Olet täällä

Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen

Myynnin prosessit ja strateginen kehittäminen

Tunnus: SAL4HM001
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Ei korvaavuuksia.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija ymmärtää myynnin roolin ja strategisen merkityksen sekä osaa nimetä myynnin keskeiset prosessit ja työkalut. Opiskelija tunnistaa myynnin strategisia tavoitteita ja osaa määritellä strategisen asiakkuuden peruselementit. Hän kykenee kuvaamaan keskeisiä henkilökohtaisen myynnin menetelmiä ja coachingin periaatteita. Opiskelija pystyy asettamaan joitakin myynnin tavoitteita sekä tunnistaa keskeisiä arvon tuottamisen elementtejä. Opiskelija tuntee myynnin digitaalisia työkaluja.

Arvosana 3
Opiskelija osaa kuvata ja analysoida myynnin roolia ja strategista merkitystä. Hän hallitsee myynnin keskeiset prosessit ja työkalut sekä kykenee kehittämään myynnin prosesseja. Opiskelija osaa asettaa myynnin strategisia tavoitteita ja määritellä strategisen asiakkuuden. Hän kykenee soveltamaan henkilökohtaisen myynnin menetelmiä, myyntitaidon psykologiaa ja coachingin periaatteita. Opiskelija pystyy asettamaan ja arvioimaan myynnin tavoitteita ja tuloksia sekä tuntee arvon tuottamisen periaatteet myynnissä. Opiskelija osaa hyödyntää keskeisiä myynnin digitaalisia työkaluja. Hän osaa analysoida ja kehittää strategista myyntiä organisaatiossa.

Arvosana 5
Opiskelija osaa analysoida, asettaa ja mitata myynnin strategisia tavoitteita sekä kehittää strategisia asiakkuuksia. Opiskelija hallitsee hyvin myynnin prosessit ja työkalut sekä pystyy kehittämään kokonaisvaltaisesti myynnin prosesseja ja menetelmiä. Hän kykenee soveltamaan tarkoituksenmukaisella tavalla henkilökohtaisen myynnin menetelmiä, myyntitaidon psykologiaa ja coachingin periaatteita. Opiskelija osaa monipuolisesti analysoida ja arvioida myynnin tavoitteita ja tuloksia sekä hallitsee hyvin arvon tuottamisen periaatteet myynnissä. Opiskelija käyttää taitavasti myynnin digitaalisia työkaluja. Hän osaa hyvin analysoida ja kehittää strategista myyntiä organisaatiossa.

Sisältö

  • Myynnin prosessit BtoB-, BtoC- ja CtoC -myynnissä
  • Myynnin strategiset tavoitteet ja asiakkuudet
  • Myynnin mallit, menetelmät ja digitaaliset työkalut
  • Neuvottelutekniikat, vuorovaikutustaidot ja myyntitaidon psykologia
  • Coaching
  • Myynnin budjetointi, tavoiteasetanta ja mittaaminen
  • Arvon tuottaminen ja arvolupaukset

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

​NN