Olet täällä

Espanjan perusteet 1

Espanjan perusteet 1

(Español para principiantes / nivel uno) 
Tunnus: SPA8LS210 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 1. lukukausi 
Kieli: suomi/espanja 
OPS: OPS 2016 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1 
Ei edellytä aiempia opintoja. 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1 
Opiskelija kykenee joskus ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Arvosana 3 
Opiskelija kykenee usein ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvää. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin 

Arvosana 5 
Opiskelija  kykenee ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvää. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa tenttimällä opintojakson. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Sisältö 

Opiskelija oppii perussanaston, ääntämisen, intonaation ja sanapainon sekä osallistuu puheharjoitteluun ja ohjattuun kirjoittamiseen. Opintojakson tavoitteena on kielen perusrakenteiden ja puhutun kielen tavallisimpien ilmausten oppiminen jokapäiväisissä kielenkäyttöön liittyvissä tilanteissa sekä tutustua kielen eroihin Espanjan ja Latinalaisen Amerikan välillä. Kyseessä on intensiivinen opintojakso, jolla opitaan nopeasti hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Osallistuminen lähiopetukseen on suositeltavaa! 

Tavallisimmat kielenkäyttötilanteet: 

  • tervehtiminen, esittäytyminen ja hyvästeleminen 
  • perhesuhteet 
  • asuminen, omista harrastuksista, opinnoista ja työstä kertominen 
  • kellonajat ja kaikki lukusanat 
  • ravintolassa asioiminen 
  • säästä kertominen 
  • ostosten tekeminen 
  • tien kysyminen 
  • matkakokemukset 
  • päivittäiset rutiinit 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. Tentti ja oppimistehtävät 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjalliset kokeet 80 % 
Jatkuva näyttö, kuullunymmärtämistehtävät ja oppimistehtävät 20% 
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä. 

Vastuuopettaja 

Pekka Savinainen, Pasila 

Oppimateriaali 

Kontturi, Kimmo – Kuokkanen-Kekki, Marjaana – Palmujoki, Katri. 2015 (uudistettu painos). Español uno: Espanjaa aikuisille kpl 1-10. Finn Lectura.