Olet täällä

Softalaprojekti III

Softalaprojekti III
 • Tunnus: SWD4TN007
 • Laajuus: 15 op
 • Ajoitus: 7. lukukausi, jaksot 1-2
 • Kieli: suomi, osin englanti
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot, Ohjelmistokehittäjän suuntaavat opinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija osaa neuvotella asiakkaan kanssa sovelluksen tai palvelun vaatimuksista. Opiskelija osaa kehittää asiakkaan vaatimuksia vastaavan sovelluksen tai palvelun prototyypin. Opiskelija tuntee useita ohjelmistokehityksen menetelmiä ja kuvaustapoja sekä hallitsee projektityön ohjauskäytännöt. Opiskelija osaa laatia tietoteknisen koulutussuunnitelman. Opiskelija on suorittanut Softalaprojektit I tai II.

Opiskelija on suorittanut ohjelmistokehittäjän polun vapaasti valittavia opintojaksoja, yrittäjyysopintoja tai muita projektin tulos- ja oppimistavoitteita tukevia opintoja tarpeen mukaan.

Oppimistavoitteet

Opintojakso toteutetaan projektina, projektinohjauksen menetelmin. Opiskelija solmii projektisopimuksen oppilaitoksen kanssa. Opintojaksolla tehdään asiakkaan vaatimuksia vastaava sovelluksen tai palvelun prototyyppi. Prototyypin toteutuksessa käytetään tekniikkaa tai menetelmää, jota opiskelija ei ole käyttänyt ohjelmistokehittäjän suuntautumisopinnoissa. Uuden tekniikan tai menetelmän oppiminen lisää valmiuksia ohjelmistokehitystehtävissä. Opiskelija selvittää tekniikan tai menetelmän teorian ja todentaa sen käyttökelpoisuuden kokeilemalla sitä projektissa, sekä laatii raportin tai koulutusaineiston tekniikan tai menetelmän soveltamisesta projektissa.
Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Opiskelija järjestää ohjelmistokehittäjäopiskelijoille koulutuksen, jossa selvitetty tekniikka tai menetelmä esitellään ja opetetaan sen käytön perusteet.
Projektin toteutuksessa opiskelija tutustuu lisensointi- ja sopimuskäytäntöön.
Opiskelija voi osallistua projektin rinnalla joko teemaryhmätyöhön tai StartUp School toimintaan. Molemmat vahvistavat opiskelijan ammatillista kehittymistä. Teemaryhmässä opiskelija osallistuu valitun tekniikan tai menetelmän arviointiin ja testaamiseen sekä tuottaa yhteiseen käyttöön oppimista ja opittavan soveltamista tukevaa aineistoa tai ohjeistusta. StartUp Schoolissa opiskelija osallistuu sovittuun yrittäjyyskoulutukseen ja leireille sekä laatii alustavan liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö

 1. Tilaajan asettama projekti
 2. Projektityötapa, muutosmenettely ja sopimuskäytäntö
 3. Projektin tulostavoitteen vaatimat tilaajan kehitysvälineet ja alusta sekä dokumentointikäytäntö
 4. Ohjelmistokehityksen prosessimalli ja menetelmät
 5. Vuorovaikutus-, koulutus- ja esiintymistaidot.

Työelämäyhteydet

Tilaajan toimeksianto ja toiminnallinen vaatimusmääritys, mahdolliset menetelmät, laitteet ja kehitysympäristö

Kansainvälisyys

Yhteistyö BIT:n kanssa, mahdollinen kv-kumppani

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelu toteutuu projektityön lomassa, tiimi-/ryhmätyönä: Opitun ja opittavan soveltaminen asiakasprojektissa, sovitussa projektiroolissa ja asiantuntijatehtävässä. Projektissa noudatetaan iteratiivista ja inkrementaalista ohjelmistokehityskäytäntöä.

Opetuksessa noudatetaan alalla vallitsevia hyviä käytäntöjä. Oppimisen ohjaus tarpeen mukaan: projektin ja sen työn etenemisen hallintatilanteet, tekniset ja ratkaisuun liittyvät ongelmatilanteet ja menetelmätuki.

