Olet täällä

Skrivkurs på nätet

Skrivkurs på nätet

Tunnus: SWE8LH103
Laajuus: 3 op
Ajoitus: vapaa
Kieli: ruotsi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Perusopintojen kaikille yhteiset ruotsin opinnot suoritettu (moduulissa Asiakasosaaja).

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Arvosana 1

Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään kirjoittamisprosessin eri vaiheet ja osaa jäsentää omaa kirjoittamisprosessiaan rajoitetusti. Hänen kirjallinen ilmaisunsa paranee jonkin verran.

 

Arvosana 3

Opiskelija ymmärtää kirjoittamisprosessin eri vaiheet ja osaa jäsentää omaa kirjoittamisprosessiaan melko hyvin. Hänen kirjallinen ilmaisunsa paranee selvästi.

 

Arvosana 5

Opiskelija ymmärtää kirjoittamisprosessin eri vaiheet hyvin ja osaa jäsentää omaa kirjoittamisprosessiaan tarkkaan. Hänen kirjallinen ilmaisunsa paranee huomattavasti ja hän osaa syventää kirjoittamistaitojaan omatoimisesti.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa opettajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

Työelämäyhteydet

Opintojakson tavoitteena on parantaa työelämävalmiuksia ammatillisen kielitaidon alueella.

 

Kansainvälisyys

Opintojakso parantaa valmiuksia toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä.

 

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kirjoittamiseen liittyvään tausta-aineistoon ja kommunikoi verkko-oppimisalustalla, kirjoittaa omia tekstejä sovituilta aihealueilta sekä antaa vertaispalautetta muiden opiskelijoiden teksteistä verkko-oppimisalustalla.

 

Opintojakson CEF-tavoitetaso on B2.

 

Oppimistavat

Itsenäinen ja verkko-opiskelu

Kirjoitustehtävät

Vertaispalaute

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

 

Arviointitavat

Oman tekstin tuottaminen

Aktiivisuus (=kommunikointi ja vertaispalautteen antaminen verkko-oppimisalustalla)

 

Vastuupettaja

Ilmoitetaan myöhemmin.

 

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisalustalla oleva ja muu erikseen ilmoitettava materiaali.