Olet täällä

Softalaprojekti II

Softalaprojekti II
 • Tunnus: SWD4TN006
 • Laajuus: 9 op (243 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut ohjelmistokehittäjän vaihtoehtoisen opintopolun opintojaksot Softalaprojekti I (SWD4TN005),  Java EE (SWD4TN004), Transaktion hallinta (SWD4TN002) tai hän omaa muuten vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

 • Opiskelija osaa käyttää laadukkaita menetelmiä ohjelmistokehitysprojektissa (esim. projektin hallinta, scrum, testaus)
 • Opiskelija osaa valmistaa laadukkaan tuloksen (esim. dokumentaatio ja koodi)
 • Opiskelija osaa toimia vastuutehtävässä
 • Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti
 • Opiskelija osaa opiskella aihetta itsenäisesti
 • Opiskelija osaa toimia asiakaskontaktissa
 • Opiskelija osaa käyttää valittuja tekniikoita (esim. Spring)

Sisältö

Opintojakso toteutetaan projektimuotoisena. Opiskelijat jaetaan projektiryhmiin esitietojen ja kiinnostuksen perusteella. Kukin projektiryhmä toteuttaa tilaajan vaatimuksia vastaavan tuloksen, joka voi olla sovellus, sovelluksen prototyyppi, palvelu tai muu tietotekninen selvitys. Projektiryhmän jäsenet allekirjoittavat projektisopimuksen. Projekti noudattaa sopimuksessa ja projektisuunnitelmassa sovittuja käytäntöjä ja aikataulua. Projektien sopimukset voivat poiketa toisistaan.

Mikäli opiskelija ei voi osallistua projektiin, on hänen mahdollista suorittaa opintojakso vaihtoehtoisesti laajan kirjatentin ja annetun suppeahkon sovelluskehitystehtävän mukaisena.

Opiskelijat muodostavat projektiryhmän sopien vastuualueensa. Projektipäällikkönä on yksi projektiryhmän opiskelijoista. Projektiryhmä päättää käytettävistä menetelmistä ja työvälineistä yhdessä tilaajan kanssa. Projektiryhmä asentaa tarvittavat työvälineet kehitysympäristöön. Projektiryhmä laatii hyvän projektityötavan mukaisen projektisuunnitelman sekä sopii tilaajan kanssa hyväksymiskäytännöistä.

Työelämäyhteydet

Tilaajan toimeksianto, mahdolliset laitteet ja kehitysympäristö

Kansainvälisyys

Yhteistyö BIT:n kanssa, mahdollinen kv-kumppani

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opitun ja opittavan soveltaminen asiakasprojektissa, sovitussa projektiroolissa ja asiantuntijatehtävässä.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opiskelija suorittaa vaihtoehtoisen tavan mukaisen kirjallisuustentin ja raportoi aiemmin tekemänsä sovelluksen työstä ja tuloksesta sekä roolistaan kehittäjänä. Raportoinnin kohteena ei voi olla aiemmissa opinnoissa tehty ja arvioitu tehtävä, eikä sen tulos.

Vastuuopettajat

teknologiat: Juha Hinkula ja Jukka Juslin

projektityö ja vaatimusmääritys: Niina Kinnunen

Oppimateriaali

Vaihtoehtoisen suoritustavan kirjallisuus (oikeus lukukausikohtaisiin muutoksiin pidätetään)

Arviointiperusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan arvosanalla 0-5/5.
Arviointiperusteina käytetään kohdassa oppimistavoitteet kuvattuja osaamisperustaisia tavoitteita painottaen seuraavasti

 • Projektin hallinta ja ammatillinen asenne työtä kohtaan 30 %
 • Tulosten käyttökelpoisuus ja tulosten vastaavuus projektisuunnitelman kanssa 30 %
 • Tilaajan arvio 20 %
 • Vertaisarviointi 20 %
 • Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa