Olet täällä

Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat

Strateginen ajattelu ja kasvustrategiat

Tunnus: STR4HM001
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. - 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Opintojakso korvaa edellisen opetussuunitelman opintojaksot: MGT4LG204 Doing Business in Emerging Markets (5 ECTS) ja MGT2LG114 Internationalization of the Firm (5 ECTS).

 Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 Arvosana 1
Opiskelija tuntee keskeiset strategisen ajattelun käsitteet. Opiskelija tunnistaa keskeisiä työelämässä ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä osaa etsiä tietoa tulevista muutoksista hyödyntäen olemassa olevaa tietoa. Opiskelija osaa analysoida toimintaympäristöä hyödyntäen joitakin tietolähteitä. Opiskelija tuntee erilaisia liiketoimintamalleja. Hän tuntee erilaisia ekosysteemejä ja verkostoja sekä muita kasvun mahdollistajia.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee keskeiset strategisen ajattelun käsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija tunnistaa laaja-alaisesti työelämässä ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä osaa etsiä tietoa tulevista muutoksista hyödyntäen monipuolisesti olemassa olevaa tutkimustietoa ja ympäristön signaaleja. Opiskelija osaa analysoida kokonaisvaltaisesti sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä. Opiskelija tuntee erilaisia liiketoimintamalleja ja osaa vertailla niitä. Hän tunnistaa, ymmärtää ja osaa arvioida erilaisia ekosysteemejä ja verkostoja sekä muita kasvun mahdollistajia.

Arvosana 5
Opiskelija tuntee keskeiset strategisen ajattelun käsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti. Opiskelija tunnistaa laaja-alaisesti työelämässä ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä osaa etsiä tietoa tulevista muutoksista hyödyntäen monipuolisesti olemassa olevaa tutkimustietoa ja ympäristön signaaleja. Opiskelija osaa analysoida kokonaisvaltaisesti sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä soveltaen systeemiajattelua. Opiskelija tuntee hyvin erilaisia liiketoimintamalleja sekä osaa vertailla ja suunnitella liiketoimintamalleja. Hän tunnistaa, ymmärtää ja osaa arvioida laaja-alaisesti erilaisia ekosysteemejä ja verkostoja sekä muita kasvun mahdollistajia.

Sisältö

 • Työelämän ja toimintaympäristön muutokset ja disruptio
 • Toimintaympäristön analysointi ja liiketoimintatiedon hyödyntäminen
 • Liiketoimintamallit
 • Kilpailustrategiat ja -edut
 • Kasvustrategiat ja kasvun mahdollistajat
  • ekosysteemit, verkostot ja kumppanuudet
  • yritysostot
  • kansainvälistyminen
  • startupit
  • Innovointi
  • lisensointi

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vierailijaluentoja (kasvustrategian erilaisia esimerkkejä), case-työskentelyä ja oppimistehtävä: Kasvun mahdollistajien tunnistaminen ja analysointi organisaation toimintaympäristössä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN