Olet täällä

Tietokannat ja tiedonhallinta

Tietokannat ja tiedonhallinta

Tunnus: SWD1TN003
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. lukukausi, jaksot 1-2
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: profiiliopinnot
Opintojakson tyyppi: valinnainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää tietokantaperiaatteen ja tietokanta-alan keskeisiä peruskäsitteitä
 • selittää tietokannanhallintajärjestelmän palvelujen merkityksen ohjelmistokehityksessä
 • selittää tietokannan suunnitteluprosessin yleisellä tasolla ja eritellä sen työvaiheet
 • tulkita UML-kuvauskielellä laadittuja luokkakaavioita ja relaatiokaavioita
 • johtaa relaatiokaavion luokkakaavion pohjalta
 • luoda relaatiotietokannan taulut eheyssääntöineen
 • käsitellä relaatiotietokannan tietoja SQL-kielellä
 • selittää tietokantatransaktion periaatteen ja merkityksen ohjelmiston luotettavassa toiminnassa

Sisältö

 • tietokantojen perusteet, relaatiomalli ja RDBMS
 • tietokannanhallintajärjestelmän (DBMS) palvelujen merkitys ohjelmistokehittäjälle
 • yleiskuva tietokannan suunnittelusta
 • tietokeskeisten kuvausten tulkinta: UML-kielen notaatio, käsitekaavio, tietokantakaavio
 • relaatiokaavion johtaminen käsitekaaviosta ja relaatioiden normalisointi
 • SQL DML laajasti ja SQL DDL:n perusteet

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositellaan opintojakson Johdatus ohjelmistotuotantoon (SWD1TN001) ja Orientaatio ICT-infrastruktuuriin (ICT1TN010) suorittamista.

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1

 • osoittaa opiskelussaan välttävää aktiivisuutta
 • osoittaa välttävää kurssin sisällön ja termien ymmärrystä
 • osoittaa välttävää tietotaitoa SQL-kielen käytössä
 • osoittaa välttävää tietotaitoa tietokannan suunnittelukuvausten soveltamisessa
 • ei juuri osaa hyödyntää kurssimateriaaleja oman oppimisensa tukena

Arvosana 3

 • osoittaa opiskelussaan hyvää aktiivisuutta
 • osoittaa hyvää kurssin sisällön ja termien ymmärrystä
 • osoittaa hyvää tietotaitoa SQL-kielen käytössä
 • osoittaa hyvää tietotaitoa tietokannan suunnittelukuvausten soveltamisessa
 • osaa hyödyntää kurssimateriaaleja oman oppimisensa tukena

Arvosana 5

 • osoittaa opiskelussaan kiitettävää aktiivisuutta
 • osoittaa kiitettävää kurssin sisällön ja terminologian ymmärrystä
 • osoittaa kiitettävää tietotaitoa SQL-kielen käytössä
 • osoittaa kiitettävää tietotaitoa tietokannan suunnittelukuvausten soveltamisessa
 • etsii ja löytää itsenäisesti lisätietoa oppimisensa täydentämiseksi

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käytetään työelämässä yleisesti käytössä olevia ohjelmistoja. Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailuluento.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytettävät ohjelmistot ja ohjelmointikielet ovat käytössä ympäri maailman.
Käsikirjat ja muut julkiset tietolähteet ovat pääosin englanninkielisiä.
Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteinen ryhmätyötehtävä suomenkielisen ja englanninkielisen toteutuksen opiskelijoille.

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t) TAI
d. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).
e. Verkkototeutus.

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Outi Virkki