Olet täällä

Strategia ja muutos

Strategia ja muutos

Tunnus: LEA4LH103
Laajuus: 10 op
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16-opetussuunnitelma
Moduulin taso: suuntautumisopinnot, HR ja esimiestyö
Moduulin tyyppi: suuntautumisopinnot

Sisältö
Strategia ja muutos -moduulissa opiskelija syventää käsitystä liiketoiminnan kehittämistarpeiden tunnistamisesta ja analysoinnista sekä tutustuu erilaisiin kilpailustrategioihin muuttuvassa toimintaympäristössä. Moduuli perehdyttää opiskelijan käytännön muutostilanteisiin toiminnan kehittäjän näkökulmasta. Opiskelija saa myös valmiudet monipuoliseen ja laaja-alaiseen tiedon hyödyntämiseen yrityksen strategia- ja muutostyössä.

Moduulin osat:
Kilpailustrategiat 5 op (LEA4LH103A)
Toiminnan kehittäminen 5 op (LEA4LH103B)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositeltavat edeltävät opinnot: työyhteisöosaaja, liiketalouden perusopinnot ja esimiesosaaminen, suuntautumisopintojen runkomoduuli.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Kilpailustrategiat
Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa joitakin yrityksen toimintaympäristön analysointiin liittyviä menetelmiä
 • tietää keskeiset käsitteet strategiaan liittyen
 • osaa keskeiset asiat kilpailulainsäädännöstä
 • osaa etsiä itsenäisesti tietoa toimintaympäristön muutoksiin liittyen.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa analysoida erilaisten yritysten kilpailuetuja
 • osaa soveltaa tärkeimpiä analyysimenetelmiä erityyppisiin yrityksiin
 • osaa katsoa toimintaympäristön muutoksia laajasti yrityksen mahdollisuuksien näkökulmasta ja tuoda havaintoja yhteiseen keskusteluun
 • osaa kehittää omaa strategista ajatteluaan.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa kehittää yrityksen ja yksikön strategiaa innovatiivisesti
 • osaa viestiä strategisista valinnoista selkeästi ja herättää keskustelua sekä osallistua siihen uutta tuottaen
 • osaa hyödyntää erilaisia aineistoja tulevaisuuden ennakoimiseksi ja muodostaa niistä mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnan kannalta.

Toiminnan kehittäminen 
Osaamistaso 1-2: Opiskelija

• osaa nimetä työyhteisön kehittämisen tavoitteita ja muutosviestintään vaikuttavia tekijöitä
• osaa kuvata muutosten analysointiin ja toiminnan kehittämiseen liittyviä menetelmiä
• tietää miten muutos vaikuttaa työyhteisöön
• tunnistaa muutosprosessin ja kehittämishankkeen keskeisimmät vaiheet.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

• osaa arvioida organisaation muutokseen soveltuvia muutosprosessi- ja kehittämismenetelmiä
• osaa soveltaa muutosten analysointi- ja toiminnan kehittämisen menetelmiä
• osaa tarkastella yrityksen muutostilannetta yrityksen, ryhmän ja yksilön näkökulmista.

Osaamistaso 5: Opiskelija

• osaa arvioida eri muutosprosessimalleja ja toiminnan kehittämismenetelmiä ja tuottaa niiden pohjalta kehittämissuunnitelma kohdeorganisaation tavoitteiden pohjalta
• osaa suunnitella muutoksen myös inhimillisestä näkökulmasta
• tarkastelee toiminnan kehittämistä oppimistapahtumana ja tietää miten organisaation muutoskyvykkyyttä voi lähestyä proaktiivisesti.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään projektityö/t toimeksiantajalle. Lisäksi vierailijat käyvät esittelemässä organisaatioidensa muutoksiin liittyviä käytänteitä.

Kansainvälisyys
Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta ja kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerioppilaitoksista.

Oppimistavat

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Lähiopetusta, yksilötehtäviä, projektityöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä
 2. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentelyä verkossa ja lähitapaamisissa sekä itsenäistä työskentelyä. Moduulissa voi myös olla toinen osa monimuotoista/lähiopetusta ja toinen osio verkkototeutusta,  
  jossa on verkko-oppimista yksilö- ja ryhmätehtävineen sekä projektityöskentelyä verkossa.
   

Moduulin eteneminen:
Opiskelu etenee toteutustavan mukaisesti niin, että eri osien kerryttämät tiedot ja taidot tukevat sopivalla tavalla osaamistavoitteita ja tiimin yhteisen projektin toteuttamista. Projekti kytkeytyy kohdeorganisaation analyyttiseen kuvaukseen ja kehittämissuunnitelman laatimiseen. Tiedonhaku on monipuolista ja tietoon suhtaudutaan ammattimaisen kriittisesti. On mahdollista, että väliraportoinnilla tiimit osoittavat työn etenemistä. Lopussa projekti esitellään ohjeiden mukaisesti ja tuotokset toimitetaan toimeksiantajayritykselle. Moduulin eri osat kerryttävät myös tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin.
 

Arviointitavat

Molemmissa moduulin osissa on kaikki osuudet suoritettava hyväksytysti.

Kilpailustrategiat:
- projektityö 60 %
- yksilötehtävät 40 %
Toiminnan kehittäminen:
- projektityö 60 %
- yksilötehtävät 40 %
 

Yksilöarviointi, tiimiarviointi, itsearviointi, vertaisarviointi ja toimeksiantajan antama palaute.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vahvaa ja tavoitteellista sitoutumista opintojakson tapaamisiin ja kehittämisprojektien tiimityöskentelyyn. Arvosana määräytyy tiimin ja opiskelijan tuotosten sekä sitoutumisen ja aktiivisuuden perusteella.

Moduuliin kuuluva oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen.

 

Vastuuopettaja/t

Anita Lehtinen-Toivola

Riitta Rautava

 

Oppimateriaalit  

Kilpailustrategiat:
Hämäläinen, V., Maula, H., Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. Alma Talent.
Kamensky, M. 2008. Strateginen johtaminen, Menestyksen timantti. Helsinki. Talentum.

 

Toiminnan kehittäminen:
Luoma, J. 2015. Understanding Change Management through the Psychological Ownership Framework. Examination of Antecedents of Successful Change. Jyväskylän yliopisto.
Miller, D. 2011. Successful Change – how to implement change through people.

Pirinen, H. 2014. Esimies muutoksen johtajana. Talentum.

Tuominen, K. 2016. Muutoksen johtaminen.

Verkossa oleva materiaali ja tiedotusvälineistä löytyvä ajankohtaisaineisto.

Oppimistehtävissä kohdeorganisaation materiaali sekä muu ryhmän itsensä hankkima aineisto.