Olet täällä

Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen

Myyntisuuntautuneen organisaation kehittäminen

Tunnus: SAL4HM002
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Ei korvaavuuksia.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää myynnin strategisen roolin ja osaa kuvata sen merkitystä myyntisuuntautuneessa organisaatiossa. Hän tunnistaa ja osaa osin selittää niitä keskeisiä rakenteita ja tekijöitä, jotka edesauttavat myyntisuuntautuneen organisaation kehittämistä ja johtamista. Opiskelija tunnistaa asiakaspolkujen keskeiset kohtaamispisteet ja prosessit organisaatiossa sekä keskeiset strategisen myynnin tekijät.

Arvosana 3
Opiskelija osaa kuvata myynnin strategista roolia ja sen merkitystä myyntisuuntautuneessa organisaatiossa. Hän tunnistaa ja osaa selittää niitä keskeisiä rakenteita ja tekijöitä, jotka edesauttavat myyntisuuntautuneen organisaation kehittämistä ja johtamista. Opiskelija tunnistaa asiakaspolkujen keskeiset kohtaamispisteet ja prosessit ja pystyy kehittämään niitä ja strategista myyntiä organisaatiossa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa hyvin määritellä myynnin strategisen roolin ja sen merkityksen myyntisuuntautuneessa organisaatiossa. Opiskelijalla on erinomaiset valmiudet myyntisuuntautuneen organisaation rakenteiden ja toimintojen arviointiin ja kehittämiseen. Opiskelija tunnistaa asiakaspolkujen kohtaamispisteet ja prosessit organisaatiossa ja pystyy kehittämään sekä niitä että strategista myyntiä kokonaisvaltaisesti.

Sisältö

  • Myyntiorganisaation kehittäminen ja johtaminen
  • Myyntiorganisaation motivoiminen
  • Myynnin ja markkinoinnin integraatio
  • Arvon tuottaminen koko organisaation sitouttamisella
  • Organisaatioiden rakenteet ja toimintamallit myynnin näkökulmasta
  • Myynnin ja asiakaspolkujen prosessit organisaatiossa
  • Myynnin strateginen kehittäminen
  • Uramahdollisuuksien ja kehityspolkujen luominen myyntihenkilöstölle organisaation kehittämisen välineenä

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat