Olet täällä

Venäjän perusteet 2

Venäjän perusteet 2

Tunnus: RUS8LS220  
Laajuus: 5 op   
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi  
Kieli: suomi/venäjä  
Opetussuunnitelma: Assi 2016   
Opintojakson taso: perusopinnot  
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1  
Venäjän perusteet 1 (5 op) tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1  
Opiskelija kykenee ymmärtämään rajallisesti yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia viestejä ja välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. 

Arvosana 3  
Opiskelija kykenee usein ymmärtämään yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia viestejä ja välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvää. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin. 

Arvosana 5  
Opiskelija kykenee ymmärtämään yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia viestejä ja välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen on rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvää. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)  

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta. 

Työelämäyhteydet  

Käytetään mahdollisimman paljon autenttista ja työelämään valmistavaa materiaalia.  

Kansainvälisyys 

Kannustetaan opiskelijoita kotikansainvälistymiseen ja osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon.  

Sisältö 

Opiskelija oppii:

  • lukemaan ja kirjoittamaan venäjää sujuvammin 
  • lisää perussanastoa 
  • lisää kielen keskeisiä rakenteita 
  • ymmärtämään yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia viestejä ja ohjeita 
  • kirjoittamaan lyhyitä viestejä 
  • kertomaan monipuolisemmin omasta elämästä  
  • selviytymään uusissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa venäjän kielellä 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:  
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI  
b. Tentti ja oppimistehtävät  

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Testit, oppimistehtävät ja tentit    

Vastuuopettajat 

Pirjo Salenius, Pasila 

Oppimateriaalit 

Alestalo, M. 2009 (tai uudempi), Kafe Piter 1, Finn Lectura; kpl 10-18