Olet täällä

Muutoksen johtaminen

Muutoksen johtaminen

Tunnus: MGT2HY102
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. – 4. lukukausi
Kieli: Suomi
OPS: Master-opetussuunniltema
Opintojakson taso: syventävät opinnot, Master
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee muutoksen johtamisen peruskäsitteistön sekä menettelytapoja. Hän pystyy osallistumaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelija tunnistaa muutosprojektin eri osa-alueet ja niihin liittyvät haasteet.

Arvosana 3
Opiskelija tuntee muutoksen johtamisen käsitteistön ja keskeiset työkalut sekä eri malleja muutoksen toteuttamiseen liittyen. Opiskelijalla on taito liittää teoreettisia käsitteitä käytäntöön. Opiskelija osaa valita erilaisiin muutostilanteisiin sopivia toimintamalleja ja työkaluja. Hän osaa tehdä muutoksen toteutussuunnitelman.

Arvosana 5
Edellisten lisäksi opiskelija tuntee erilaisia muutoksen johtamisen lähestymistapoja, työkaluja ja malleja sekä osaa vertailla erilaisia teorioita ja näkökulmia. Opiskelijalla on taito valita olennaiset lähestymistavat ja työkalut tiettyyn muutostilanteeseen liittyen. Hänellä on taitoa ja ymmärrystä muutoksen suunnitteluun, johtamiseen ja toteutukseen. Hän pystyy myös analyysin perusteella laatimaan vaihtoehtoisia toteutusmalleja ja mittareita.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija on saavuttanut vaadittavan osaamisen esimerkiksi aikaisemmissa työtehtävissä, harrastuksissa tai jollain toisella opintojaksolla, hän voi osoittaa osaamisensa ja edetä opinnoissa ripeämmin. Katso lisätiedot ja ohjeet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT) MyNetistä tai www-sivuilta.

Työelämäyhteydet
Opintojakso hyödyntää osallistuvien ammattilaisten laaja-alaista kokemusta.

Kansainvälisyys
Kansainvälistä lähdeaineistoa

Sisältö

  • Muutostarpeen tunnistaminen ja analysointi
  • Muutoksen luonne ja erilaiset lähestymistavat
  • Muutos prosessina
  • Ihminen muutoksen keskiössä
  • Johto muutoksen mahdollistajana
  • Muutosviestintä
  • Muutoksen toteuttaminen ja vakiinnuttaminen
  • Eettiset näkökulmat muutoksessa

Oppimismenetelmät
Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Toteutuksesta riippuen.

Vastuuopettaja(t)

Kjelin Eija, Haaga
Lehtinen-Toivola Anita, Pasila
Pösö Anita, Pasila