Olet täällä

Workplace Inclusion

Workplace Inclusion

Tunnus: LEA8LH109
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 4.-7. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut HR ja esimiestyön suuntautumisopintojen runkomoduulin tai hänellä on vastaavat tiedot.

 

Arviointi

Arvosana 1
Opiskelija tuntee yleisesti erityistukea tarvitsevien henkilöiden työelämässä kohtaamia haasteita ja lainsäädäntöä, jolla on merkitystä työelämässä olevien erityistukea tarvitsevien henkilöiden kannalta. Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa työpaikan esteettömyyden perustekijöitä ja kykenee osallistumaan niiden kehittämisprojektiin.

Arvosana 3
Opiskelija kykenee reflektoimaan oppimaansa sekä pystyy kohtamaan tasavertaisesti erityistukea tarvitsevia työntekijöitä. Lisäksi opiskelija kykenee osallistumaan tarvittavaan tukitoimintaan sekä antamaan tukea tarvittavien välineiden ja menetelmien käytössä.

Arvosana 5
Opiskelija osaa tuottaa sisältöä ja kehittää uusia menetelmiä ja käytäntöjä erityistukea tarvitsevien työnhakijoiden koulutukseen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään esteettömän työympäristön edellyttämiä infrastruktuurin kehittämistoimenpiteitä sekä hyödyntämään digitaalista mediaa ja sovelluksia esteettömän työympäristön kehittämisessä.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista hyödyntää ja osoittaa näytön avulla. Katso tarkemmat
ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yritysvierailuja ja hankitaan työelämään liittyviä oppimistehtävien aiheita.  

 

Kansainvälisyys
Opintojaksolla tutustutaan erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä koskevaan EU -lainsäädännön soveltamiskäytäntöihin eri EU-maissa. Lisäksi opiskelijat tutustuvat vammaistyön sovellus- ja välinekäytäntöihin eri EU-maissa.

 

Sisältö

OSA 1 Learning Difficulties
Tutustutaan eri näkökulmista oppimisvaikeuksiin ja erityisesti erityisen tuen tarpeessa olevien työntekiiöiden oppimisen tukemiseen.

OSA 2 Sensitization
Syvennetään tietoisuutta vammaisuuden eri asteista ja niiden vaikutuksista sekä haasteista. Lisäksi perehdytään erilaisiin tiedonhankinnan tapoihinja aistihavaintojen merkitykseen erityisen tuen tarpeessa olevien työntekiiöiden näkökulmasta.

OSA 3 Workplace Inclusion – Legal Issues
Tutustutaan vammaisiin liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön ja lainsäädännön soveltamistilanteisiin erityisesti työelämän näkökulmasta.

OSA 4 Workplace Innovation and Supporting Tools for Disabled People
Tutustutaan erityisentuen tarpeessa olevien työntekijöiden integrointiin osaksi työyhteisöä sen tasavertaisina työntekijöinä.

OSA 5 Infrastructure
Tutustutaan erityisen tuen tarpeessa olevien työntekijöiden työolojen arvioimiseen ja mittaamiseen sekä mittareiden kehittämiseen.

OSA 6 Digital Accessibility 
Syvennetään kansallisten ja kansainvälisten määritelmien ja käsitteiden ymmärtämistä sekä eri tietojärjestelmien soveltuvuutta ja käytettävyyttä erityistukea vaativien opiskelijoiden näkökulmasta sekä arvioidaan niitä eri menetelmien avulla.

OSA 7: Sign Language
Tutustutaan viittomakielen yleiseen taustaan ja sen kehittymiseen sekä käytännön edellytyksiin. Lisäksi käydään läpi viittomakielen alkeita.
 

Oppimistavat

  1. Lähiopetus ja oppimistehtävät
  2. Monimuotototeutus: Lähiopetus + verkkotyöskentely + oppimistehtävät
  3. Opinnollistaminen

 

Arviointitavat

Aktiivisuus ja osallistuminen, tentti, itsearviointi sekä oppimistehtävät

Kokonaisarvioinnin perusteet ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.  

 

 

 

Vastuuopettajat

Minna-Maari Harmaala
Martin Stenberg
 

Oppimateriaalit

Opintojakson alussa ilmoitettava materiaali