Olet täällä

Venäjän perusteet 1

Venäjän perusteet 1

Tunnus: RUS8LS210 
Laajuus: 5 op  
Ajoitus: 1. - 7. lukukausi 
Kieli: suomi/venäjä 
Opetussuunnitelma: Assi 2016  
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: A1 
Ei edellytä aiempia opintoja. 

Osaamistavoitteet ja arviointi  

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taitotason A1 suoritettuaan venäjän perusteet 1 ja 2.
Opiskelija

 • oppii venäjän kielen aakkoset
 • oppii lukemaan ääntämään ja kirjoittamaan venäjää
 • ymmärtää sanojen painon ja intonaation
 • oppii yleiskielen sanastoa työelämän ja vapaa-ajan tarpeisiin
 • ymmärtää yksinkertaista puhuttua kieltä ja kirjallisia viestejä ja ohjeita
 • kielen keskeisiä rakenteita
 • kirjoittamaan lyhyitä viestejä
 • kertomaan yksinkertaisesti omasta elämästä  
 • selviytymään arkipäivän vuorovaikutustilanteissa venäjän kielellä

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1 
Opiskelija selviytyy välttävästi sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli ei etene johdonmukaisesti, ja se sisältää vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää.

Arvosana 3 
Opiskelija selviytyy hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee usein johdonmukaisesti ja on pääosin ymmärrettävää. Kieli sisältää keskeisiä rakenteita, perussanastoa ja jonkin verran ammattisanastoa, mutta niiden käytössä on paljon kehitettävää. 

Arvosana 5 
Opiskelija selviytyy erittäin hyvin sekä yleiskielen että liikekielen peruskielenkäyttötilanteissa. Kieli etenee johdonmukaisesti ja on ymmärrettävää. Kielen osaaminen kirjallisesti ja suullisesti vastaa opintojakson oppimistavoitteita keskeisimmissä ammatillisissa tilanteissa ja yleiskielessä. Kieli on rakenteellisesti selkeää ja sujuvaa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)  

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta. 

Työelämäyhteydet  

Yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat erityselämästä ja yhteistyöprojektit.

Kansainvälisyys 

Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opiskelija- ja harjoitteluvaihtoon ja kotikansainvälistämiseen. Informoidaan opiskelijoita ajankohtaisista kv - tapahtumista.

Sisältö 

 • Ääntämisen periaatteet
 • Venäjän kulttuuria
 • Tervehdykset, esittelytilanteet
 • Tapaamisesta sopiminen
 • Itsestä, opiskelusta  ja työstä kertominen

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä.
Lähiopetus 64 h (4 h/vko kahden periodin ajan), joka sisältää tentit. Itsenäinen työskentely 70 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Arviointitavat

Arviointi tehdään kirjallisten tenttien ja harjoitusten sekä suullisen näytön perusteella. Tarkempi erittely on opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opiskelija oltava läsnä 75 % lähiopetustunneista. Suullinen osuus 70 %, kirjallinen 30%.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Vastuuopettaja(t)  

Inara Shakirova, Pasila 

Oppimateriaalit 

Alestalo, M. 2009 (tai uudempi), Kafe Piter 1, Finn Lectura
sekä opettajan materiaali