Olet täällä

Java EE

Java EE
  • Tunnus: SWD4TN004
  • Laajuus:  3 op (81 h)
  • Ajoitus: 4. lukukausi
  • Kieli: suomi
  • Opintojakson taso: ammattiopinnot
  • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija osaa kehittää pienen relaatiotietokantaa käyttävän selainpohjaisen sovelluksen oliokielellä (esimerkiksi Java tai C#). Opiskelija tuntee ohjelmistokehityksen menetelmiä ja kuvaustapoja.

Java EE -opintojaksolla opittua osaamista sovelletaan opintojaksolla Softalaprojekti I.

Oppimistavoitteet

Java EE  opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • käyttää Java EE-ympäristön yleisimpiä toteutusvälineitä
  • toteuttaa monikerrosarkkitehtuurin mukaisen verkkosovelluksen Java EE-ympäristössä
  • hyödyntää suunnittelumalleja verkkosovellusten toteutuksessa
  • hyödyntää yhtä tai useampaa yleisesti käytettyjä sovelluskehystä

Sisältö

Opintojakson lähiopetustunneilla käydään läpi pieniä demosovelluksia ja niihin liittyviä teknologioita. Opiskelija tekee viikoittain itsenäisesti tehtäviä, jotka koostuvat demosovelluksiin liittyvistä kysymyksistä ja soveltavista ohjelmointitehtävistä. Käsiteltäviä tekniikoita: Java, Eclipse, MariaDB, Tomcat, Servlet, JSP, JSTL, JDBC, Maven, JUnit, Spring Framework, Spring JDBC, Spring Web MVC, Spring Security, i18n, Bean Validation.

Työelämäyhteydet

Työvälineet ja menetelmät ovat työelämässä yleisesti käytettyjä.

Kansainvälisyys

Lähiopetustunneilla opiskellaan englanninkielistä materiaalia ja käytetään työvälineitä, jotka ovat englanninkielisiä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso koostuu lähiopetustunneista ja itseopiskelusta. Opintojaksolla käytetään verkko-oppimisympäristöä materiaalin jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen. Lähiopetustunneilla esitellään sovellusdemoja ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä teemoista. Lähiopetustuntien ulkopuolelle jää sovellusdemoihin liittyvät monivalintatehtävät, soveltavat ohjelmointitehtävät sekä tehtäviä tukeva kirjallisuuden lukeminen. Etätehtävät on jaoteltu viikoittain palautettaviksi viikkotenteiksi. Opintojakson lopuksi arvioidaan omaa oppimista.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Jukka Juslin, Pasila

Oppimateriaali

Virtuaalinen oppimisympäristö Moodle
Walls, C:  Spring in Action
Ro, C & Harrop, R: Pro Spring 3

Arviointiperusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan arvosanalla 0-5/5

Viikkotentit 100 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit: tyydyttävä (1 - 2), hyvä (3 - 4) ja kiitettävä (5)

Taso 1 - 2 Taso 3 - 4 Taso 3-4
Opiskelija osaa luoda tietoturvallisen relaatiotietokantaa käyttävän web-sovelluksen Java EE-tekniikoilla. Edellisen lisäksi opiskelija osaa käyttää sovelluskehyksiä osana web-sovellustaan. Opiskelija kykenee ratkaisemaan web-sovelluksen toteutuksessa tulevat tiedonvälitys- ja tietoarkkitehtuuriongelmat itsenäisesti. Edellisen lisäksi opiskelija osaa perustella sovelluksessa käytettävien suunnittelumallien valintaa sekä hankkia aktiivisesti itse uutta tietoa.