Olet täällä

Espanjan liikekieli 1

Espanjan liikekieli 1

(Español de los negocios 1) 
Tunnus: SPA4LS201 
Laajuus: 5 op 
Ajoitus: 1. / 3. lukukausi 
Kieli: suomi/espanja 
OPS: OPS 2016 
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen* 
* Espanjan pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A2 
Espanjan perusteet 1 ja 2 tai vastaavat tiedot 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1 
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. 

Arvosana 3 
Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kieli sisältää kielen keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on vielä kehitettävää. 

Arvosana 5 
Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa erittäin hyvin opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Kansainvälisyys 

Opetusryhmä on yleensä monikulttuurinen. 

Sisältö 

Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään espanjan kielen vaativimpia rakenteita eri kielenkäyttötilanteissa ja tutustua liikekielen perusteisiin sekä osata käyttää muodollista kieltä liike-elämän tilanteissa tietoisena kulttuuriin ja sanastoon liittyvistä eroista. 

  • espanjan vaativimmat rakenteet: indikatiivin ja subjunktiivin preesens, gerundi, käskymuodot, futuuri, konditionaali, passiivi ja relatiivipronominit 
  • liike-elämän kulttuurierot Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa: hierarkia ja suhdetoiminta 
  • työtehtävät ja työnhakuprosessi 
  • rahaliikenne 
  • yritysmuodot 
  • liike-elämän suulliset kielenkäyttötilanteet 
  • sähköpostiviestit 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI 
b. Tentti ja oppimistehtävät 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Kirjalliset kokeet 60 % 
Jatkuva näyttö, kuullunymmärtämistehtävät, oppimistehtävät ja suullinen tentti 40% 
Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksytysti ennen kirjallisia tenttejä. 

Vastuuopettajat 

Pekka Savinainen, Pasila 
Pedro Beltrán Herrera, Pasila 

Oppimateriaalit 

Amate, Iñaki & Puranen, Pasi, 2015. Colegas – Työelämän espanja. Espanjan jatko-oppikirja. Kpl 1-10. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. 
Oheislukemistoa: 
Mäkinen, M. 2012. ¡Claro! Lyhyt espanjan kielioppi. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. 
Mäkinen, M. & Torvinen, M. 2012. ¡Claro! Harjoitukset.  Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 
Hämäläinen, T. 2012. Espanjan kielioppi. Finn Lectura. Tampere. 
Hämäläinen, T & Virkkunen, S. 2012. Espanjan kielioppiharjoituskirja. Finn Lectura. Helsinki. 
Verkkomateriaalia: Español Uno ja Dos käyttäjänopas, Finn Lectura ja Taina Hämäläisen Espanjan kieliopin harjoituksia. Finn Lectura.