Olet täällä

Coaching ja falisitoinnin taito

Coaching ja falisitoinnin taito

Tunnus: ORG2HM003
Laajuus: 5 op (135 h)
Ajoitus: 1. - 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Korvaavuudet

Opintojakso korvaa edeltävän opetussuunnitelman kurssit Johtamisviestintä ja Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen arviointi.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija tuntee coaching-lähtöisen yhteistoiminnan, ohjausajattelun ja vuorovaikutuksen merkityksen organisaation kehittämisessä. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ohjaajana (coach) ja fasilitaattorina.

Arvosana 3
Edellisen lisäksi opiskelija kehittää omia taitojaan ohjaajana ja fasilitaattorina, syventää ja soveltaa dialogista vuorovaikutuskompetenssiaan ja kykenee asettumaan sekä ohjaajan että ohjattavan asemaan. Opiskelija kokeilee, testaa ja valitsee fasilitointitekniikoita, jotka tähtäävät yhteisöllisen oppimisen edistämiseen työyhteisössä ja sen tiimeissä.

Arvosana 5
Edellisen lisäksi opiskelija kehittää tavoitteellisesti omia taitojaan ohjaajana (coach) ja fasilitaattorina ja soveltaa dialogista vuorovaikutus- ja ryhmänohjauskompetenssiaan. Opiskelija kykenee reflektoimaan toimintaansa sekä ohjaajana että ohjattavana. Hän osaa valita tavoitelähtöisesti ja perustellusti fasilitointitekniikoita, jotka tähtäävät yhteisöllisen oppimisen edistämiseen työyhteisössä ja sen tiimeissä.

Sisältö

  • Omien coaching-valmiuksien ja kehittämistarpeiden analysointi
  • Coaching valmentavana työotteena ja vuorovaikutustaitona
  • Dialoginen puhe ja kuunteleminen
  • Fasilitoinnin merkitys ja hyödyntäminen mm. palvelumuotoilun, päätöksenteon, yhteiskehittelyn ja yhteisöllisen oppimisen välineenä.
  • Fasilitoinnin tavoitelähtöiset menetelmät
  • Ryhmädynamiikka ja sen mekanismit
  • Fasilitointiosaaminen käytännössä
     

Oppimismenetelmät

Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksolla toteutetaan coaching-työpajoja ja harjoitussessioita (peer-coaching) sekä fasilitointiharjoituksia. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet

Opinnot ja tehtävät peilaavat yritysten ja organisaatioiden arkea. Toteutuksiin voi kuulua vierailuluentoja, yritysvierailuja ja/tai yritysprojekteja. Opiskelijat soveltavat oppimaansa omissa organisaatioissaan.

Kansainvälisyys

Opiskelijoiden omat kokemustaustat ja työympäristöt tuovat kansainvälisen näkökulman opintojaksolle. Kansainvälisyys voi myös näkyä käsiteltävien tapausten muodossa, oppikirjoissa, artikkeleissa sekä tehtävissä.

Vastuuopettajat

NN