Olet täällä

Projektijohtaminen

Projektijohtaminen

Tunnus: MET2HY103
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. – 4.. lukukausi
Opetuskieli: suomi
OPS: Master-opetussuunnitelma
Opintojakson taso: Syventävät ammattiopinnot, Master
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei edeltävyysehtoja.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Arvosana 1
Opiskelijalla on perustiedot projektityöstä ja ymmärrys projektijohtamisesta. Opiskelija tuntee projektihallinnon peruskäsitteet ja liittymät organisaation johtamiseen. Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman ja toimia projektitiimin jäsenenä.

Arvosana 3
Opiskelijalla on hyvät tiedot projektityöstä ja ymmärrys projektijohtamisesta sekä hän tuntee projektihallinnon käsitteet ja liittymät organisaation johtamiseen. Opiskelija tunnistaa projektityön haasteet ja arvioi vaihtoehtoja ja valitsee projektille soveliaan projektinhallintamenetelmän. Hän osaa ottaa huomioon eri intressiryhmien tarpeet projektien suunnittelussa ja johtamisessa.

Arvosana 5
Edeltävien lisäksi opiskelija hallitsee erinomaisesti kaikki projektijohtamisen osa-alueet. Opiskelija osaa kiitettävästi kommunikoida projektiin liittyvissä asioissa ja toimia projektitiimissä vastuullisesti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 – 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)
Jos opiskelija omaa työn, opintojen tai muun syyn (esim. sertifiointi) takia kurssin tuottaman osaamisen, voi hän osoittaa osaamisensa toteutuksen vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla. Toteutuksen vastuuopettaja tiedottaa tarkemmin AHOTin soveltamisesta. Lisätietoja AHOT-prosessista löytyy MyNetistä.

Työelämäyhteydet
Opintojakso kytkeytyy Master-opiskelijan omaan työkokemukseen ja opinnäytetyösuunnitelmaan. Vierailevia luennoitsijoita voidaan kutsua tarpeen mukaan.

Kansainvälisyys
Kansainvälistä lähdeaineistoa.

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat toistensa projektityön kokemuksiin. Opiskelijoiden omia projektityön tilanteita ja haasteita tuodaan mahdollisuuksien mukaan käsiteltäviksi. Käsiteltäviä teemoja ovat:

  • Projektitoiminnan tausta, aloitustilanteet, alueet ja projektihallinnan keskeiset osa-alueet
  • Projektitoiminta osana organisaation strategiaa
  • Projektisuunnitelman sisältö ja avaintekijät
  • Projektityön mallin kehittäminen organisaatiolle ja projektikonsepti
  • Projektityön mallit, menetelmät, välineet ja ohjelmistot
  • Projektihallinnan kansainvälinen dimensio
  • Projektihallinta ja projektiportfolion johtaminen
  • Projektityön arviointi ja mittaaminen: projektityö, projektitaidot ja onnistuminen

 
Oppimistavat
Toteutuksesta riippuen lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Arviointitavat
Toteutuksesta riippuen.

Vastuuopettaja(t)
Martin Stenberg, Pasila
Yucel Ger, Porvoo/Pasila
Miikka Mäkelä, Pasila
Heikki Suominen, Pasila