Olet täällä

.NET sovelluskehitys

.NET sovelluskehitys

 

 • Tunnus: SWD4TN012
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti opintojaksot ohjelmointi (ICT1TN006), tiedonhallinta ja tietokannat (ICT1TN005), työasemat ja tietoverkot (ICT1TN002), ohjelmistokehitys (ICT2TN007) tai hänellä on muutoin näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee .NET –arkkitehtuurin perusteet
 • tuntee ASP.NET –tekniikan ja osaa hyödyntää sitä
 • tuntee Microsoft Visual Studion ja osaa käyttää sovellusten toteutuksessa
 • osaa käyttää Microsoft SQL Server tietokantaa .NET sovellusten toteutuksessa
 • osaa hyödyntää suunnittelumalleja toteutuksessa
 • osaa toteuttaa Web Service -palveluja
 • osaa toteuttaa yksinkertaisen komponenttitekniikkaan perustuvan sovelluksen
 • osaa dokumentoida toteutettavan sovelluksen välineympäristön palveluja käyttäen

Sisältö

 • tutustuminen Microsoft Visual Studioon
 • C# -ohjelmointikieli
 • ASP.NET –tekniikan perusteet
 • tutustuminen SQL Server -tiedonhallintajärjestelmään
 • Web Forms ja MVC framework:ihin tustuminen
 • ADO.NET Entity framework:iin tutustuminen
 • XML –tekniikan hyväksikäyttö .NET –alustalla
 • Autentikointi ja authorisointi sovelluksessa
 • Web Service –palvelun toteuttaminen
 • sovelluksen asentaminen Internet Information Services (IIS) palvelimelle
 • esimerkki Web-sovelluksen kehittämisestä

Työelämäyhteydet

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta.

Kansainvälisyys

Käytettävät ohjelmistot, manuaalit ja lähdeteokset ovat pääosin englanninkielisiä.

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteinen ryhmätyötehtävä englanninkielisen koulutusohjelman (BITE) vastaavan opintojakson kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelu koostuu lähiopetuksesta (luennot & harjoitukset) ja itsenäisestä työskentelystä.

Lähiopetuksessa perehdytään uusiin aihekokonaisuuksiin ja välineisiin teoriassa ja käytännössä.

Itsenäinen opiskelu lähiopetuksen lisäksi on välttämätöntä. Opiskelija tekee ja palauttaa viikoittain aiheeseen liittyviä pakollisia harjoitustehtäviä yksin tai ryhmässä sekä pitää oppimispäiväkirjaa. Itsenäinen opiskelu rakentaa oppilaan osaamista ja oman oppimisen arviointia.

Oman oppimisen arviointi 1 h.

Vaihtoehtoinen suoritustapa

Jos opiskelijalla on hyvät valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, hän voi ilmoittautua verkko- tai lähitoteutukseen ja opiskella etäopiskeluna (osallistumatta lähiopetukseen). Pakolliset harjoitukset on palautettava normaalisti.

Jos opiskelijalla on kattavaa kokemusta .NET sovelluskehitykseen liittyen, hän voi ilmoittautua toteutukseen ja tehdä harjoitustehtävät (osallistumatta lähiopetukseen. Opiskelija voi tutustua itsenäisesti kurssin materiaaleihin ja tehtäviin.)

Lisäksi opiskelijan on palautettava kurssin lopputyö.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi. Tällä opintojaksolla aiemmin hankittu osaamisen osoitetaan osallistumalla tenttiin.

Vastuuopettajat

Sauli Isonikkilä, Pasila

Oppimateriaalit

Opintojakson www-sivut
Microsoft ASP.NET sivut (www.asp.net)
Microsoft MSDN Home Page
Ohjelmistot
Visual Studio
Microsoft SQL Server
Microsoft Internet Information Services (IIS)

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta  5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot
 • Tuntee Microsoft Visual Studion, C# -ohjelmointikielen, ASP.NET –tekniikan sekä Web Foms ja MVC framework yleiset toimintaperiaatteet.
 • Ymmärtää C# -ohjelmointikielen mahdollisuudet ohjelmoinnissa sekä web Forms ja MVC framework:ien merkityksen ohjelmoinnissa.
 • Tuntee miten ohjelmistoja tehdään Visual Studiolla joko Web Forms tai MVC framework:iä käyttäen ja miten XML –tekniikkaa käytetään .NET alustalla.
 • Ymmärtää autentikoinnin ja authorisoinnin merkityksen sovelluksessa.
 • Tuntee miten ohjelmistoja käännetään ja testataan Visual Studion keskeisiä ominaisuuksia käyttäen.
 • Ymmärtää hajautettujen järjestelmien testaukseen liittyvät ongelmat ja pystyy niistä selviämään harjoitustyön aikana.
Taidot
 • Osaa käyttää Visual Studion keskeisiä ominaiuuksia.
 • Hallitsee C# -ohjelmointikielen perusteet.
 • Osaa tehdä www –sivuston jotain sovelluskehystä käyttäen.
 • Hallitsee ohjeistettuna jonkin .NET:in sovelluskehyksen käytön.
 • Osaa pystyttää ja suojata IIS palvelimelle www- sivuston.
 • Hallitsee C# -ohjelmointikielen, jonkin keskeisen .NET:in sovelluskehyksen.
Pätevyys
 • On palauttanut 50 % etäharjoituksista ja saanut lopputyöstä 50% pisteistä.
 • Osaa toteuttaa www-sivuston ohjeiden mukaan.
 • On saanut yli 70 pistettä lopputyöstä ja kotitehtävistä.
 • Osaa toimia itsenäisesti ja opastaa tarvittaessa muita.
 • On saanut yli 90 pistettä lopputyöstä ja kotitehtävistä.

Arviointiperusteet

Lopputyö        50 %  
Tehtävät ja oppimispäiväkirja    50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.