Olet täällä

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Tunnus: PLA6TN001 (30 op), PLA1TN001A (15 op) ja PLA6TN001B (15 op)
Laajuus: 30 op
Ajoitus: 6. lukukausi
Kieli: riippuu kohdeorganisaatiosta
OPS: DIGI15
Opintojakson taso: työharjoittelu
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Työharjoittelu on suunniteltu suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa (6 lukukausi), jotta harjoittelujakson alkaessa opiskelijalla olisi vähintään perusosaaminen tietojenkäsittelyn keskeisistä osa-alueista. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa COM1TN010B Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2 ennen työharjoittelua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

  • tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan erityisesti tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn käytännön työtehtävien näkökulmasta
  • toimia työyhteisön pelisääntöjen mukaan
  • arvioida organisaation toimintoja ja tehdä tarvittaessa perusteltuja kehittämisehdotuksia
  • jatkuvasti kehittää ja päivittää työelämätaitojaan sekä opinto- ja urasuunnitelmiaan

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Mikäli opiskelijalla on ennen opintojen alkua hankittua ICT-alan työkokemusta, hän voi hakea hyväksilukua harjoittelusta. Hyväksiluku haetaan kirjoittamalla raportti erillisen ohjeen mukaan ja näyttämällä työtodistukset.
Työharjoittelun voi hyväksilukea myös, jos opiskelija opintojensa aikana työskentelee tietojenkäsittelyn alan työtehtävissä yhteensä 100 päivää tai jos opiskelija työskentelee opintojensa aikana ICT-alan työtehtävissä yhteensä 750-800 tuntia osa-aikatyössä.

Käynnistääkseen työharjoittelun hyväksilukuprosesssin opiskelija ottaa yhteyttä työharjoittelukoordinaattoriin katariina.kainu(a)haaga-helia.fi

Työelämäyhteydet

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa, kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä. Opiskelija voi työskennellä myös yrittäjänä omassa yrityksessään.

Kansainvälisyys

Työharjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan joko yhtenä jaksona, jonka kesto on 100 työpäivää tai kahdessa 50 päivän jaksossa. Harjoitteluajan työksi hyväksytään opintoja tukeva tietotekniikka-alan työ. Opintojen kannalta mielekkäintä on työskentely ohjelmointi- ja/tai suunnittelutehtävissä tai vastaavissa tietojenkäsittelyn kehittämis- ja ylläpitotehtävissä. Työskentely erilaisissa ICT-infrastruktuurin tai digitaalisten palveluiden työtehtävissä sopii myös hyvin harjoitteluksi.
Oppimistavat

Työharjoittelun aikana opiskelija kirjoittaa oppilaitoksesta nimetylle ohjaajalle blogia. Harjoittelun päätyttyä opiskelija toimittaa oppilaitoksen ohjaajalle työtodistuksen.

Arviointitavat

Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty - Hylätty.

Vastuuopettaja(t)

Katariina Kainu

Oppimateriaalit

Työharjoittelun ohjeistus ja dokumentit Moodlen työtilassa: Tietojenkäsittely (nuoret) opinto-ohjaus