Olet täällä

IT Svenska

IT Svenska
 • Tunnus: SWE1TN001
 • Laajuus: 3 op
 • Ajoitus: 2. lukukausi (Innovaattoreilla 4. lukukausi)
 • Kieli: Ruotsi
 • Opintojakson taso: Perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: Pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso: hyväksytty suoritus Winhassa joko koodilla SWE1TN061 Ruotsin tasotesti tai SWE8TN062 Ruotsin kielioppi ja rakenteet

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • omaa valmiudet selviytyä keskeisistä työelämän tilanteista ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti
 • kykenee kertomaan omasta koulutuksestaan ja työstään ruotsin kielellä
 • kykenee hyödyntämään oman alansa ruotsinkielisiä ammattijulkaisuja ja keskustelemaan alan keskeisistä ilmiöistä ruotsin kielellä
 • ymmärtää pohjoismaisia yrityskulttuureja
 • kiinnostuu kehittämään ruotsin kielen taitoaan edelleen

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • opiskelu ja työnhaku
 • työelämän suullinen ja kirjallinen viestintä
 • ammatillinen kielitaito (it-aiheet ja projektisanasto)
 • pohjoismaiset yrityskulttuurit
 • kulttuuriaiheet (ruotsinkielinen musiikki, elokuvat, teatteri, lehdet).

Työelämäyhteydet 

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan ruotsinkielinen vierailuluento tai yrityskäynti.

Kansainvälisyys

Opintojakson aiheita käsitellään pohjoismaisesta näkökulmasta. Opintojaksolle hankitaan mahdollisuuksien mukaan pohjoismainen vierailija.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojaksoon kuuluu sekä lähiopetusta että itsenäistä työskentelyä. Lähiopetuksessa tehdään paljon keskustelu- ja dialogiharjoituksia pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Itsenäisen työskentelyn osuuteen kuuluu mm. tekstien lukeminen, kirjallisen tekstin tuottaminen, verkkokeskustelu oppimisalustan keskusteluryhmässä, tiedonhaku internetistä sekä internetissä olevien kielioppi- ja sanastomateriaalien hyödyntäminen. Lisäksi tehdään ryhmän kiinnostuksen mukaan teatterikäynti tai muu kulttuuritehtävä.
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Mikäli opiskelija katsoo hankkineensa työelämässä tai muulla tavoin opintojakson tavoitteita ja sisältöä vastaavan kielitaidon, hän voi sopia AHOT-menettelystä opintojakson opettajan kanssa.

Vastuuopettaja

Maarit Ohinen-Salvén, Pasila

Oppimateriaali

Ohinen-Salvén M. 2008. Jobba med IT. Svenska för högskolor. Edita. Helsinki.
Tunnilla ja / tai oppimisalustan kautta jaettava lisämateriaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 (min. 40 % tavoitteesta)

Arvosana 3 (min. 70% tavoitteesta)

Arvosana 5 (min. 90% tavoitteesta)

Suullinen kielitaito riittää yksinkertaisiin rutiinitilanteisiin. Ymmärtämisvaikeuksia esiintyy ja väärinkäsityksiä syntyy melko helposti. Ääntämisessä on runsaasti puutteita.

Tekstin ymmärtäminen edellyttää apuvälineitä. Rakenteissa ja sanastossa on runsaasti aukkoja, minkä vuoksi tuotettu teksti on vaikeaa ymmärtää.

Selviytyy tutuissa työhön ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. Ymmärtää suuren osan kuulemastaan ja pystyy reagoimaan toivotulla tavalla ilman valmistautumista. Tulee ymmärretyksi, vaikka ääntäminen voi olla joidenkin äänteiden osalta puutteellista.

Ymmärtää keskeisen sisällön sekä yleisluontoisia aiheita että omaa alaa koskevista teksteistä. Kirjalliset tuotokset ovat ymmärrettäviä. Sekä alakohtainen että yleissanasto on melko laaja. Rakenteissa on osittain puutteita.

Suullinen kielitaito on sujuvaa. Pienehköjä virheitä saattaa esiintyä, mutta ne eivät haittaa kommunikointia. Selviytyy hyvin ja idiomaattisesti sekä työelämän että vapaa-ajan kielenkäyttö- ja keskustelutilanteissa. Ymmärtää hyvin omaan alaan liittyvän puheen. Ääntäminen on lähes virheetöntä.

Ymmärtää vaivatta sekä yleisluontoisia aiheita että omaa alaa käsitteleviä tekstejä. Pystyy itse tuottamaan rakenteellisesti ja sanastollisesti monipuolista, melko virheetöntä tekstiä, joissa satunnaiset rakennevirheet eivät häiritse lukemista. Osaa käyttää alan keskeistä terminologiaa oikein.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen arvosana: loppukoe 60 %, kirjalliset oppimistehtävät 40 %.
Suullinen arvosana: Kaksi ryhmäkeskustelua 70 %, aktiivisuus ja jatkuva näyttö 30 %.
Kaikki oppimistehtävät pitää olla hyväksytysti suoritettuina ennen loppukoetta.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.