Olet täällä

Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö

Kokeileva ja yhteisöllinen strategiatyö

Tunnus: STR4HM003
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 2. - 3. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Ei korvaavuuksia.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää strategian merkityksen yhteisön kehittymisen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija osaa tunnistaa kyvykkyyksiä ja tunteita strategian toteuttamiseksi. Hän osaa hyödyntää joitakin yhteisöllisiä menetelmiä, tukea yhteiskehittämistä strategiatyössä sekä edistää strategista keskustelua ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Opiskelija ymmärtää henkilöstön ja muiden sidosryhmien osallistamisen ja innostamisen merkityksen strategiatyössä.

Arvosana 3
Opiskelija ymmärtää strategian merkityksen yhteisön kehittymisen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta ja osaa edistää niitä strategiatyössä. Opiskelija osaa tunnistaa ja hyödyntää kyvykkyyksiä ja tunteita strategian toteuttamiseksi. Hän osaa hyödyntää yhteisöllisiä menetelmiä strategiatyössä, tukea ja toteuttaa yhteiskehittämistä sekä edistää strategista keskustelua ja vuorovaikutusta työyhteisössä ja eri sidosryhmien välillä. Opiskelija osaa innostaa ja osallistaa henkilöstöä ja sidosryhmiä strategiatyöhön.

Arvosana 5
Opiskelija ymmärtää strategian ja tunteiden merkityksen yhteisön kehittymisen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta ja osaa edistää niitä strategiatyössä omassa työyhteisössään soveltuvilla strategisilla lähestymistavoilla ja toimintamalleilla. Opiskelija osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää kyvykkyyksiä strategian toteuttamiseksi. Hän osaa hyödyntää monipuolisesti yhteisöllisiä menetelmiä laajassa verkostomaisessa strategiatyössä sekä edistää strategista keskustelua ja vuorovaikutusta strategisessa yhteistyöverkostossa. Opiskelija osaa innostaa, osallistaa ja rakentaa luottamusta verkostomaisessa strategiatyössä edistäen samalla yhteistä kehittymistä, tuottavuutta ja hyvinvointia.

Sisältö

  • Strategian merkityksellisyys, tarinallistaminen, tunteet ja luottamus työyhteisössä
  • Globaali dialoginen ja virtuaalinen strategiatyö “Glokaali” ei taida vielä olla ok suomea?
  • Strategiset kyvykkyydet yhteisössä ja verkostoissa
  • Kokeilut ja yhteiskehittäminen
  • Innostava strategiatyön kulttuuri
     

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN