Olet täällä

Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa

Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa

Tunnus: REG3RY003
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 1.-4. lukukausi
Kieli: suomi ja englanti
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötasona edellytetään AMK-tutkinnon tietoja ja taitoja. Opintojaksolla ei ole sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

 

Oppimistavoitteet:

Opiskelija

 • tuntee palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen palvelutuotteen kehittämisen keskeiset käsitteet ja konseptit
 • osaa analysoida toimintaympäristöä ja ennakoida uusia mahdollisuuksia palveluliiketoiminnan kehittämiselle
 • osaa soveltaa tietoa, malleja ja menetelmiä käytännön palvelutuotteiden ja -konseptien kehittämistyössä.

 

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään palvelutuotteiden ja -konseptien kehittämisen menetelmiin. Käyttäjäkokemuksen tutkimus antaa uudenlaisia lähestymistapoja palveluliiketoiminnan kehitystyöhön, ja muotoiluosaamisen yhdistäminen palveluliiketoimintaan on luonut uuden lähestymistavan, palvelumuotoilun, palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Se tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan kokemuksen tuotteistamiselle ja palveluympäristön kehittämiselle, ja täydentää perinteisiä palveluiden kehittämisen malleja ja menetelmiä.

 

Teemat

 • asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi
 • palvelukonseptien mallintaminen, palvelujen kilpailukykytekijät
 • elämyksen ja käyttäjäkokemuksen mallintaminen
 • palveluiden tuotekehityksen ja palvelumuotoilun prosessimallit
 • palveluiden tuotekehityksen ja palvelumuotoilun työvälineet
 • innovaatiotyöskentely ja sen johtaminen palveluiden tuotekehityksessä
 • palveluiden profilointi ja erilaistaminen
 • palveluinnovaation tuotteistaminen, brändääminen ja kaupallistaminen

 

Työelämäyhteydet

Opintojakso hyödyntää jaksolle osallistuvien ammattilaisten laaja-alaista kokemusta. Opintojakson osana toteutetaan palvelumuotoiluprojekti asiakasorganisaatioille.

 

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Lähiopetus 48h
 • Etätehtävät ja itsenäinen opiskelu 211h
 • Oman oppimisen arviointi 1h

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

 

Vastuuopettajat

 

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan erikseen opintojakson alkaessa.

 

Arviointiperusteet

 • T1 Kehittämissuunnitelma, 40%
 • T2 Prosessikuvaus ja menetelmien arviointi, 40%
 • T3 Vertaisarviointi, 20%

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

(min. 50% tavoitteesta)

(min. 70% tavoitteesta)

(min. 90% tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija osaa tunnistaa, listata ja yhdistellä keskeiset palvelumuotoilun ja palvelutuotteen kehittämisen käsitteet ja menetelmät. Opiskelija pystyy erittelemään kahden keskeisen koulukunnan, palvelumuotoilun ja palvelutuotteen kehittämisen, keskeisiä eroja ja yhteisiä piirteitä.

Opiskelija osaa kuvata keskeiset palvelumuotoilun ja palveluiden kehittämisen käsitteet ja soveltaa niitä uusiin konteksteihin.  Opiskelija osaa yhdistää keskeiset mallit ja teoreettiset käsitteet käytännön ongelmanratkaisuun sekä muodostaa kuvan kokonaisuudesta.

Opiskelija käyttää ja yhdistelee erilaisia palvelumuotoilun ja palveluiden kehittämisen käsitteitä ja teorioita, ja kehittelee omia malleja ja viitekehyksiä. Hänen teorian ja terminologian käyttönsä on erittäin tarkkaa ja täsmällistä. Opiskelija on tietoinen palvelumuotoilun ja palveluiden kehittämisen eroista ja yhtäläisyyksistä, ja osaa monipuolisesti vertailla erilaisia malleja, teorioita ja näkökulmia.

Taidot

Suurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija osaa toteuttaa palvelumuotoilu- / palvelukehityshankkeen kohdeyritykselle. Opiskelija osaa hyödyntää keskeisimpiä käsitteitä ja malleja.

Opiskelija osaa kerätä, keskeisiltä osin analysoida, sekä osittain hyödyntää tietoa laatiessaan palvelumuotoilu-/ palvelukehityshankkeen kohdeyritykselle. Opiskelija osaa arvioida ja valita tilanteeseen soveltuvat mallit, menetelmät ja viitekehykset.

Opiskelija osaa kerätä, analysoida ja hyödyntää tietoa laatiessaan korkealaatuisen palvelumuotoilu- / palvelukehityshankkeen kohdeyritykselle. Opiskelija osoittaa erinomaista kykyä

arvioida ja valita tilanteeseen soveltuvat mallit, menetelmät ja viitekehykset, ja käyttää niitä vaivattomasti.

Pätevyys

Suurin vaikeuksin ja merkittävässä määrin ulkopuolista ohjausta tarviten opiskelija suoriutuu hänelle osoitetuista tehtävistä. Hän osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja välttävästi. Opiskelija osaa ohjattuna tunnistaa asiakastarpeita sekä tuettuna suunnitella tarpeisiin osittain vastaavan palvelutuotteen/-konseptin.

Opiskelija osaa itsenäisesti toimia palveluiden kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä. Hän osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja, ja osaa arvioida muiden laatimia palvelukonsepteja ja palveluiden kehittämissuunnitelmia. Opiskelija osaa itsenäisesti tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niihin kohdistuvan palvelutuotteen/-konseptin.

Opiskelija osaa itsenäisesti ja ammattitaitoisesti toimia palveluiden kehittämiseen tähtäävissä tehtävissä. Hän osaa laajamittaisesti hyödyntää ja vaivatta soveltaa keskeisiä käsitteitä ja malleja, ja osaa tuottaa kehittämisehdotuksia muiden suunnittelemiin palvelukonsepteihin ja palveluiden kehittämissuunnitelmiin. Opiskelija osaa itsenäisesti tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niihin kohdistuvan  innovatiivisen palvelutuotteen/ -konseptin.