Olet täällä

Työharjoittelu

Työharjoittelu
  • Laajuus: 30 op (100 täyttä työpäivää), tunnus PLA6TN001
  • Laajuus: 15 op (50 täyttä työpäivää), tunnus PLA6TN001A ja 15 op (50 täyttä työpäivää), tunnus PLA6TN001B (50 täyttä työpäivää) 
  • Lukukausi: 5 (päiväopiskelijat); 6 innovaattorit 
  • Opetuskieli: riippuvainen kohdeorganisaatiosta 
  • Opintojakson taso: työharjoittelu 
  • Opintojakson tyyppi: pakollinen
  • Englanninkielinen nimi: Work Placement

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija voi aloittaa työharjoittelun, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikki pakolliset perus- ja ammattiopinnot, työharjoittelua edeltävät suuntautumisopinnot (15 op) sekä työharjoittelun yleisohjauksen, normaalisti kahden opiskeluvuoden jälkeen. Harjoittelujakson alkaessa opiskelijalla on vähintään perusosaaminen tietojenkäsittelyn keskeisistä osa-alueista: tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä, ICT-infrastruktuurista, projektityöstä sekä liiketoiminnasta.

Oppimistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä. Hän osaa erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeiset tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn käytännön työtehtävät sekä tietojen ja taitojen soveltamisen ja kehittämisen työelämässä.
Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan urasuunnittelua ja urakehitystä, jonka yhtenä osana voi olla opinnäytetyön laatiminen harjoittelupaikan antamana toimeksiantona harjoittelun jälkeen.

Sisältö

Työharjoittelu suoritetaan joko yhtenä jaksona, jonka kesto on 100 työpäivää tai kahdessa viidenkymmenen päivän jaksossa. Harjoitteluajan työksi hyväksytään opintoja tukeva tietotekniikka-alan työ. Opintojen kannalta mielekkäintä on työskentely ohjelmointitehtävissä, suunnittelutehtävissä tai vastaavissa tietojenkäsittelyn kehittämis- ja ylläpitotehtävissä. Työskentely mikro- ja verkkotukihenkilönä ovat myös sopivia harjoittelijan tehtäviä.

Työelämäyhteydet

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa, kuten erilaisissa yhdistyksissä tai järjestöissä. Opiskelija voi työskennellä myös yrittäjänä omassa yrityksessään. 

Kansainvälisyys

Työharjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Harjoittelu on ohjattua. Harjoittelijalle nimetään ohjaaja sekä harjoitteluyrityksestä että oppilaitoksesta. 
Ennen harjoittelua harjoittelija osallistuu opintojaksolle Työharjoittelun yleisohjaus.

Työharjoittelun raportointi ja ohjaus työharjoittelun aikana

Harjoittelun aikana harjoittelija osallistuu oppilaitoksen ohjaajan mahdollisesti järjestämiin tapaamisiin tai keskusteluihin. Ohjaaja voi myös vierailla harjoittelupaikalla.

Harjoittelun päätyttyä opiskelija kirjoittaa työharjoitteluraportin, jossa opiskelija pohtii työharjoittelussa oppimaansa suhteessa HAAGA-HELIAssa oppimaansa opetussuunnitelmaan: mitä hän oppinut ja toisaalta mitä olisi pitänyt oppia ennen työharjoittelun alkamista. Sen lisäksi opiskelija kertoo, mitä opintoja opiskelija sisällyttää tutkintoonsa (vaihtoehtoiset ammattiopinnot ja vapaasti valittavat opinnot) ja milloin hän ne suorittaa, ts. opiskelija päivittää Hopsinsa.
Opiskelija toimittaa oppilaitoksen ohjaajalle myös työtodistuksen, johon sisältyy työnantajan arviointi harjoittelun sujuvuudesta sekä antaa harjoittelupalautteen Moodleen. Mikäli opiskelija on saanut ulkomaanharjoitteluun tarkoitettua harjoittelutukea, hän toimittaa erillisen raportin HAAGA-HELIAn kv-toimistoon.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Mikäli opiskelijalla on ennen opintojen alkua hankittua ICT-alan täyspäiväistä työkokemusta vähintään yhden vuoden ajalta, hän voi hakea hyväksilukua harjoittelusta. Työkokemus näytetään työtodistuksin.

Työharjoittelun hyväksilukemista voidaan harkita, jos opiskelija opintojensa aikana työskentelee tietojenkäsittelyn alan työtehtävissä kahdessa jaksossa yhteensä 100 päivää. Työharjoittelun hyväksilukemista voidaan harkita myös, jos opiskelija työskentelee opintojensa aikana ICT-alan työtehtävissä yhteensä 750-800 tuntia osa-aikatyössä. Työharjoittelun osittaista hyväksilukemista voidaan harkita esimerkiksi, jos opiskelija on ollut yhden kesän ICT-alan töissä.

Käynnistääkseen työharjoittelun hyväksilukuprosesssin opiskelija ottaa yhteyttä työharjoittelukoordinaattoriin (ilari.koskinen(a)haaga-helia.fi)

Vastuuopettaja

Petri Hirvonen, Pasila

Arviointiperusteet

Työtodistus
Harjoittelupalaute
Työharjoitteluraportti
(Kv-raportti)
Hyväksytty/hylätty (ei numeroarviointia)