Olet täällä

Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä

Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä
 • Tunnus: SAL1TN001
 • Laajuus: 5 op (135 h)
 • Ajoitus: 1. lukukausi
 • Kieli: suomi/English
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia.

Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää työvälineohjelmistoja tehokkaasti sekä työssä että opiskelussa
 • hallitsee nykyaikaisen myynnin käsitteen ja tuntee IT-asiantuntijan roolin myynnissä
 • osaa perustella IT-ratkaisujen asiakashyötyjä
 • osaa tehdä tarvekartoituksen
 • osaa käyttää työvälineohjelmistoja myyntiprosessin tukena, esimerkiksi
 • laatia markkinointimateriaalia
 • esityksiä asiakaskohtaamisiin

Sisältö

Myynti ja palvelu (2 op)

Viestinnän työvälineet (3 op)

Mitä on nykyaikainen myynti

Myyntitoiminto ja -prosessi

IT-asiantuntija asiakasrajapinnassa

Asiakasymmärrys

Tarvekartoitus

Arvoehdotus

O-E-H-analyysi (Ominaisuudet – edut – hyödyt)

Myynnin kirjalliset ja suulliset esitykset

 • Esiintymistaidot, esityksen laatiminen, palvelukuvaus

 

Tekstinkäsittelyn perusteet:

 • oma mallipohja ja tyylit
 • erilaiset ylä- ja alatunnisteet
 • myynnin asiakirjat
 • joukkokirje
 • raportit (osanvaihto, sis.luettelo)

 

Taulukkolaskennan perusteet

 • kaavat, funktiot
 • graafiset esitykset
 • havaintomatriisien käsittely

 

Esitysgrafiikan perusteet:

 • myyntiesityksen laatiminen
 • oman mallipohjan tekeminen
 • tehosteiden järkevä käyttö

 

Valitun myyntiin liittyvän materiaalin tuottaminen viestinnän työvälineillä

Palvelulupauksen ja myyntiesityksen kiteyttäminen kirjalliseen ja visuaaliseen muotoon

 

Oppimateriaali 

Opettajan jakama ja ilmoittama materiaali

Työelämä- ja yritysyhteistyö

Opintojakson esimerkit ja etätehtävät mukailevat yritysmaailmassa esiintyviä todellisia tilanteita.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus, etätehtävät, ryhmätyöt, case, verkko-opetus.

Arviointiperusteet 

Opintojakso suoritetaan harjoitustöillä.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.
Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Taso 1 - 2

Taso 3 - 4

Taso 5

Opiskelija

 • osaa joltain osin kuvata myyntitoiminnon ja –prosessin sekä IT-asiantuntijan roolin myynnissä
 • kykenee joiltain osin huomioimaan asiakasnäkökulman palveluiden tarjoamisessa
 • osaa erottaa ratkaisun ominaisuudet ja hyödyt
 • tuntee aihealueeseen liittyvät keskeiset käsitteet
 • tuntee keskeisten työvälineiden periaatteet
 • käyttää työvälineitä ohjauksen avulla

Opiskelija

 • osaa kuvata myyntitoiminnon ja -prosessin sekä IT-asiantuntijan roolin myynnissä
 • kykenee huomioimaan hyvin asiakasnäkökulman palveluiden tarjoamisessa
 • tuntee arvontuotantoon liittyviä käsitteitä
 • osaa perustella IT-ratkaisun hyötyjä
 • käyttää joustavasti ja tehokkaasti keskeisiä työvälineitä
 • on aktiivisesti kiinnostunut

Opiskelija

 • osaa kuvata erittäin hyvin myyntitoiminnon ja -prosessin sekä IT-asiantuntijan roolin myynnissä
 • osaa aktiivisesti ehdottaa ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin hyödyntäen asiakasymmärrystä ja asiakkaan arvontuotantoa
 • osaa perustella IT-ratkaisun asiakashyötyjä erinomaisesti
 • hallitsee erinomaisesti aihealueen tehtävät
 • käyttää ammattimaisesti ja itsenäisesti keskeisiä työvälineitä.
 • etsii aktiivisesti lisää tietoa ja pyrkii kehittämään omaa ammattiosaamistaan opintojakson aikana
 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Näyttö

Ei näyttökoetta.

Vastuuopettajat

Viestinnän työvälineet: Baku Backman

Myynti ja palvelu: Heidi Kock