllä mainitut tiedot lähtötasokokeesta.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanoin hylätty/hyväksytty.
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan hyväksytysti suoritettu kurssikoe, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja jatkuva näyttö.

Vastuuopettaja

Maarit Ohinen-Salvén