Olet täällä

Suuntautumisopinnot 40 op

Suuntautumisopinnot 40 op

Kilpa- ja huippu-urheilu 40 op 

Harjoittelun ja kilpailemisen suunnittelu, toteutus ja seuranta 10 op

(Autonomy supportive coaching)

1

3

5

Harjoittelu ja kilpaileminen

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa nuoria urheilijoita motivoivaa harjoitus- ja kilpailutoimintaa ja toimintaympäristöjä, sekä pystyy innostamaan uusia urheilijoita tavoitteelliseen toimintaan mukaan.

Opiskelija osaa arvioida (ja tehdä johtopäätöksiä) harjoitus- ja kilpailutoiminnan onnistumista ja toimintaympäristöä.

Opiskelija osaa kehittää (itsenäisesti ja asiantuntijayhteistyössä) harjoittelua, kilpailemista ja niihin liittyvää toimintaympäristöä. Opiskelija pystyy jalostamaan lahjakkuuden tunnistamisen ja rekrytoimisen toimintatapoja edelleen.

 

Opiskelija tuntee valmennuksen tukitoimet (terveys, ravinto, psyykkinen valmennus…) ja osaa hyödyntää niitä osana valmennusta

Opiskelija osaa arvioida valmentamiseen liittyviä tukitoimia osana valmennusta

Opiskelija osaa kehittää urheilijoiden tukitoimiin liittyviä toimintatapoja ja toimintaympäristöä.

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia harjoituksia ja harjoitusohjelmia huomioiden urheilijan yksilönä (elämäntilanne, lahjakkuus, harjaantuneisuus) sekä lajin vaatimukset ja urheiluvalmennuksen periaatteet.

Opiskelija osaa arvioida harjoituksia ja harjoitusohjelmia.

Opiskelija osaa kehittää tavoitteellisia ja yksilöllisiä harjoituksia ja harjoitusohjelmia

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijan ja joukkueen kokonaisvaltaista valmentautumista huomioiden urheilijoiden tavoitteet, ikä, sosiaalinen verkosto, opiskelu/työ ja muut elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet.  kuten esim. ajankäyttö, sosiaalinen verkosto ja urheilijan terveys.

Opiskelija osaa arvioida urheilijoiden ja joukkueiden kokonaisvaltaista valmentautumista.

Opiskelija osaa kehittää urheilijan kokonaisvaltaista valmentautumista ja jalostamaan edelleen toimintatapoja

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmastoon liittyviä toimenpiteitä harjoitustilanteissa ja valmentautumisprosessissa

Opiskelija osaa arvioida toimintatapoja, jotka liittyvät urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, motivaatioon ja motivaatioilmaston kehittymiseen harjoitustilanteissa ja valmentatutumisprosessissa.

Opiskelija osaa kehittää urheilijan itseohjautuvuuteen, vastuunottoon, itsetuntemukseen, tavoitteen asetteluun, motivaatioon ja motivaatioilmastoon liittyviä toimenpiteitä harjoitustilanteissa ja valmentautumisprosessissa

 

Englanti

 

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, mutta niiden siirtyminen omaan puheeseen tai tekstiin vaatisi lisää harjoittelua.

 

 

 

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

Opiskelija tunnistaa helposti muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä taitavasti tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

 

 

 

Urheilun johtaminen 20 op (Sport Management)

1

3  

5

Urheilun toimintaympäristö ja organisaatioiden johtaminen

Opiskelija osaa kuvata ja pyrkii hyödyntämään kilpa-ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä ja resursseja omassa toimintaympäristössään.

Opiskelija osaa hyödyntää ja arvioida kilpa-ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä omassa toimintaympäristössään yhdessä eri toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, organisaation johto) kanssa.

Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää kilpa- ja huippu-urheilun toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä sekä toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä kehityshakuisesti yhdessä eri toimijoiden (valmentajat, erikoisosaajat, organisaation johto) kanssa.

Opiskelija osaa kuvata ja pyrkii hyödyntämään erilaisia johtamisen työkaluja ja asiantuntijoita toimintansa tukena.

Opiskelija osaa arvioida johtamisen työkalujen käytön ja asiantuntijoiden toiminnan tarkoituksenmukaisuutta toimintaympäristössään.

Opiskelija osaa kehittää ja jalostaa kilpa- ja huippu-urheilun toimintatapoja muuttuvassa toimintaympäristössä tavoitteiden mukaisesti yhdessä eri toimijoiden (urheilijat, valmentajat, erikoisosaajat, organisaation johto) kanssa. Opiskelija kehittää omaa osaamistaan suunnitelmallisesti.

Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen peruskäsitteet ja tunnistaa ne käytännön projekteissa

 Opiskelija osaa toimia organisaation strategian mukaisesti.

 Opiskelija osaa luoda ja kehittää toimintaa strategisin keinoin.

Opiskelija hahmottaa tarkasteltavan organisaation tarjoamien palveluiden kytkökset organisaation toimintaan ja asiakkaiden tarpeisiin. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palveluita tässä ympäristössä ottaen huomioon esim. organisaation vuosikellon.

Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tarkasteltavan organisaation palvelujen heikkouksia ja vahvuuksia suhteessa toimintaympäristöön.

Opiskelija osaa kehittää uusia käyttäjälähtöisiä palveluita uudelle tai olemassa olevalle organisaatiolle kytkien ne organisaation toiminnan suunnitteluun. Opiskelija osaa ottaa huomioon niin organisaation sisäisen kuin ulkoisen toimintaympäristön haasteineen ja mahdollisuuksineen, jotta palvelu on mahdollisimman käyttäjälähtöinen ja kannattava.

 Opiskelija tiedostaa ja osaa nimetä ammatilliset vahvuutensa. Opiskelija osaa nimetä erilaisia työmahdollisuuksia.

Opiskelija tiedostaa omat ammatilliset vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ja tunnistaa itselleen sopivat kanavat edetä urallaan. Opiskelija hahmottaa toimintaympäristön osaamisvaatimukset.

Opiskelija tunnistaa omat  ammatilliset vahvuutensa ja kehittymistarpeensa suhteessa liikunta-alan työkentän mahdollisuuksiin. Opiskelija pystyy tuotteistamaan omaa osaamistaan ja osaa suunnitelmallisesti markkinoida itseään monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti

Englanti

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, mutta niiden siirtyminen omaan puheeseen tai tekstiin vaatisi lisää harjoittelua.

 

 

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

Opiskelija tunnistaa helposti muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä taitavasti tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

 

 

Kouluttamisen pedagogiikka 20 op

1

3

5

Opiskelijalähtöisyys

Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelija osaa arvioida erilaisten oppijoiden huomiointia koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelija osaa kehittää erilaisia oppijoita huomioivia koulutusmenetelmiä.

Opiskelija osaa hyödyntää olemassa olevat resurssit (ajan, paikan, välineet) koulutustilanteen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelija osaa arvioida erilaisia oppimisympäristöjä oppimisen tukena.

Opiskelija osaa ennakoida, soveltaa ja kehittää oppimisympäristöjä oppimista tukevaksi sekä kokeilee ja kehittää uutta asiakaslähtöisesti.

Vuorovaikutukselliset opetusmenetelmät

Opiskelija käyttää vuorovaikutteisia ja asiakaslähtöisiä menetelmiä koulutuksen toteutuksessa.

Opiskelija osaa arvioida vuorovaikutteisia menetelmiä koulutuksen toteuttamisessa

Opiskelija osaa kehittää vuorovaikutteisia koulutusmenetelmiä

Pedagoginen osaaminen eri toimintaympäristöissä

Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia pedagogisia menetelmiä harjoituksissa ja valmennusprosesseissa.

Opiskelija osaa arvioida pedagogisten menetelmien käyttöä ja toimivuutta

Opiskelija osaa kehittää pedagogisia menetelmiä ja toimintatapoja organisaation ja toimintaympäristön osaamisen kehittämiseksi.

Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisia pedagogisia menetelmiä valmentajakoulutuksessa.

Opiskelija osaa arvioida valmentajakoulutuksia pedagogiikan näkökulmasta

Opiskelija osaa kehittää valmentajakoulutuksen pedagogisia toimintatapoja

Verkkopedagogiikka

Opiskelija osaa hyödyntää toimivia verkkopedagogiikan menetelmiä omassa koulutuksessa

Opiskelija osaa arvioida verkkopedagogiikan menetelmien käyttöä ja toimivuutta

Opiskelija osaa kehittää toimivia verkkopedagogiikan menetelmiä omassa  koulutuksessa

Englanti

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, mutta niiden siirtyminen omaan puheeseen tai tekstiin vaatisi lisää harjoittelua.

 

 

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

Opiskelija tunnistaa helposti muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä taitavasti tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

 

 

Kunto- ja terveysliikunta 40 op

 

1

3

5

Terveyden ja liikunnan edistäminen 10 op  (eri ikäryhmille)

Opiskelija kykenee työskentelemään terveyttä edistävällä työotteella

Opiskelija tunnistaa työskentelyynsä vaikuttavat arvot ja asenteet.

Opiskelija osaa toimia terveysliikunnan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen peruskäsitteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa terveyttä ja liikuntaa edistävän projektin asiakaslähtöisesti

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyden ja liikunnan edistämisen projektia tehdyn strategian mukaisesti asiakaslähtöisyys huomioiden

 

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää terveyden ja liikunnan edistämisen projekteja strategisen johtamisen keinoin.

Opiskelija kykenee itsenäiseen työhön tutkivalla ja perustelevalla työotteella

Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja itseohjautuvaan työhön tutkivalla ja perustelevalla työotteella.

Opiskelija kykenee moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn ja itseohjautuvaan työhön tutkivalla, perustelevalla ja kehittävällä työotteella

Elintapaohjaus 10 op (elintapamuutoksen prosessin ohjaaminen)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa elintapamuutosta tukevan ohjelman.

 

 

 

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida elintapamuutosta tukevan ohjelman asiakaslähtöisesti.

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida elintapamuutosta tukevan ohjelman sekä kehittää ohjelmaa.

Opiskelija osaa hyödyntää  erilaisia ohjaustyökaluja elintapaohjauksessa.

Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia terveyden ja liikunnan edistämisen teorioita ja ohjaustyökaluja elintapaohjauksessa

 

Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia terveyden ja liikunnan edistämisen teorioita ja ohjaustyökaluja tarkoituksenmukaisesti elintapaohjauksessa.

 

Opiskelija osaa toimia osana terveysliikunnan palveluketjua.

 

Opiskelija osaa toimia osana terveysliikunnan palveluketjua ja soveltaa sitä tilanteen mukaan.

 

Opiskelija osaa toimia osana terveysliikunnan palveluketjua ja toimia osana moniammatillista tiimiä.

 

Opiskelija osaa ohjata ennaltaehkäisevällä työotteella eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä

Opiskelija osaa ohjata, soveltaa ja arvioida ennaltaehkäisevällä työotteella eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä

 

Opiskelija osaa ohjata, arvioida ja kehittää ennaltaehkäisevällä työotteella eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa

Kunto- ja terveysliikuntapalvelujen tuotteistaminen 10 op

Opiskelija tunnistaa asiakaskokemuksen merkityksen kunto - ja terveysliikuntapalveluita suunnitellessa ja toteutettaessa

Opiskelija osaa arvioida asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät kunto - ja terveysliikuntapalveluissa

 

Opiskelija osaa rakentaa tarkoituksenmukaisesti asiakaskokemusta  kunto- ja  terveysliikuntapalveluissa

Opiskelija osaa huomioida sosiaalisen markkinoinnin (yhteiskunnallisen markkinoinnin) työvälineenä  kunto- ja terveysliikuntapalveluita kehitettäessä

Opiskelija osaa käyttää sosiaalista markkinointia työvälineenä kunto- ja terveysliikunnan palveluita kehitettäessä

Opiskelija osaa käyttää sosiaalista markkinointia tarkoituksenmukaisesti kunto- ja terveysliikunnan palveluita kehitettäessä

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kunto- ja terveysliikuntapalveluita, jotka tukevat asiakkaan omaehtoista terveyskäyttäytymistä

 

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kunto- ja terveysliikuntapalveluita, jotka tukevat asiakkaan omaehtoista terveyskäyttäytymistä

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää kunto- ja terveysliikuntapalveluita, jotka tukevat asiakkaan omaehtoista terveyskäyttäytymistä

Englanti

 

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, mutta niiden siirtyminen omaan puheeseen tai tekstiin vaatisi lisää harjoittelua.

 

 

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

 

Opiskelija tunnistaa helposti muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä taitavasti tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

Kouluttajana kehittyminen 10 op

Opiskelija osaa hyödyntää olemassa olevat resurssit (ajan, paikan, välineet) koulutustilanteen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelija tunnistaa oppimisympäristöjen merkityksen ja huomioi erilaiset ympäristöt oppimisprosesseissa.                                         

Opiskelija osaa ennakoida ja soveltaa oppimisympäristöjä oppimista tukevaksi sekä kokeilee rohkeasti uutta asiakaslähtöisesti.

 

Opiskelija osaa suunnitella oppimisen arviointiprosessin.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa johdonmukaisen oppimisen arviointiprosessin.

Opiskelija osaa arvioida yksilön oppimista prosessimaisesti monipuolisin menetelmin ja hyödyntää arvioinnin tuloksia yksilön kehittymisen hyväksi.

Hallitseva koulutusorientaatio on kouluttajakeskeinen, joka näkyy kouluttajakeskeisinä menetelmävalintoina ja toimintatapoina. Kouluttajuuden ydintehtävänä nähdään tiedon jakaminen.

Koulutusorientaation tavoitteena oppijalähtöisyys, mikä näkyy oppijaa osallistavien menetelmien (ajoittaisena) hyödyntämisenä. Kouluttajuus rakentuu menetelmähallinnan ympärille.

Hallitseva koulutusorientaatio on oppijalähtöinen, jossa koko prosessin lähtökohta on yksilön kehittyminen ja osallistaminen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kouluttaja on oppimisen tukija ja se näkyy oppimista ohjaavina kysymyksinä, yksilöllisenä oppimisen ohjaamisena sekä yksilön oppimaan oppimisen taitojen tukemisena.

Reflektointi/ Pedagoginen käyttöteoria

Opiskelija tunnistaa ja osaa kertoa arvojen, oppimisteorioiden ja ihmiskäsityksen merkityksen kouluttajana kehittymiselle, ja käyttää tätä tietoa oman kehittymisensä tukena.

 

 

Liikuntapalvelut 40 op

 

Tuotekehitysprojektin johtaminen 20 op

1-2

3

4-5

Projektijohtaminen

Opiskelija osaa tehdä tarkoituksenmukaisen ja aikataulutetun tuotteistamisprosessin projektisuunnitelman

 

Opiskelija osaa tehdä tutkittuun tietoon perustuvan ja aikataulutetun tuotteistamisprosessin projektisuunnitelman sekä asettaa seurattavia tavoitteita

 

Opiskelija osaa tehdä laajaan teoriaan pohjautuvan, aikataulutetun, tuotteistamisprosessin projektisuunnitelman, asettaa oleelliset mittarit sekä seurata ja päivittää suunnitelmaa tarpeen mukaan

Itsensä johtaminen

Opiskelija osaa tehdä tarkoituksenmukaisen ja aikataulutetun #munvuosi projektisuunnitelman

 

Opiskelija osaa tehdä tutkittuun tietoon perustuvan ja aikataulutetun #munvuosi projektisuunnitelman sekä asettaa seurattavia tavoitteita

 

Opiskelija osaa tehdä laajaan teoriaan pohjautuvan, aikataulutetun, #munvuosi projektisuunnitelman, asettaa oleelliset mittarit sekä seurata ja päivittää suunnitelmaa tarpeen mukaan

Ihmisten johtaminen

Opiskelija ryhmäyttää ja sitouttaa ihmisiä yhteisiin tavoitteisiin tuotteistamisprosessissa

 

Opiskelija edistää toiminnallaan ryhmän muodostumista tiimiksi sekä yhteisen vision rakentumista. Opiskelija toimii kannustavasti sekä edesauttaa tiimiä motivoitumaan ja saavuttamaan tavoitteensa tuotteistamisprosessin aikana

 

Opiskelija osaa johtaa tiimiään monipuolisesti ja johdonmukaisesti erilaisia oppimisympäristöjä, oppimistehtäviä ja -menetelmiä hyödyntäen sekä mentoroi tiimiään tavoitteellisesti ja tuloksellisesti tuotteistamisprosessissa

