Olet täällä

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely
 • Tunnus: SWD4TN010
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Opetuskieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Liiketoimintaprosessit (BUS2TN003) on suoritettu.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selvittää toimeksiantajan liiketoimintaa tukevan tietosysteemin vaatimukset ja mallintaa ne.
 • tuntee vaatimusmäärityksen vaiheet, tehtävät ja tulokset.

Sisältö

 • Vaatimusmäärityksen merkitys liiketoiminnan vaatiman tietojenkäsittelyn kehittämisessä
 • Vaatimusmääritysprosessi: vaiheet, tehtävät, tulokset ja osapuolet
 • Vaatimusten muutosten hallinta
 • Vaatimustyypit
 • Vaatimusten dokumentointi

Työelämäyhteydet

Harjoitustyön kohteeksi valitaan jokin todellinen kohde.

Kansainvälisyys

ks. opetusmateriaali, kv-yritykselle laadittava dokumentaatio

Opetus- ja oppimismenetelmät

Ryhmätyön ohjaus ja omatoiminen opiskelu

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija todentaa ammatissa tehdyn vaatimusmääritystyön esim. näyttämällä työtodistuksen tai työnantajan lausunnolla. Opiskelija suorittaa tentin hyväksytysti ja laatii raportin opettajan hyväksymästä vaatimusmäärityksestä.

Vastuuopettaja

Hanna Närvänen, Pasila

Oppimateriaalit

Otteita valikoidusti seuraavista kirjoista:
Kotonya Gerald and Sommerville Ian: Requirements Engineering, Processes and Techniques, Jon Wiley Sons, 2002
Suzanne Robertson; James Robertson: Mastering the Requirements Process, Second Edition, Addison-Wesley Professional, 2006
Ajankohtaisia artikkeleita
Volere Requirements Specification Template

Arviointiperusteet

Opintojakson suorituksesta annetaan arvosana 0 - 5. Arvioinnin kohteena ovat ryhmätyön tulokset ja raportointi (50 %), tentti ja yksilöharjoitukset (50 %).

Arvosana  1 - 2 3 - 4 5
 

Opiskelija ymmärtää

 • vaatimusmäärityksen eri tasot ja opintojakson oppimisen kohteen
 • neuvottelun merkityksen eri osapuolten kesken
 • kehittämiskohteen rajauksen merkityksen
 • vaatimusmäärityksen prosessina
 • ohjelmistovaatimusten tyypittelyn ja analysoinnin merkityksen
 • liiketoiminnan roolin vaatimusmäärittelylle

Opiskelija osaa:

 • rajata ja kuvata kehittämisen kohteen oikealla tasolla
 • neuvotella ja konkretisoida neuvottelun tuloksen mallintamalla
 • huomioida jäljitettävyyden kuvausten välillä
 • hoitaa kommunikoinnin tilaajan kanssa
 • käyttää sovittuja menetelmiä
 • analysoida ja luokitella ohjelmistovaatimuksia
 • laatia tarpeenmukaisen dokumentaation

Opiskelija tuottaa:

 • perusteltuja ehdotuksia neuvottelutilanteessa
 • jäljitettävät, tilaajan kanssa läpikäydyt ja ymmärrettävät vaatimukset
  dokumentoituna sovittuja menetelmiä käyttäen
 • rakentavaa palautetta eri osapuolille
 • tuloksia, joissa on sovellettu opiskeltua teoriaa käytännössä

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.