Olet täällä

Työyhteisöosaaja

Työyhteisöosaaja

Tunnus: ORG1LH102
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1. tai 2. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Moduulin taso: perusopinnot
Moduulin tyyppi: pakollinen

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut moduulin Liiketoimintaosaaja BUS1LH102 tai hänellä on vastaava osaaminen.

 

Moduulin kuvaus

Opiskelija perehtyy työyhteisön toimintaan ja sitä sääntelevään lainsäädäntöön ja sopimusoikeuden perusteisiin. Opiskelija saa valmiuksia työyhteisön jäsenenä toimimiseen tiimeissä ja projekteissa. Hän perehtyy monikanavaisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen digitalisoituvassa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Moduulissa suunnitellaan ja toteutetaan työelämälähtöinen projekti. Lisäksi opiskelija oppii perusteet projektin suunnittelusta sovellettuna erityisesti opiskelussa tehtäviin ryhmätöihin. Perusteet sisältävät projektikäsitteen ymmärtämisen sekä keskeiset suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tehtävät.

Moduulin osat

Yhteistyöosaaminen 5 op (ORG1LH102A)

Viestintäosaaminen 5 op (ORG1LH102B)

Työsuhde- ja sopimusosaaminen 5 op (ORG1LH102C)

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Yhteistyöosaaminen 5 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • hahmottaa projektin suunnittelun osa-alueet
 • osaa toimia projektitiimissä rakentavasti
 • tuntee organisaatiokulttuuriin, työhyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa suunnitella eri projektisuunnittelun osa-alueet hyvin
 • toimii tiimissä aktiivisesti
 • osaa arvioida omaa toimintaa ja antaa rakentavaa palautetta toisten toiminnasta
 • osaa soveltaa motivaatioteorioita käytäntöön

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa suunnitella eri projektisuunnittelun osa-alueet erinomaisesti
 • osaa toimia aktiivisesti ja vastuullisesti tiimissä
 • osaa rakentavasti arvioida tiimin ja yksilöiden suoritusta.
 • osaa kehittää tiimin tuloksellisuutta
 • osaa oma-aloitteisesti hyödyntää lähdemateriaalia yhteisen osaamisen rakentamisessa.

 

Viestintäosaaminen 5 op

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa tehdä viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä tiimin jäsenenä 
 • tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa sisältöä eri kanaviin
 • osaa esiintymisen ja argumentoinnin perusteet
 • osaa tehdä käyttökelpoisen työnhakuvideon.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa tehdä viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ennakoivasti ja aktiivisesti tiimin jäsenenä
 • tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa kohderyhmälähtöistä ja tavoitteellista sisältöä eri kanaviin
 • osaa esiintyä yleisön tarpeet huomioiden ja perustella omia argumenttejaan
 • osaa tehdä työnhakuvideon, joka nostaa esiin hakijan vahvuuksia.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa tehdä viimeistellyn viestintäsuunnitelman ja toteuttaa sitä ammattimaisesti tiimissä ja yli tiimirajojen.
 • tunnistaa yritysviestinnän osa-alueet ja osaa tuottaa kohderyhmälähtöistä, tavoitteellista ja julkaisukelpoista sisältöä eri kanaviin 
 • osaa esiintyä tavoitteellisesti ja argumentoida vakuuttavasti
 • osaa tehdä kiinnostavan ja erottuvan työnhakuvideon.

 

Työsuhde- ja sopimusosaaminen 5 op 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tunnistaa työsopimuslakiin perustuvia työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia.
 • tunnistaa työsuhteeseen vaikuttavat tärkeimmät normit.
 • tunnistaa palkan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.
 • osaa käyttää keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä. 
 • tunnistaa erilaisia työsopimuksen päättämistilanteita.
 • tuntee sopimusoikeuden keskeiset periaatteet.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa soveltaa työsuhteeseen vaikuttavia normeja oikeassa järjestyksessä.
 • osaa tuottaa tekstiä keskeisiä työoikeudellisia käsitteitä käyttäen.
 • osaa soveltaa työoikeudellisia normeja työsuhteen muutostilanteissa.
 • tunnistaa sopimuksiin liittyviä riskejä ja niiden ratkaisukeinoja.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • löytää työoikeudelliseen ongelmaan perustellun ratkaisun.
 • osaa tuottaa sisältöä yksinkertaisiin työsuhdeoikeudellisiin asiakirjoihin. 
 • osaa laatia liiketoimintaan liittyviä yksinkertaisia sopimuksia.  

Moduulin osat arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä tai muualla, hän voi osoittaa osaamisensa AHOT-menettelyssä. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) Mynetistä.

 

Työelämäyhteydet

Moduulissa toteutetaan projektityönä tapahtuma tai esitys. Tapahtumien teemat liittyvät Työyhteisöosaaja-moduulin sisältöihin.

 

Kansainvälisyys

Työyhteisön monikulttuurisuus on keskeinen teema moduulissa. Työoikeudellisia kysymyksiä tarkasteltaessa huomioidaan Euroopan unionin lainsäädännön merkitys.
 

Oppimistavat

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit 
 2. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit
 3. Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa, projektin toteutus webinaarina sekä tentit 
 4. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen).

Moduuliin sisältyy myös pakollisena tehtävänä oman oppimisen arviointi.

Moduulivastaava
Hanna Tattari

Oppimateriaalit

Lämsä, A., Päivike, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita

Manka, M-L. 2011. Työnilo. Helsinki: WSOYPro Oy  

tai

Manka, M-L & Manka. 2016. Työhyvinvointi. E-kirja. Talentum.

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 1 – ammattilaisen käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari.

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola K. 2015. Areena – Yritysviestinnän käsikirja. Edita. ’

Karttunen, T., Laasanen H. & Sippel, L. 2015. Juridiikan perusteet. Sanoma Pro.

Kyläkallio, K. 2013. Yritysjuridiikka. Edita.

Paanetoja, J. 2017. Työoikeus tutuksi - käsikirja. Edita.