Olet täällä

Espanjan liikekieli 2

Espanjan liikekieli 2

(Español de los negocios 2) 
Tunnus: SPA4LS202 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 2. / 4. lukukausi 
Kieli: espanja 
OPS: OPS 2016 
Opintojakson taso: ammattiopinnot  
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen*
* Espanjan pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Taitotaso: B1 
Espanjan liikekieli 1 tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosana 1 
Opiskelija osaa käyttää yksinkertaista puhekieltä ja selviytyy lyhyistä, rutiininomaisista kommunikaatiotilanteista välttävästi espanjan kielellä.  Opiskelija hallitsee tutuimmat liike-elämän espanjan sanat ja fraasit. Opiskelija osaa välttävästi keskustella liike-elämää käsittelevistä aiheista sekä osaa yksinkertaisella espanjalla esitellä suullisesti yrityksen tai muun organisaation.

Arvosana 3 
Opiskelija osaa käyttää aktiivisesti normaalia puhekieltä ja selviytyy tavallisimmista työelämän kommunikaatiotilanteista espanjan kielellä. Opiskelija hallitsee liike-elämän espanjan keskeistä sanastoa ja fraaseja. Opiskelija osaa keskustella liike-elämää käsittelevistä aiheista ja kykenee esittelemään suullisesti yrityksen tai muun organisaation.

Arvosana 5 
Opiskelija osaa käyttää aktiivisesti normaalia puhekieltä ja selviytyy sujuvasti tavallisimmista työelämän kommunikaatiotilanteista espanjan kielellä. Opiskelija hallitsee hyvin liike-elämän espanjan keskeisen sanaston ja fraasit. Opiskelija osaa sujuvasti keskustella liike-elämää käsittelevistä aiheista ja kykenee esittelemään suullisesti yrityksen tai muun organisaation sujuvasti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta

Kansainvälisyys

Opetusryhmä on yleensä monikulttuurinen.

Sisältö 

Opintojaksolla käsitellään liike-elämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita: esittäytymistä yrityksessä, tuote-esittelyä, yrityksen esittelyä ja taloustekstejä.
Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

  • Espanjan liike-elämän kulttuurierot, yritysmuodot ja organisaatio
  • tuotteet ja palvelut, Reilukauppa sekä kestävä kehitys
  • markkinointi ja messut
  • globalisaatio ja maailmantalouden tulevaisuusskenaario
  • kauppakirjeenvaihto: tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, saate, reklamaatio ja vastaus reklamaatioon
  • PR-kirjeet: kutsu, onnittelu ja kiitoskirje

Oppimistavat

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. Tentti ja oppimistehtävät

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Kirjalliset kokeet 70 % 
Jatkuva näyttö ja oppimistehtävät 30% 
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä.

Vastuuopettajat

Pedro Beltrán Herrera, Pasila

Oppimateriaalit

Oppitunnilla jaettu opettajan materiaali ja digitaalinen materiaali Moodlessa.