Olet täällä

Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö

Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö

Tunnus: RUS4LS105  
Laajuus: 4 op  
Ajoitus: 6. lukukausi  
Kieli: venäjä  
OPS: OPS 2014  
Opintojakson taso: ammattiopinnot   
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen*  
* Venäjän pakolliseksi kieleksi valinneille pakollinen  

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin 

Taitotaso: B2  
Venäjän liikekieli 4 tai vastaavat tiedot 

Osaamistavoitteet ja arviointi 

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5. 

Arvosana 1  
Opiskelija ymmärtää jonkin verran venäjänkielistä osto-myynti –sopimusta sekä ymmärtää ja pystyy osittain laatimaan venäjänkielisiä sopimuksiin liittyviä viestejä. Hän selviytyy välttävästi venäjän kielellä työnhakutilanteessa ja osaa kertoa jotain työnkuvastaan. Hän on tutustunut Suomen elinkeinoelämään ja Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan. Hänen taidoissaan toimia Venäjän kaupan parissa on vielä paljon kehitettävää. 

Arvosana 3  
Opiskelija ymmärtää pääosin venäjänkielisen osto-myynti -sopimuksen sekä ymmärtää ja pystyy laatimaan ymmärrettäviä venäjänkielisiä sopimuksiin liittyviä viestejä. Hän selviytyy hyvin venäjän kielellä työnhakutilanteessa ja osaa kertoa työnkuvastaan. Hän on tutustunut Suomen elinkeinoelämään ja Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan. Hänen taidoissaan toimia Venäjän kaupan parissa on vielä jonkin verran kehitettävää. 

Arvosana 5  
Opiskelija ymmärtää venäjänkielisen osto-myynti -sopimuksen sekä ymmärtää ja pystyy laatimaan lähes virheettömiä venäjänkielisiä sopimuksiin liittyviä viestejä. Hän selviytyy sujuvasti venäjän kielellä työnhakutilanteessa ja osaa kertoa työnkuvastaan. Hän on tutustunut Suomen elinkeinoelämään ja Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan. Hänen taitonsa toimia Venäjän kaupan parissa ovat hyvät. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.  

Työelämäyhteydet  

Opintojaksolla tutustutaan autenttisiin venäjänkielisiin osto-myyntisopimuksiin ja mahdollisuuksien mukaan kutsutaan paikalle työelämän edustaja. 

Kansainvälisyys 

Venäjän kieltä opiskellaan Venäjän kauppaa käyvien yritysten kielitaitovaatimukset huomioon ottaen. Opetusryhmä on yleensä monikulttuurinen. 

Sisältö  

Sisällöllisesti opintojakso on jaettu kahteen osioon:  
Venäjänkielinen sopimusteksti ja Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa. 

Venäjänkielinen sopimusteksti (1. periodi):  
Venäjänkielisen sopimuksen rakenne ja pääkohdat sekä partisiipit ja passiivi 

Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa (2. periodi):  
CV sekä Europass-kielipassin laatiminen, työnhakutilanne, organisaation esittely, toimenkuvan esittely, Suomen elinkeinoelämä, Suomen ja Venäjän välinen kauppa, venäläisen ja suomalaisen liiketoimintakulttuurin vertailu 

Oppimistavat 

Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla: 

Venäjänkielinen sopimusteksti (1. periodi):  
a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät ja tentti TAI   
b. Tentti  

Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa (2. periodi):  
a. Lähiopetus, oppimistehtävät ja suullinen koe TAI   
b. Oppimistehtävät ja suullinen koe ja portfolio 

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi. 

Arviointitavat 

Venäjänkielinen sopimusteksti (1. periodi):  
Kirjallinen loppukoe 100 p.  
  
Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa (2. periodi):  
Suullinen loppukoe 50 p. Oppimistehtävät 20 p.  
Aktiivinen tuntityöskentely 30 p.  
Max. 100 p. 

Venäjänkielinen sopimusteksti käsittää 50 % ja Assistentin toimenkuva Venäjän kaupan parissa 50 % opintojakson loppuarvosanasta.  

Vastuuopettaja(t)

Pirjo Salenius, Pasila  
Inara Shakirova, Pasila 

Oppimateriaalit 

Salenius, P. 2016. Русский контракт. Haaga-Helia. (verkkomateriaali) 
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.