Tuotteistamisprosessin johtaminen

Opiskelija osaa toteuttaa liikuntapalveluiden tuotteistamisprosessin ja osallistuu tavoitteellisen tuotteistamisprosessin valmentamiseen

 

Opiskelija hallitsee liikuntapalveluiden tuotteistamisprosessin asiakasymmärrystä ja liikunnan ajankohtaisia trendejä sekä tutkittua tietoa hyödyntäen

 

Opiskelija johtaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavan liikuntapalveluiden tuotteistamisprosessin ja luo uusia innovatiivisia palveluja tutkittua tietoa  hyödyntäen

 

 

Liikuntapalvelun oma oppimisprojekti 20op

Liikuntapalvelun (5-20op) ja/tai liikuntatapahtuman (5-20op) ja/tai liikuntamatkailun (5-20op) kehittäminen ja tuotteistaminen

 

1-2

3

4-5

 

Kehittämisprosessin suunnittelu ja toteutus

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisen kehittämisprosessin liikuntatuotteen, -tapahtuman tai palvelun osalta.

 

 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisen kehittämisprosessin huomioiden eri toimintaympäristöjen mahdollisuudet liikuntatuotteen, -tapahtuman tai palvelun osalta.

 

 

Opiskelija osoittaa innovatiivisuutta kehittäessään liikuntatuotetta, -tapahtumaa tai -palvelua.

 

Asiakasymmärrys

Opiskelija osaa hankkia tietoa eri kohderyhmistä asiakassegmentin rajauksen tueksi.

 

Opiskelija tekee kehittämistoimenpiteitä pohjautuen asiakastietoon..

 

Opiskelija tekee asiakaskokemusta kehittäviä toimenpiteitä asiakasymmärrykseen pohjautuen.

 

Markkinointi, viestintä ja brändääminen

Opiskelija osaa tehdä viestintä- ja/tai markkinointisuunnitelman ja viedä sen käytäntöön sekä erottautua brändäämisen avulla.

 

Opiskelija osaa tehdä ja viedä käytäntöön viestintä- ja/tai markkinointisuunnitelman projektin näkyvyyden sekä tuotteen ja/tai palvelun houkuttelevuuden lisäämiseksi.

 

Opiskelija osaa seurata, mitata ja analysoida markkinoinnin vaikuttavuutta ja tehdä perusteltuja markkinoinnin vaikuttavuutta edistäviä valintoja.

 

Talous- ja resurssisuunnittelu Opiskelija osaa laatia talousarvioesityksen ja/tai resurssisuunnitelman.

 

Opiskelija osaa laatia talousarvion ja/tai resurssisuunnitelman sekä seurata niiden toteutumista projektin aikana.

 

Opiskelija osaa tehdä kannattavaa taloussuunnittelua ja resurssien hallintaa sekä analysoida kannattavuutta.

 

Asiakaspalaute

Opiskelija osaa kerätä systemaattisesti asiakaspalautetta ja tehdä kehittämisehdotuksia.

 

Opiskelija osaa kerätä ja analysoida asiakaspalautetta ja hyödyntää tietoa toiminnan kehittämisessä.

 

Opiskelija osaa suunnitella ja käyttää laadunhallintaan soveltuvia työkaluja sekä hyödyntää tietoa toiminnan kehittämisessä.

 

Arviointi ja vaikuttavuus Opiskelija osaa arvioida projektin onnistumista.

 

Opiskelija osaa arvioida projektin onnistumista monipuolisesti eri mittareita hyödyntäen.

 

Opiskelija hyödyntää asiantuntijaviestintää kanavana projektin onnistumisen näkyväksi tekemisessä.

 

Lainsäädäntö ja asetukset

Opiskelija osaa ottaa lainsäädännön ja projektinsa kannalta oleelliset asetukset (luvat, ilmoitukset, turvallisuus) huomioon liikuntapalveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. (Hyv-Hyl)

 

Kestävä kehitys Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa,  arvioida sekä kehittää  liikuntapalveluita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. (Hyv-Hyl)

Englanti

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, mutta niiden siirtyminen omaan puheeseen tai tekstiin vaatisi lisää harjoittelua.

 

 

 

Opiskelija tunnistaa muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

 

Opiskelija tunnistaa helposti muodollisen tyylin olennaisia piirteitä, kuten neutraalin ilmaisun keinot sekä tilanteeseen sopivan sanaston valinnan, ja osaa käyttää niitä taitavasti tuottaessaan muodollista tyyliä puheessa ja kirjoituksessa.

       

 

Soveltava liikunta (EUDAPA) 30 op (15+15op)

Kaikille yhteiset opinnot 15 op

1-2

3

4-5

Opiskelijalla on käsitys soveltavan liikunnan historiasta, organisaatioista ja verkostoituu ohjatusti alan toimijoiden kanssa. luovuus?

 

Opiskelijalla on hyvä käsitys soveltavan liikunnan historiasta, organisaatioista ja verkostoituu alan toimijoiden kanssa. Opiskelija tuo joskus esiin uusia ideoita toimialan kehittämiseksi.

 

Opiskelija perehtyy soveltavan liikunnan historiaan, sen kehitysetappeihin, organisaatioihin ja verkostoituu aktiivisesti alan toimijoiden kanssa. Opiskelijan tuo rohkeasti esiin uusia ideoita ja pyrkii kehittämään toimialaa.

Opiskelija toimii tasa-arvoisesti toimissaan. Opiskelija hallitsee yleisimmät vammat ja pitkäaikaissairaudet sekä liikunnan merkityksen niiden suhteen. Opiskelija ymmärtää inkluusion käsitteen. Opiskelijan vuorovaikutustaito on riittävää tilanteiden onnistumiseksi.

Opiskelija osaa ohjata ja avustaa soveltavan liikunnan kohderyhmiä hyvin. Opiskelija pystyy toteuttamaan inkluusiota käytännössä. Opiskelijan vuorovaikutus motivoi ja rohkaisee osallisia.

Opiskelija osaa ohjata ja avustaa asiantuntevasti soveltavan liikunnan kohderyhmiä ja ottaa huomioon asiakkaiden erityistarpeet. Opiskelija pystyy toteuttamaan inkluusiota käytännössä tarkoituksenmukaisesti kaikki osallistujat huomioiden.  Opiskelijan vuorovaikutus on osallistavaa, tarkoituksenmukaista ja luontevaa.

Opiskelija tuntee tapoja soveltaa yleisimpiä liikuntamuotoja sekä ymmärtää liikunnan yhteyksistä kuntoutukseen.

 

Opiskelija tuntee hyvin sovellettujen liikuntamuotojen sääntöjä / periaatteita, apuvälineiden käyttöä niissä sekä osaa toteuttaa liikuntaa kuntoutusta tukevalla tavalla.

 

Opiskelija tuntee erinomaisesti sovellettujen liikuntamuotojen sääntöjä / periaatteita sekä apuvälineiden käyttöä niissä. Opiskelija pystyy muokkaamaan sääntöjä / periaatteita tilanteiden vaatimalla, jatkamaan soveltamista myös kuntoutuksen tavoitteita huomioon ottaen.

 

 Opiskelija omaksuu jossain määrin soveltavan liikunnan teoriataustaa englannin kielellä ja pystyy linkittämään oppimaansa käytäntöön.

 

Opiskelija omaksuu hyvin soveltavan liikunnan teoriataustaa englannin kielellä ja pystyy linkittämään oppimaansa käytäntöön.

 

Opiskelija omaksuu kattavasti soveltavan liikunnan teoriataustaa englannin kielellä ja pystyy linkittämään oppimaansa käytäntöön.

 

 

 

Soveltavan liikunnan näkökulma: Kilpa- ja huippu-urheilu (15 op)

1-2

3

4-5

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa nuorten urheilijoiden kilpailutapahtumia.

 

Opiskelija osaa kehittää yksittäisiä kilpailutapahtumia erilaiset näkökulma huomioiden (urheilijat, vapaaehtoiset, katsojat).

Opiskelija pystyy arvioimaan, analysoimaan ja kehittämään lajin kilpailutoimintaa ja pystyy organisoimaan innostavia kilpailutapahtumia.

Opiskelija osaa hyödyntää osana valmennusta olemassa olevia harjoittelun tukitoimia kuten esim. terveys, ravinto, palautuminen, psyykkinen valmennus. 

