Olet täällä

Strateginen henkilöstöjohtaminen

Strateginen henkilöstöjohtaminen

Tunnus: REG3RY006
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. – 4. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suorittanut opiskelija

  • omaa parantuneet valmiudet suunnitella ja toteuttaa strategista henkilöstöjohtamista työelämässä.
  • omaa parantuneet valmiudet tunnistaa muutosilmiöitä ja valita toimivia rooleja muutoksen johtamisessa.
  • ymmärtää eri muutoksen johtamisen lähestymistapojen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Arvosana:

1 = Opiskelija tunnistaa henkilöstöjohtamisen yhteyksiä palveluorganisaation strategiaan sekä osaa nimetä ja määritellä keskeisiä hyvän henkilöstöjohtamisen käytänteitä.

2 = Opiskelija osaa soveltaa henkilöstöjohtamisen tutkimustietoa organisaation henkilöstöjohtamiskäytäntöjen analysointiin. 

3 = Opiskelija osaa selittää ja tulkita organisaation henkilöstöjohtamiskäytäntöjä sekä erillisinä toimintoina että toisiinsa ja organisaation strategiaan liittyvinä kokonaisuuksina.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Työelämäyhteydet 
Mahdollinen vierailija/ Haagailu avartaa -luento

Kansainvälisyys 
Osittain englanninkielinen materiaali

Sisältö 
Opintojaksolla perehdytään henkilöstöjohtamisen merkitykseen ja kehitykseen organisaation strategioiden ja tavoitteiden toteuttajana. Jaksolla perehdytään muutosilmiöiden tunnistamiseen ja toimivien roolien valintaan muutoksen johtamisessa.

Henkilöstöjohtaminen 2000-luvulla 
Henkilöstöjohtamisen muutos
Henkilöstöstrategia osana organisaation strategiaa
Keskeiset HR-teemat 2010-luvulla
Eettisyys henkilöstöjohtamisessa
Henkilöstöjohtaminen tulevaisuudessa

Suorituskyvyn johtaminen
Organisaatiokulttuurin, johtajuuden ja suorituskyvyn yhteydet
Suorituksen johtamisen prosessi
Suorituksen arviointi
Palkitseminen

Oppimisen ja osaamisen johtaminen
Työpaikalla oppiminen ja oppimismyönteinen kulttuuri
Yritys- ja yksilöosaaminen
Monimuotoisuuden mahdollisuudet
Työurien johtaminen
Osaamisen johtamisen keinoja
Kehittämisen vaikuttavuus

Oppimistavat
Lähiopetus, ryhmätyö
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Osallistuminen lähiopetukseen 20%, ryhmätehtävä 20% sekä tentti tai yksilötehtävä 60%.
Tehtävässä ja tentissä ovat arviointiperusteina kurssin teemojen soveltaminen, materiaalien hyödyntäminen tarkoituksenmukaisella tavalla sekä luovuus ja realistisuus.

Vastuuopettaja 
Eija Kjelin

Oppimateriaalit 
Ilmoitetaan myöhemmin
Kertaus amk-oppimäärään:
Viitala Riitta, 2007 tai 2013, Henkilöstöjohtaminen, strateginen kilpailutekijä