Oman oppimisen arviointi 1 h.

Vastuuopettajat

Jukka Juslin

Oppimateriaali

Softala HETI09 Moodlen aineistot, Softalan ohjeet ja toteutuskohtainen materiaali, joka riippuu projektista.

Arviointiperusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan arvosanalla 0-5/5.
Arviointiperusteina käytetään kohdassa oppimistavoitteet kuvattuja osaamisperustaisia tavoitteita painottaen seuraavasti

Tutkimus ja koulutus 30 %

 • Opiskelija tutkii itsenäisesti projektissa tarvittavaa tekniikkaa tai menetelmää, tekee siitä koulutussuunnitelman ja pitää muille Softalan opiskelijoille kahden oppitunnin mittaisen käytännönläheisen workshopin

Projektin hallinta 20 % 

 • Opiskelijalla on projektissa useita tehtäviä ja vastuita. Osa vastuista on roolipohjaisia, osa kompetenssiperustaisia. Opiskelija laatii projektin ohjausdokumentit ja huolehtii projektin edistymisen seurannasta niin sisäisen kuin ulkoisen ohjauksen kannalta.
 • Opiskelija jäsentää ja osittaa projektin tehtävän ohjelmistokehitystehtäviksi.
 • Opiskelija esittelee projektissa katselmoidut valmiit tulokset asiakkaalle.

Projektin tulosten asianmukainen dokumentaatio ja asiakkaan vaatimusten mukainen tekninen ratkaisu prototyyppinä 50 %

 • Opiskelija saa tilaajan laatiman kehittämisen kohteen toiminnallisen vaatimusmäärityksen heti opintojakson alussa. Opiskelija johtaa ohjelmistotasoiset toiminnalliset ja suoriutumisvaatimukset saadun speksin pohjalta ja tilaajan kanssa neuvotellen.
 • Opiskelija laatii tarvittavat tekniset määrittelyt ja perustaa projektin kehitys- ja testausympäristöt. Tekninen määritys sisältää mm. tekniikoiden ja arkkitehtuurin kuvauksen ja tietokantasuunnitelman sekä rajapintakuvaukset muiden sovellusten/järjestelmien kanssa.
 • Opiskelijan kirjoittama koodi noudattaa em. kuvauksia ja hyvää ohjelmointitapaa.
 • Opiskelija laatii testaussuunnitelman, jonka mukaiset testit kattavine testitapauksineen on suoritettu ja dokumentoitu.
 • Opiskelija kuulee tilaajan arvion tulosten käyttökelpoisuudesta katselmointitilanteissa ja ottaa sen huomioon jatkotyössä.

Projektiryhmäkohtaisesti arvioitavat tulokset ja tehtävät

 • Ohjelmistovaatimukset: vaatimukset on laadittu, kattavuuskatselmoitu ja hyväksytetty asiakkaalla
 • Tekniset vaatimukset: vaatimukset on laadittu, perusteltu ja hyväksytetty asiakkaalla
 • Tekninen määrittely: määritys on laadittu, perusteltu ja hyväksytetty asiakkaalla
 • Tuotettu lähdekoodi: lähdekoodi on yhteisessä versionhallinnassa
 • Testaus: suunnitelma on laadittu, hyväksytetty asiakkaalla ja sitä vasten on ajettu testit ja niistä on tehty raportti
 • Tilaaja antaa arvion projektin tuloksista
 • Projektin ja työn edistämisen hallinta: asianmukaiset hyvän projektityötavan (ulkoinen ohjaus) ja sovittujen käytäntöjen (sisäinen ohjaus) mukaiset asiakirjat, sovittujen aikataulujen noudattaminen ja viestinnän sujuvuus.

