Olet täällä

Hypermedia

Hypermedia
 • Tunnus: SWD4TN015
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 3.-7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Verkkomultimedia ICT1TN004 suoritus tai vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • toteuttaa erilaisia multimediaelementtejä ja jQueryn UI-komponentteja www-sivuille
 • toteuttaa responsiivisen sivuston hyödyntäen JavaScript-kirjastoja

Sisältö

 • HTML5 &CCS3
 • JavaScipt, Bootstrapt, jQuery (UI, pluginit, mobile)
 • ääni- ja videoformaatit www-sivuilla
 • responsiivisen ja interaktiivisen web-sivuston suunnittelu ja toteutus

Työelämäyhteydet

Opintojaksoon kuuluva harjoitustyö pyritään löytämään työelämästä.

Kansainvälisyys

Käytettävät ohjelmistot ja lähdeteokset ovat englanninkielisiä.

Opetus-  ja oppimismenetelmät

Luennot

Harjoitustyöt

Oman oppimisen arviointi (1 h)

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Mirja Jaakkola

Arviointi

Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Taso 1 - 2 Taso 3 - 4 Taso 5

Opiskelija

 • tuntee keskeisten työvälineiden periaatteet ja tekniikat ja osaa käyttää niitä ohjauksen avulla
 • osaa toteuttaa ja julkaista toimivan www-sivuston, joka sisältää erilaisia mediaelementtejä ja toiminnallisia käyttöliittymäkomponentteja

Opiskelija

 • osaa käyttää joustavasti ja tehokkaasti keskeisiä työvälineitä ja tekniikoita
 • osaa toteuttaa ja julkaista hyvin toimivan www-sivuston, joka sisältää sivustoon hyvin sopivia erilaisia mediaelementtejä ja toiminnallisia käyttöliittymäkomponentteja
 • etsiä aiheeseen liittyvää tietoa aktiivisesti

Opiskelija:

 • osaa käyttää ammattimaisesti ja itsenäisesti keskeisiä työvälineitä ja tekniikoita
 • osaa toteuttaa ja julkaista erinomaisesti toimivan www-sivuston, joka sisältää sivustoon sopivia laadukkaita mediaelementtejä ja toiminnallisia käyttöliittymäkomponentteja
 • etsii aiheeseen liittyvää tietoa laaja-alaisesti ja pyrkii kehittämään omaa ammattiosaamistaan opintojakson aikana