Olet täällä

Venäjän liikekieli 2

Venäjän liikekieli 2

Tunnus: RUS4LS202  
Laajuus: 5 op  
Ajoitus: 2. / 4. lukukausi  
Kieli: venäjä  
Opetussuunnitelma: Assi 2016  
Opintojakson taso: ammattiopinnot   
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen*  
* Venäjän pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: B1  
Venäjän liikekieli 1 tai vastaavat tiedot 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1  
Opiskelija osaa käyttää yksinkertaista puhekieltä ja selviytyy lyhyistä, rutiininomaisista kommunikaatiotilanteista välttävästi venäjän kielellä.  Opiskelija hallitsee tutuimmat liike-elämän venäjän sanat ja fraasit. Opiskelija osaa välttävästi laatia venäjänkielisiä PR- ja liikeviestejä käyttämällä kyrillistä tekstinkäsittelyjärjestelmää. Kielenkäytössä on paljon kehitettävää eikä viestejä voisi lähettää sellaisenaan. Opiskelija osaa välttävästi keskustella liike-elämää käsittelevistä aiheista sekä osaa yksinkertaisella venäjällä esitellä suullisesti yrityksen tai muun organisaation.  

Arvosana 3  
Opiskelija selviytyy hyvin tavallisimmista työelämän kommunikaatiotilanteista venäjän kielellä. Hän hallitsee hyvin liike-elämän venäjän keskeistä sanastoa ja fraaseja. Opiskelija osaa laatia melko hyviä venäjänkielisiä PR- ja liikeviestejä käyttämällä kyrillistä tekstinkäsittelyjärjestelmää. Kielenkäytössä on jonkin verran vielä kehitettävää ja viestien tarkistaminen ennen niiden lähettämistä on suotavaa. Opiskelija osaa keskustella liike-elämää käsittelevistä aiheista ja kykenee hyvin esittelemään suullisesti yrityksen tai muun organisaation. 

Arvosana 5  
Opiskelija selviytyy sujuvasti tavallisimmista työelämän kommunikaatiotilanteista venäjän kielellä. Hän hallitsee erinomaisesti liike-elämän venäjän keskeisen sanaston ja fraasit. Opiskelija hallitsee erinomaisesti venäjänkielisten PR- ja liikeviestien laadinnan käyttämällä kyrillistä tekstinkäsittelyjärjestelmää. Hän hallitsee venäläisen liikekirjestandardin. Kielenkäyttö on lähes virheetöntä ja viestit voisi lähettää sellaisenaan. Opiskelija osaa sujuvasti keskustella liike-elämää käsittelevistä aiheista ja kykenee sujuvasti esittelemään suullisesti yrityksen tai muun organisaation. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Työelämäyhteydet  

Opintojaksolla tutustutaan autenttisiin liikeviesteihin ja mahdollisuuksien mukaan paikalle kutsutaan työelämän edustaja. 

Kansainvälisyys 

Venäjän kieltä opiskellaan Venäjän kauppaa käyvien yritysten kielitaitovaatimukset huomioon ottaen. Opetusryhmä on yleensä monikulttuurinen. 

Sisältö  

Opintojaksolla harjoitellaan suullisia ja kirjallisia liike-elämän kielenkäyttötilanteita sekä tutustutaan venäläisen liike-elämän tapakulttuurin erityispiirteisiin.

Opintojaksolla käsiteltävät asiat: 

Yritysesittely  
Vieraiden vastaanotto  
Messut  
Työhaastattelu
Tapaamiset  
Liike-elämän tapakulttuuri  
Venäjänkielisen liikekirjeen rakenne   
PR-kirjeet: kutsut, kiitokset, pyynnöt, onnittelut  
Liikekirjeet: saatekirjeet, matkoihin liittyvä kirjeenvaihto, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset, reklamaatiot  
Partisiipit ja passiivi 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:  
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät TAI  
b. Tentti ja oppimistehtävät 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Suullinen osuus 50 %  
Kirjallinen osuus 50 % 

Vastuuopettajat 

Pirjo Salenius, Pasila  
Inara Shakirova, Pasila 

Oppimateriaalit 

Akišina – Skorikova, 2013. Delovyje kontakty (2. osa). Russki jazyk kursy. Moskova.  
Salenius, 2014, Venäjänkielinen liikeviestintä, Promentor (verkkomateriaali)  
Ojanen - Laurila-Hellman Prokkola 2000. Sekret uspeha 1. Helsingin kauppakorkeakoulu. Helsinki.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali