Olet täällä

Ruotsin liikekieli 1

Ruotsin liikekieli 1

Tunnus: SWE4LS201 
Laajuus: 5 op  
Ajoitus: 1. lukukausi 
Kieli: ruotsi 
OPS: OPS 2016  
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen 

Suullinen osa (2,5 op) on SWE4LS201B  ja kirjallinen osa SWE4LS201A

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Lukion ruotsin oppimäärä tai vastaava 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa liikeruotsin rakenteet sekä liike-elämään liittyvän sanaston ja fraseologian. 
  • osaa toimia suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa työelämän sosiaalisissa tilanteissa. 
  • osaa hyödyntää pohjoismaisia tietolähteitä. 
  • osaa keskustella pohjoismaisesta taloudesta ja kulttuurista  

Arvosana 1 
Opiskelija: 
osaa käyttää jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy työelämän yksinkertaisista ja rutiininomaisista suullisista ja kirjallisista tilanteista ruotsin kielellä. 
ymmärtää yksinkertaisia ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä tekstejä ruotsin kielellä. 
laatii yksinkertaisia viestejä, jotka ovat rakenteiltaan ymmärrettäviä. 
hallitsee keskeisen liikeruotsin ammattisanaston. 

Arvosana 3 
Opiskelija:
osaa käyttää itsenäisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin useimmista työelämän arkisista tilanteista ruotsin kielellä. 
ymmärtää ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä tekstejä ruotsin kielellä. 
tuottaa tekstiä, joka on usein selkeää ja johdonmukaista, ja tyyli on pääosin tilanteeseen sopivaa. 
hallitsee ruotsin rakenteet ja liikeruotsin keskeisen ammattisanaston. 

Arvosana 5 
Opiskelija:
osaa käyttää monipuolisesti jokapäiväistä ruotsin kieltä ja selviytyy hyvin työelämän arkisista tilanteista ruotsin kielellä. 
ymmärtää sujuvasti ajankohtaisia ja liike-elämää käsitteleviä tekstejä ruotsin kielellä. 
tuottaa tekstiä, joka on selkeää ja johdonmukaista, ja hän osaa välittää viestin tilanteeseen sopivalla tyylillä. 
hallitsee erinomaisesti ruotsin rakenteet ja liikeruotsin keskeisen ammattisanaston. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Opiskelija voi osoittaa kielisalkulla ja/tai erillisellä näyttökokeella hallitsevansa opintojakson tavoitteet ja sisällöt. Näyttöön on oikeus osallistua vain yhden kerran ennen opintojakson alkua ja näyttökäytännöt sovitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa. Näyttö arvioidaan arvosanoilla 1-5. Opiskelijan on tällöin otettava yhteyttä vastuuopettajaan viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaisen opintojakson alkamista. 

Työelämäyhteydet  

Vierailijaluento/yrityskäynti/seminaari sekä yritysten esittelymateriaalia 

Kansainvälisyys 

Opintojakson aiheita käsitellään yhteispohjoismaisesta näkökulmasta  

Sisältö  

pohjoismaiseen kontekstiin liittyvät tekstit, suulliset esitykset ja keskustelut  
kielioppi 
sanasto 
puhelinviestintä  
vieraiden vastaanotto, organisaation ja tilojen esittely  

Oppimistavat 

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI  
b. Monimuotokurssi: alkutapaaminen + vaihteleva määrä lähiopetusta + tehtävät TAI 
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI 
d. Oppimistehtävät ja suullinen koe  

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjallinen osuus: 
Kirjallinen koe 80 % 
Jatkuva näyttö ja etätehtävät 20 % 

Suullinen osuus: 
Suullinen koe 45 % 
Tehtävät ja jatkuva näyttö 55 % 

Vastuuopettajat 

Marketta Keisu, Pasila (kirjallinen osuus) 
Marjaana Halsas, Pasila (suullinen osuus) 

Oppimateriaalit 

Moodle (kirjallinen osuus)
Moodle/Sharepoint harjoituspaketti (suullinen osuus)