Opiskelija pyrkii kehittämään valmentamiseensa liittyviä tukitoimia aktiivisesti. (terveys, ravinto, palautuminen, psyykkinen valmennus).

Opiskelija pystyy arvioimaan, analysoimaan ja kehittämään asiantuntijayhteistyössä urheilijoiden tukitoimiin liittyviä toimintatapoja ja toimintaympäristöä. 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisiä harjoituksia huomioiden urheilijan, lajin vaatimuksen ja urheiluvalmennuksen periaatteet.

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa harjoitusohjelmia ja vuosisuunnitelmia huomioiden urheilijan yksilönä (tavoitteet, elämäntilanne, ominaisuudet) sekä lajin vaatimukset ja urheiluvalmennuksen periaatteet. 

Opiskelija osaa arvioida harjoitusohjelmia huomioiden urheilijan tavoitteet, ominaisuudet, elämäntilanteen, lajin vaatimukset ja urheiluvalmennuksen periaatteet. 

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa urheilijan ja joukkueen valmennusta harjoitus ja kilpailutilanteissa huomioiden urheilijan tavoitteet, ikä, sosiaalinen verkosto, opiskelu/työ ja muut elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet kuten esim. ajankäyttö, sosiaalinen verkosto ja urheilijan terveys.

Opiskelija osaa käyttää kehittämiseen liittyviä menetelmiä, jotka liittyvät urheilijoiden ja joukkueiden harjoitteluun ja valmentautumiseen harjoittelu ja kilpailutilanteissa, ja joissa huomioidaan urheilijoiden elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet kun esim. ajankäyttö, sosiaalinen verkosto ja urheilijan terveys.

 

Opiskelija pystyy arvioimaan urheilijan ja valmentautumisen kehittymistä ja jalostamaan edelleen toimintatapoja, joissa huomioidaan urheilijan/urheilijaryhmien elämäntilanteeseen liittyvät erityispiirteet.

 

 

Soveltavan liikunnan näkökulma: Kunto- ja terveysliikunta (15 op)

1-2

3

4-5

 Opiskelija osaa ohjata eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä omaehtoista liikuntakäyttäytymistä.

 Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä omaehtoista liikuntakäyttäytymistä.

 Opiskelija osaa arvioida ja kehittää eri kohderyhmille yksilöllistä ja tavoitteellista liikuntaa, joka tukee asiakkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä omaehtoista liikuntakäyttäytymistä.

 Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia terveyden edistämisen projekteja ja -palveluita asiakaslähtöisesti.

 Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen projekteja ja -palveluita asiakaslähtöisesti.

 Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia terveyden edistämisen ja -palveluita asiakaslähtöisesti ja osaa arvioinnin perusteella antaa kehitysehdotuksia.

 Opiskelija kykenee itsenäiseen työhön perustelevalla työotteella.

 Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja itseohjautuvaan työhön perustelevalla työotteella.

 Opiskelija kykenee moniammatilliseen verkostotyöskentelyyn ja itseohjautuvaan työhön perustelevalla ja kehittävällä työotteella.

 

Soveltavan liikunnan näkökulma: Liikuntapalvelut (15 op)

1-2

3

4-5

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisiä liikuntapalveluja erilaisille kohderyhmille.

 

 Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisiä liikuntapalveluja erilaisille kohderyhmille.

 Opiskelija uskaltaa erottua valtavirrasta ja pyrkii kehittämään palveluja uudesta näkökulmasta.

Opiskelija osaa ohjatusti suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisesti tuotekehitysprosessin tai liikuntatapahtuman.

 Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisen tuotekehitysprosessin tai liikuntatapahtuman.

 Opiskelija uskaltaa erottua valtavirrasta ja kehittää liikuntatuotetta tai -tapahtumaa uudesta näkökulmasta.

 Opiskelija osaa ohjatusti ottaa huomioon erilaisten ympäristöjen mahdollisuudet liikuntatuotteiden ja tapahtumien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.

 Opiskelija osaa ottaa huomioon erilaisten ympäristöjen mahdollisuudet liikuntatuotteiden ja tapahtumien suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.

 Opiskelija uskaltaa erottua valtavirrasta ja pyrkii kehittämään liikuntatuotteita ja -tapahtumia uudesta näkökulmasta.