Olet täällä

Projektin johtaminen

Projektin johtaminen
 • Tunnus: PRO1TN003
 • Laajuus: 5 op (135 h)
 • Ajoitus: 7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • OPS: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, päivä
 • Opintojakson taso: perusopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Osallistuminen edellyttää projektityöosuuden hallintaa opintojaksosta PRO1TN001 Innovointi ja projektityö.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja osaa hyödyntää niitä projektityössä
 • tuntee projektien menestykselliseen johtamiseen liittyvät keskeiset osaamisalueet
 • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
 • osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää osaamistaan kriittisesti, mutta samalla luovasti ja käytännönläheisesti mahdollisissa tulevissa projekteissa

Arvosana 1

Opiskelija tuntee vain vähäisessä määrin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija vain vähäisessä määrin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä eikä juurikaan osaa hankkia tai soveltaa tietoa itsenäisesti.

Arvosana 3

Opiskelija tuntee melko hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija melko hyvin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa melko itsenäisesti.

Arvosana 5

Opiskelija tuntee hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija osaa hyvin hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua opintosuorituksiin tai aiemmin hankittuun vankkaan ja monipuoliseen työkokemukseen. Opiskelijan halutessa hyödyntää AHOT-menettelyä on hänen ilmoittauduttava normaalisti opintojaksolle ja sovittava AHOT-menettelystä opettajan kanssa viimeistään opintojakson alussa.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla keskitytään ensisijaisesti työelämän kanssa läheisessä kosketuksessa oleviin projektijohtamisen ja projektihallinnan käytäntöihin. Opintojaksolla voi olla vierailuluentoja, jotka toteutetaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Kansainvälisyys

Oppimateriaalit ovat osittain kansainvälisistä lähteistä.

Oppimistavat

Opintojaksolla oppiminen perustuu lähiopetukseen ja siihen liittyviin viikkotehtäviin sekä syventäviin oppimistehtäviin, joiden tekemistä tuetaan lähiopetuksessa.

Lähiopetuksen ja siihen liittyvät tehtävät voi korvata itsenäisesti tehtävillä etätehtävillä. Samoin syventävät oppimistehtävät on mahdollista tehdä itsenäisesti osallistumatta lähiopetukseen.

Opintojaksoon sisältyy lisäksi pakollisena osana oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat

Lähiopetus ja siihen liittyvät viikkotehtävät tai nämä korvaavat etätehtävät 60 %, syventävät oppimistehtävät 40 %. Molemmat osat sekä oman oppimisen arviointi on suoritettava hyväksytysti.

Vastuuopettaja

Raine Kauppinen, Pasila

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettava muu, osittain englanninkielinen materiaali.
Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Kauppakamari.
Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Otavan kirjapaino Oy.
Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Talentum.