Opiskelijakohtaisesti arvioitavat tulokset ja tehtävät

 • Tutkimus ja koulutus: koulutussuunnitelma on laadittu ja koulutustilaisuus on pidetty sovitusti: aiheen käsittely ja laajuus on hallittu aikataulun puitteissa, oppimistehtävät perustuvat käsiteltyyn aihekokonaisuuteen, osallistujien kysymyksiin on vastattu
 • Opiskelijan vastuulla olevien tehtävien tekeminen suunnitellussa aikataulussa (sprintissä) ja tulosten laadun toteaminen (valmiin määritelmä)
 • Vertaisarviointi: koulutustilaisuuteen osallistuvat opiskelijat antavat suullisen palautteen ja opettajat arvioivat koulutuksen onnistuneisuuden vrt. koulutussuunnitelma

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Tyydyttävä (1-2)
osaamistaso

Hyvä (3-4) osaamistaso
sisältää edellisten lisäksi

Kiitettävä (5) osaamistaso
sisältää edellisten lisäksi

Opiskelija tuntee ja osaa nimetä

 • kehittämistilanteeseen soveltuvan ohjelmistokehityksen prosessimallin ja menetelmiä
 • kehittämistyössä käytettävissä olevat välineet (esim. versionhallinta, Eclipse)
 • käytettävyyttä parantavat tekijät
 • asiakaslähtöisen vaatimusmäärityksen menetelmät
 • laadunvarmistuksen käytännöt ja etenemisen
 • testauskäytännöt ja -välineen
 • ratkaistavan ongelman mahdolliset arkkitehtuurimallit ja teknologiat
 • arkkitehtuurin merkityksen ylläpidettävyyden kannalta
 • erilaisia projektin ohjaustapoja

Opiskelija osaa

 • esittää ohjelmiston toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina tai käyttäjätarinoina
 • johtaa käyttötapausten käyttötilanteiden mukaisia testitapauksia
 • laatia testitapaukset ja toteuttaa testit
 • tehdä koulutussuunnitelman ja järjestää lyhyen koulutuksen tutkimastaan aiheesta
 • käyttää annettuja ohjeita niiden käyttötarkoituksen mukaisesti
 • esitellä valmiit tulokset
 • huomioida asiakkaan edustajat erilaisissa tilanteissa
 • vastata tilaajan esittämiin kysymyksiin rehellisesti ja asiallisesti

Opiskelija osaa käyttää ja valita käytettävissä olevista vaihtoehdoista

 • kehittämistilanteeseen soveltuvan ohjelmistokehityksen prosessimallin ja menetelmät
 • kehittämistyössä käytettävät tarkoituksenmukaiset välineet
 • ratkaistavan ongelman mahdolliset arkkitehtuurimallit ja teknologiat
 • ratkaistavan ongelman mahdolliset sovelluskehykset
 • tilanteeseen sopivat mallinnustavat
 • testaustavan ja -välineen, jolla toteuttaa testit
 • pedagogisen menetelmän lyhyelle koulutukselle tutkimastaan aiheesta
 • tilannekohtaisesti ja tarkoituksenmukaisesti sopivat ohjeet.

 

 

 

 

 

 

Opiskelija osaa valita ja perustella valintansa

 • kehittämistilanteeseen soveltuvan ohjelmistokehityksen prosessimallin ja menetelmien käytölle
 • kehittämistyössä käytettävän välineen sekä tarvittaessa kehittää uuden
 • ratkaistavan ongelman arkkitehtuurimallin
 • esitystavan, jolla toiminnalliset vaatimukset saadaan toteutettua
 • testaustavan, jolla toteuttaa testit
 • pedagogisen menetelmän lyhyelle koulutukselle tutkimastaan aiheesta
 • vallitsevaan tilanteeseen soveltuvat toimenpiteet ja asettaa projektin tavoitteet muuttuneessa tilanteessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aikaisemmin hankitusn osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelija laatii koulutussuunnitelman ja koulutusaineiston tekniikasta tai menetelmästä, joka on alalla ajankohtainen. Opiskelija pitää asiantuntijaluennon toteuttamansa laajan ohjelmistoprojektin kehittämistyön menettelytavoista, arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisuista. Luento ja sen materiaali arvioidaan.