Olet täällä

Transaktion hallinta

Transaktion hallinta
 • Tunnus: SWD4TN002
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 4. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso kuuluu Ohjelmistokehittäjä–suuntautumisvaihtoehdon opintoihin.
Edeltävät opintojaksot: ICT1TN005 Tiedonhallinta ja tietokannat, ICT1TN006 Ohjelmointi, ICT2TN007 Ohjelmistokehitys

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää transaktion käsitteen ja sen merkityksen tietokannan käsittelyssä.
 • ymmärtää samanaikaisuuden hallinnan problematiikan monen käyttäjän tietokannassa ja tuntee tietokannan hallintajärjestelmän tarjoamia hallintakeinoja.
 • osaa suunnitella ja määritellä transaktion SQL:ssä.
 • osaa hallita transaktioita Java-ohjelmasta.
 • osaa käyttää sovelluskehysten tarjoamia tekniikoita transaktion hallinnassa.
 • tuntee tietokannan eri ohjelmointirajapintoja.

Sisältö

 • Transaktion käsite ja sen merkitys tietokannan käsittelyssä
 • Transaktion määrittely SQL:ssä
 • Transaktion eristyvyystasot tietokantatuotteissa
 • Tietokannan ohjelmointirajapinnat
 • Sovelluskehysten tarjoamat transaktionhallintatekniikat

Työelämäyhteydet

Vieraileva luennoitsija / Yritysvierailu

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään kansainvälisiä tietokanta- ja ohjelmointi-työkaluja sekä englanninkielistä oppimateriaalia.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 24 h
Itsenäinen opiskelu 57 h
Oppimistehtävien ratkaisu yksin ja ryhmässä on opiskelussa keskeistä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Tentti

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi. Tällä opintojaksolla aiemmin hankittu osaamisen voi osoittaa osallistumalla tenttiin.

Vastuuopettajat

Tanja Bergius, Pasila

Outi Virkki, Pasila

Oppimateriaalit

Connolly, Begg. Database Systems. Addison Wesley. 3. painos tai uudempi.

Garcia-Molina, Ullman, Widom. Database Systems: The Complete Book. 1. painos tai uudempi.

Kurssin kotisivuilla Moodlessa oleva materiaali.

 • Oracle
 • MySQL
 • Java EE

Arviointiperusteet

Tentti 60 %

Harjoitustyö 30 %

Aktiivinen osallistuminen 10 %