Olet täällä

10 Strateginen johtaminen / 10 Strategic Management

10 Strateginen johtaminen / 10 Strategic Management

Tunnus: RSJ3RL010 (in English below)
Laajuus: 15 op

Lähtötaso ja sidonnaisuudet
Lähtötasovaatimus: Opintojaksot 1 - 8 suoritettuna. Ei sidonnaisuuksia.

Oppimistavoitteet
Opiskelija ymmärtää strategisen ja liikkeenjohdollisen ajattelun merkityksen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tunnistaa erilaisia strategioita.
Sisältö

  • Strategiat käytäntöön (RSJ3RL010A): strateginen johtaminen, yrityksen kulttuuri ja arvot, analyysit ja luotaus strategisen johtamisen perustana, perusstrategiat,  strategian toteuttaminen.
  • Strateginen markkinointi (RSJ3RL010B): markkinoinnin johtaminen ja suunnittelu, strateginen asemointi, brandit markkinoinnissa, arvot, visio ja missio markkinoinnissa, markkinoinnin eri strategiat, markkinointitutkimuksen hyödyntäminen.
  • Kansantaloustiede (RSJ3RL010C): kotitaloudet ja yritykset kansantaloudessa, hyödykemarkkinat, työmarkkinat, rahoitusmarkkinat, Suomi ja maailmantalous, julkinen talous, kansantalouden kiertokulku, tuotannon kasvu ja elintaso, talouden tasapaino; suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio, talouspolitiikka.
  • Sähköinen liiketoiminta (RSJ3RL010D):sähköisen liiketoiminnan strategiat, sähköisen liiketoiminnan kehitys, verkkokaupan luominen ja hallinta, tuottavuus, internet- ja mobiilipalvelut.
  • Toinen seuraavista
    o Liikematkustus (RSJ3RL010K): liikematkustus, liikematkatoimistot, liikematkustustuotteet, matkahallinto TAI
    o Meeting Industry (RSJ3RL010L): tapahtumien, kokousten ja kongressien organisointi, toimintaedellytykset matkailualan yrityksissä.

Työelämäyhteydet
Työelämälähtöisiä case-harjoituksia
Opetus- ja oppimismenetelmät
Opintojakson yhteinen oppimistehtävä sekä luennot, tentti, etätehtävät, harjoitukset.
 
Kansainvälisyys
Koulutuksen sisällössä otetaan huomion suomalaisen hotelli- ja ravintola-alan rooli muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Vastuuopettaja
Tommi Immonen

Oppimateriaalit
Oppimateriaali ilmoitetaan erikseen kullekin opintojakson osalle.

Arviointiperusteet
Jokainen opintojakson osa arvioidaan erikseen asteikolla 1 - 5. Opintojakson yhteisen oppimistehtävän vaikutus arviointiin vaihtelee opintojakson osissa.

Opintojaksopalauteet ja niiden hyödyntäminen

Palaute on analysoitu ja se on pääosin positiivista. Opintojaksotehtävän kokoava luonne koettiin haastavaksi, mutta samanaikaisesti erittäin hyödylliseksi. Jatkossa opintojaksossa korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta.

10 Strategic Management

Code: RSJ3RL010
Extent: 15 cr

Prerequisites
Modules 1 - 8 must be completed

Learning objectives
The aim is to enable an understanding of the meaning of strategic management and leadership in a changing business environment, and to recognize strategic decisions made by corporations and companies.

Course content
The module consists of five courses. They are the following:
• Strategic  management (RSM3RB010A): Strategic Management,  Analyses as Bases for Strategic Management, Generic Strategies, Resource Based Strategies, Strategy Implementation
• Strategic Marketing (RSM3RB010B): Marketing Management, Competitive Advantage and Differentiation, Strategic Branding, Marketing Communications Strategy, Strategic Alliances and Partnership, Socially Responsible Marketing
• Principles of Economics (RSM3RB010C): Enterprises and Consumers as Part of Economics, Utilities Market, Employment, Finance, Finland and Global Economy, Public Spending, Circulation of Economics, Growth of Production and Standard of Living,  Equilibrium of Economics, Fluctuations, Unemployment and Inflation, Economic Policies
• E-business (RSM3RB010D): Strategies of E-commerce, E-commerce Development, The Establishment and Management of E-commerce, Productivity, Internet and Mobile Services
• Managing Hotel Business Operations (RSM3RB010K): Hotel Management Functions and Responsibilities; e.g. Capacity Management, Pricing Strategies, Revenue Management

Co-operation with the business community and other organizations
Learning tasks and assignments are based on working life.

International aspects
International company examples as well as theories are used.

Teaching and learning methods
Independent study, course assignments / module assignment, lectures, examinations, exercises. If a module assignment is in use, all courses are linked to it.

Teacher with the main responsibility for the module
Minna Halmetoja

Course materials
Announced separately for each course.

Assessment criteria
Individual evaluation of each course, grades awarded 1 - 5. The impact of the module assignment (if used) varies according to teachers´ instructions.

Development of the theme according to student feedback
The module assignment (or seperate course assignments) gives a deep insight into the strategies of a particular company. Guidelines for the assignment(s) have been improved.