Olet täällä

Orientaatio ohjelmistotuotantoon

Orientaatio ohjelmistotuotantoon
 • Tunnus: SWD1TN001
 • Laajuus: 5 OP (135 H)
 • Ajoitus: 1. lukukausi, 2 periodi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso toimii Ohjelmistotuotanto–profiiliopintojen esittelykurssina.  Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti opintojakson DIG1TN001 Orientaatio digitaalisin palveluihin kanssa. Ei edeltävyysvaatimuksia.

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa jäsentyneen yleiskuvan ohjelmistotuotannosta ja oppii ohjelmoinnin perusteita. Opintojaksoa suorittaessaan opiskelijalle syntyy käsitys tietotekniikan koulutusohjelman ohjelmistotuotantopolun opintojen tavoitteista ja sisällöstä. Lisäksi opintojakson suorittaminen harjaannuttaa opiskelijan oppimis- ja työskentely­valmiuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää ohjelmistotuotanto-opintojen tavoitteet ja eritellä niihin sisältyvien opintojaksojen sisältöjä
 • selittää ohjelmistotuotannon osa-alueet ja erotella ohjelmistotuotantoprosessin vaiheet
 • toteuttaa verkkosivuja, joilla on yksinkertaisia selainohjelmoinnilla toteutettuja toimintoja
 • käyttää verkkosivujen toteutukseen ja selainohjelmointiin tarvittavaa kehitysympäristöä ja julkaista sivut verkkopalvelimella
 • hyödyntää teknistä dokumentaatiota ja tiedonhakua ongelmanratkaisussa

Sisältö

Opintojaksolla luodaan yleiskuva ohjelmistotuotannosta ja perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin. Opintojakson keskeinen sisältö on seuraava:

 • ohjelmistotuotannon keskeiset käsitteet, osa-alueet ja haasteet
 • ohjelmistotuotantoprosessin keskeiset vaiheet
 • ohjelmistotuotantoprosessin vaiheita käytännössä havainnollistavia menetelmiä ja mallikuvauksia
 • verkkosivun tekniset toteutusperiaatteet
 • verkkosivujen kehitysympäristö ja julkaiseminen palvelimella
 • ohjelmakoodin liittymät verkkosivuun
 • yksinkertaisen ohjelmalogiikan suunnittelu ja toteuttaminen
 • valinta- ja toistorakenne, taulukot, funktiot ja oliot
 • verkkosivujen toteutuksessa ja selainohjelmoinnissa tarvittava tekninen dokumentaatio ja sen hyödyntäminen

Arviointi

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana 1

Osoittaa välttävää aktiivisuutta luokka- ja yksilöopiskelussa. Osoittaa välttävää kurssin sisällön, peruskäsitteiden ja termien ymmärrystä. Osoittaa välttävää tietotaitoa sovelluksen kehittämisessä kurssilla opetetuilla taidoilla. Tarvitsee hyvin usein apua perusongelmienkin ratkaisemiseen (avun kysyminen yleensä tosin lasketaan positiiviseksi asiaksi). Ei oikein osaa hyödyntää kurssimateriaaleja oman oppimisensa tukena.

Arvosana 3

Osoittaa hyvää aktiivisuutta luokka- ja yksilöopiskelussa. Osoittaa hyvää kurssin sisällön, peruskäsitteiden ja termien ymmärrystä. Osoittaa hyvää tietotaitoa sovelluksen kehittämisessä kurssilla opetetuilla taidoilla. Tarvitsee joskus apua perusongelmien ratkaisemiseen. Osaa hyödyntää kurssimateriaaleja oman oppimisensa tukena. Osaa itsenäisesti löytää myös muuta tietoa oppimisensa tueksi.

Arvosana 5

Osoittaa erinomaista aktiivisuutta luokka- ja yksilöopiskelussa. Osoittaa erinomaista kurssin sisällön, peruskäsitteiden ja termien ymmärrystä. Osoittaa erinomaista tietotaitoa sovelluksen kehittämisessä kurssilla opetetuilla taidoilla. Osaa ratkaista ongelmat itsenäisesti, mutta osaa myös kysyä apua. Osaa hyödyntää sujuvasti kurssimateriaaleja ja löytämiänsä muita materiaaleja oman oppimisensa tukena. Osaa itsenäisesti löytää myös muuta tietoa oppimisensa tueksi. Osaa oppia ja soveltaa itsenäisesti myös kurssimateriaalien ulkopuolisia asioita.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan ohjelmistotuotantoa käsittelevä vierailijaluento yhteistyössä ohjelmistoalan yrityksen kanssa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla perehdytään kansainvälisesti käytettäviin ohjelmointikieliin ja standardeihin, sekä tutustutaan kansainvälisiin kehittämisyhteisöihin.

Oppimistavat

Opintojakson opetuksessa sovelletaan valmentavaa ja opiskelijoita aktivoivaa lähestymistapaa. Merkittävä osa lähitunneista sisältää ohjattua yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Yksilötyöskentelyn kautta kehitetään itsenäisiä käytännön taitoja. Ryhmätyöskentelyn avulla perehdytään yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa laajempaan kokonaisuuteen ja hankitaan osaamista yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

 • Lähiopetus (luennot, ohjattu yksilö- ja ryhmätyöskentely, tentit) ja itsenäinen työskentely
 • Verkkototeutus ja työpajat
 • Näyttö: voidaan suorittaa tekemällä tentti sekä esittelemällä perusteellisesti oma verkkosovellus

Vastuuopettajat

Jukka Juslin
Ohto Rainio
Tanja Bergius