Olet täällä

Tietokannan suunnittelu ja toteutus

Tietokannan suunnittelu ja toteutus
 • Tunnus: SWD4TN008
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6 lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu Ohjelmistokehittäjä–suuntautumisvaihtoehdon opintoihin.
Edeltävät opintojaksot: ICT1TN005 Tiedonhallinta ja tietokannat, ICT2TN007 Ohjelmistokehitys.
Opiskelija osaa suunnitella toteuttaa pienen relaatiotietokannan eheyssääntöineen.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa keskeiset tiedon varastoinnin teknologiat ja niiden käyttöalueet ja rajoitukset
 • osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa keskikokoisen yhteiskäyttöisen relaatiotietokannan
 • osaa hyödyntää suunnittelumenetelmiä ja –ohjelmistoja
 • osaa suunnitella tarkoituksenmukaisen ja  tehokkaan tietojen talletusratkaisun
 • osaa selvittää tietokannan suorituskykyongelmia
 • tuntee tietokanta-alan keskeiset tuotteet ja toimijat
 • tuntee tietokantatuotteiden välisiä eroja
 • osaa käyttää kansainvälisiä tietolähteitä, täydentää tietämystään ja seurata alan kehitystä

Sisältö

 • tietokannan suunnittelun tavoitteet ja vaiheet
 • tietokannan mallintaminen: tietotarpeet, UML-luokkakaaviot, ER-kaaviot, tietohakemistomäärittelyt
 • relaatioiden suunnittelu: normalisointi, eheyssäännöt, näkymät
 • talletusratkaisun suunnittelu: indeksit, tilavaraukset
 • tietokannan suojaus
 • ohjelmamodulit tietokannassa
 • relaatiotietokannan toteutus eri tietokantaympäristöissä
 • relaatiotietokannan metatietojen hyödyntäminen
 • erityyppisiä tietokantoja: tekstitietokannat & data warehouse

Työelämäyhteydet

Vieraileva luennoitsija / Yritysvierailu

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään kansainvälisiä tietokantaohjelmistoja sekä englanninkielistä oppimateriaalia.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 24 h
Itsenäinen opiskelu 56 h
Oman oppimisen arviointi 1 h
Oppimistehtävien ratkaisu yksin ja ryhmässä on opiskelussa keskeistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Tentti + harjoitustyö

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaamisen voi osoittaa osallistumalla tenttiin ja tekemällä harjoitustyön.

Vastuuopettaja

Outi Virkki, Pasila

Oppimateriaalit

Connolly, Begg. Database Systems. Addison Wesley. 3. painos tai uudempi.

Kurssin kotisivuilla ja Moodlessa oleva materiaali.

Oracle

SQL Server

Mahdollisesti myös DB2 ja MySQL+ InnoDB

Arviointiperusteet

Tentti 50 %

Harjoitustyö 30 %

Aktiivinen osallistuminen 20%

Arvosana 0 - 5/5

Arvosanat 1 - 2 Arvosanat 3 - 4 Arvosana 5

Opiskelija

 • osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiotietokannan
 • tuntee mekanismeja, joilla tietokannan suorituskykyyn vaikutetaan

Opiskelija

 • osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiotietokannan
 • osaa hyödyntää mekanismeja, joilla tietokannan suorituskykyyn vaikutetaan
 • tuntee mekanismeja, joilla tietokannan tietoturvaan vaikutetaan
 • tuntee tietokantatuotteiden välisiä eroja

Opiskelija

 • osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa keskikokoisen relaatiotietokannan
 • osaa hyödyntää luotettavasti mekanismeja, joilla tietokannan suorituskykyyn vaikutetaan
 • osaa hyödyntää mekanismeja, joilla tietokannan tietoturvaan vaikutetaan
 • tuntee tietokantatuotteiden välisiä eroja

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.