Olet täällä

Ohjelmistoprojekti I

Ohjelmistoprojekti I

Tunnus: SWD4TN022
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 3. lukukausi (2. periodi)
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Kurssikuvaus

Opintojaksolla kehitetään ohjelmistoratkaisu yhteistyössä digiprojektikurssin kanssa. Tämän kurssin tehtävä on tuottaa rajapinta ja tallennusmahdollisuus käyttöliittymäkerrokselle, jonka digiprojektikurssi toteuttaa. Opintojaksolla tarjotaan ensimmäinen versio rajapintakuvauksesta pohjaksi. Sen pohjalta lähdetään rakentamaan palvelun rajapintaa pienissä tiimeissä. Digiprojektikurssilta tulee kurssin edetessä lisää tarpeita siihen mitä rajapinnalta tarvitaan.

Esitietovaatimuksena palvelinohjelmointi tai vastaavat tiedot (käytännössä Spring sovelluskehys pitäisi esim. olla jo jollain tavalla tuttu).

Sisältö

  1. Opiskelijoille annetaan lähtökohdaksi ensimmäinen versio toiveista mitä heidän rakentamansa rajapinnan pitäisi ainakin pystyä tekemään. (rajapinta palvelee esimerkiksi. “Opintojaksopalautteen keräämistä ja seuraamista”).

  2. Pilkotaan rajapinnan toiminnallisuudet pienemmille ryhmille tehtäväksi.

  3. Ryhmät lähtevät rakentamaan ensimmäisiä toiminnallisuuksia rajapintaan.

  4. Kurssin edetessä rajapinnan toiminnallisuuksia julkaistaan digiprojektikurssilla rakennettavan käyttöliittymäkerroksen käyttöön.

  5. Digiprojektikurssilta tulee lisätoiveita rajapinnan tarpeista ja tiimit toteuttavat niitä.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • toimia ohjelmistotiimin jäsenenä

  • toteuttaa ohjelmistorajapinnan

  • tehdä yhteistyötä toisen tilaajaorganisaation kanssa

Kurssin tehtävät

Ryhmätyö + rajapinta lopputulos + Essee ryhmän ja omasta toiminnasta

Arviointikriteerit

Kurssin arviointi perustuu ryhmätyöskentelyyn, lopullisen rajapinnan tarkoituksenmukaiseen toimivuuteen sekä kurssin lopuksi yksilötyönä tehtävään esseeseen, jossa arvioidaan omaa ja ryhmän toimintaa.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5

Arvosana 1
Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan vähän ja kuvaa loppuesseessä oman ja ryhmän toiminnan pinnallisesti. Ryhmän lopputulos ei täytä tarkoitustaan ja yhteistyö tilaajatahon kanssa kassa oli heikkoa.

Arvosana 3
Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisena ryhmän jäsenenä. Hän auttaa toteuttamisessa, muttei ota suurta vetovastuuta mistään aihealueesta. Loppuesseessä hän kuvaa oman ja ryhmän toiminnan hyvin, muttei osoita vielä syvällistä vertailu- tai analysointikykyä. Ryhmän lopputulos palvelee tarkoitusta osin ja yhteistyö tilaajatahon kanssa toimi kohtalaisesti.

Arvosana 5
Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti. Hän ottaa vetovastuun yhdestä tai useammasta kokonaisuudesta. Hän osaa ehdottaa menetelmiä ja tekniikoita ryhmän käyttöön. Loppuesseessä hän analysoi omaa ja ryhmän toimintaan pohdiskelevasti ja kypsästi. Hän osaa analysoida mitä on tehty hyvin ja missä olisi voitu parantaa. Ryhmän lopputulos palvelee tarkoitusta erinomaisesti ja yhteistyö tilaajatahon kanssa toimi erinomaisesti ja aloitteellisesti.

Materiaalit

Opiskelijat ohjataan sopivien verkkomateriaalien pariin ryhmätyön aikana tarpeiden mukaan. Aihealueet liittyvät pääosin rajapinnan rakentamisessa tarvittaviin tekniikoihin kuten JavaEE ja jersey, tai Node.js, Javascript, JQuery, REST, JSON, palvelinohjelmointi, NoSQL, MariaDB, git. Ohjausideologiana käytetään ensisijaisesti Scrumia / Lean:iä, joiden käyttöön tarjotaan myös tukimateriaaleja tarpeen mukaan.

Yhteydet muihin kursseihin

Digiprojekti, Palvelinohjelmointi, Mobiiliohjelmointi

Vastuuopettajat

Ohto Rainio
Tanja Bergius