Olet täällä

Innovointi ja projektityö

Innovointi ja projektityö
  • Tunnus: PRO1TN001
  • Laajuus: 10 op (270 h)
  • Ajoitus: 2. lukukausi
  • Opetuskieli: suomi ja englanti
  • Opintojakson taso: perusopinnot
  • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia vastuullisesti ja oma-aloitteisesti projektiryhmässä. Opiskelija osaa soveltaa ideointimenetelmiä innovaation kehittämiseen ja toimia asiakas- ja ratkaisukeskeisesti. Opiskelija osaa esitellä innovatiivisen tuotteen käyttäen visuaalisia apuvälineitä. Opiskelija hallitsee konseptointimenetelmiä sekä konseptin mukaisen prototyypin toteuttamisen projektissa.

Opiskelija tuntee projektin ohjauskäytäntöjä ja ymmärtää projektiorganisaation tehtävät projektin valmistelusta sen päättämiseen. Opiskelija osaa määritellä projektin tavoitteet, tehtäviä ja riskejä sekä tuntee ohjauskeinoja, joilla projektin tavoitteen saavuttamista tuetaan. Opiskelija tuntee projektiviestinnän keskeiset käytännöt sekä osaa toimia vastuullisesti eri osapuolten kanssa.

Kurssin oppimistavoitteet saavutetaan etupäässä harjoitusten ja ryhmätöiden avulla.

Sisältö
Kurssikokonaisuuden lähtökohtana ovat toimeksiantajien esittämät kehitystarpeet. Ideoista kehitetään ryhmissä innovaatioita, ja innovaation kehittämistä ohjataan hyvien projektikäytäntöjen mukaisesti. Projektiviestintä on integroitu ryhmissä toteutettavaan innovointi- ja projektityöskentelyyn.

Kurssin keskeiset osa-alueet:

  • innovointi: innovaatiotoiminnan käsitteet, vaiheet ja vaatimukset, ideointi- ja analyysimenetelmät sekä jäsentelyn apuvälineet
  • konseptointi: konseptin määrittely ja kuvaaminen, esitteleminen ja testaaminen sekä julkistaminen
  • projektinhallinta: projektiorganisaatio, projektin valmistelu, suunnittelu, ohjaus ja päättäminen, riskinhallinta, projektin ohjausmallit ja projektihallinnan työkalut
  • projektiviestintä: projektiryhmän vuorovaikutus, projektiraportointi ja dokumentit, projektikokoukset.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei sidonnaisuuksia.

Arviointi
Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5

Arvosana 1
Tuntee innovaatiomenetelmiä, hahmottaa innovaatiotoiminnan ydinkohdat sekä tietää innovaatioprojektin pääpiirteet. Tuntee projektin hallintatapoja ja tunnistaa projektin sidosryhmiä sekä projektiryhmän vastuita projektin tehtävässä ja viestinnässä.

Arvosana 3
Tuntee innovaatiotoiminnan peruskäsitteet, osaa valita innovointimenetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi, tunnistaa innovaatiotoiminnan vaiheet sekä osaa toimia innovaatioprojektissa tiimin jäsenenä. Osaa valita projektiin sopivan ohjauskäytännön, osaa jakaa projektin tehtävän sopiviin työkokonaisuuksiin, hoitaa vastuullisesti itselleen osoitetut tehtävät ja kommunikoi sujuvasti projektin eri osapuolten kanssa sekä osoittaa kiinnostusta kehittyä projektin ohjaus- ja viestintätehtävissä.

Arvosana 5
Tuntee innovaatiotoiminnan käsitteistön ja osaa soveltaa innovointimenetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi, hallitsee innovaatiotoiminnan vaiheet ja vaatimukset. Osaa valita projektiin sopivan ohjauskäytännön, ja noudattaa sitä systemaattisesti. Osaa jakaa projektin tehtävän osakokonaisuuksiin, huolehtii vastuullisesti projektin tehtävien edistymisestä ja kommunikoi rakentavasti projektin eri osapuolten kanssa. Osoittaa vastuunkantoa ja kiinnostusta kehittyä projektin ohjaus- ja viestintätehtävissä. Osoittaa aloitekykyä innovaatiotoiminnan ja projektikäytäntöjen kehittämiseen.

Työelämäyhteydet
Opiskelu niveltyy yritysyhteistyöhön ja esimerkiksi TKI-hankkeisiin. Toimeksiantajat osallistuvat opintojakson tulosten esittelyyn.

Kansainvälisyys
Innovointikohteet ovat toimeksiannosta riippuen alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

Innovointi

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen TAI
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Projektityö ja -viestintä

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät, osin verkkototeutuksena TAI
b. Työelämäprojektiin tai muuhun projektiin osallistuminen (ahotointi) TAI
c. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t).

Opintojaksoon kuuluu oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat

Innovointi: Heikki Hietala, Jarmo Sarkkinen, Ohto Rainio ja Teemu Ruohonen
Projektityö: Jukka Mutikainen, Tuomo Ryynänen, Minna Pellikka ja Outi Virkki
Viestintä: Pilvi Heinonen ja Tarja Paasi-May