Olet täällä

Esimiesosaaminen

Esimiesosaaminen

Tunnus:  LEA3LH101
Laajuus: 15 op.
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma, HELI16
 Opintojakson taso: suuntautuminen, HR ja esimiestyö
 Opintojakson tyyppi: HR ja esimies, suuntautumisopinnot

 

 

Moduulin kuvaus:

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää esimiestyön merkitys huippusuorituksen mahdollistajana ja hyvän työkulttuurin luojana. Opintojaksolla opitaan esimiesosaamisen ydintaitoja liiketoiminnan tuloksen tekijänä, esimiehen keskeisiä tehtäviä ja erilaisia rooleja sekä toimintamalleja monimuotoisissa työyhteisöissä. Opintojaksolla perehdytään erilaisten johtamistyylien seurauksiin ja eriasteisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Lähtökohtana on esimiestyön perustana olevan itsetuntemuksen lisääminen sekä oman että muiden toiminnan ymmärtämisessä.

 

Moduulin osat

 

OSA 1 Itsensä johtaminen 5 op

OSA 2 Esimiehen ydintaidot 5 op 

OSA 3 Monimuotoisen työyhteisön johtaminen 5 op

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtötaso: Suositellaan, että perusopintomoduulit ovat suoritettuina.

Sidonnaisuudet: Moduuli on HR- ja esimiestyö -suuntautumisen runkomoduuli.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

Osa 1: Itsensä johtaminen

 

Osaamistaso 1-2:

Opiskelija

 • Osaa tunnistaa itsensä johtamisen tarpeet ja merkitykset.
 • Osaa soveltaa itsensä johtamisen periaatteita ensisijaisesti toisiin ihmisiin
 • Tietää coachingin tavoitteet ja periaatteet

 

Osaamistaso 3-4:

Opiskelija

 • Osaa kuvata ja analysoida itsensä johtamisen merkitystä erilaisissa työyhteisöissä.
 • Tuntee ja osaa käyttää itsensä kehittämisen työkaluja tavoitteellisesti.
 • Osaa soveltaa itsensä johtamisen periaatteita itseensä
 • Osaa hyödyntää coachingin periaatteita; osaa kuunnella ja esittää oikeita kysymyksiä itselleen tai toiselle tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Osaamistaso 5:

Opiskelija

 • Osaa syvällisesti kuvata itsensä johtamisen vaikutusta työyhteisössä ja esimiestyössä
 • Osaa hyödyntää coachingia organisaation kehittämisessä
 • Osaa kehittää itsensä johtamista tuloksellisesti teoriaa ja työkaluja ammattitaitoisesti hyödyntäen.
 • Osaa valita erilaisiin käyttäytymiseen liittyviä ja tilanteeseen sopivia menetelmiä
 • Osaa aktivoida itseään ja muita tavoitteellisesti coachingin periaatteita käyttäen
 • Osaa johtaa omaa käyttäytymistään sekä omia tunteita

 

OSA 2: Esimiehen ydintaidot

 

Osaamistaso 1-2:

 

 • Osaa kuvata esimiehen perustehtävät, roolit ja vastuut sekä esimiestyössä että työhyvinvoinnin johtamisessa.
 • Osaa tiiminvetäjän perustaidot
 • Osaa kuvata johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät pääpiirteissään
 • Osaa kuvata resursoinnin, riskienhallinnon ja prosessien johtamisen menetelmiä
 • Ymmärtää verkostoitumisen ja kumppanuuden merkityksen organisaation johtamisessa
 • Ymmärtää suorituksen johtamisen merkityksen

 

Osaamistaso 3-4:

 • Osaa hyödyntää esimiestyön työvälineitä ja toimintamalleja
 • Osaa esimiestyön perustaidot
 • Hallitsee asioiden johtamisen keskeiset prosessit ja työkalut
 • Osaa asettaa organisaation strategiaa tukevia tavoitteita
 • Osaa huomioida työhyvinvoinnin johtamisen merkityksen
 • Osaa analysoida esimiestyötä ja tunnistaa kehittämiskohteita
 • Osaa analysoida verkostoitumisen mahdollisuuksia omassa työssään ja organisaatiossaan
 •  Osaa soveltaa coachingin periaatteita esimiestyöhön

 

Osaamistaso 5:

 • Osaa kehittää esimietyötä ja ryhmän ja tiimin toimintaa coachingin periaatteita hyödyntäen
 • Tunnistaa omat johtajuuden taitojen kehittämiskohteensa ja osaa kehittää näitä osana esimiestyötä ja työhyvinvoinnin johtamista
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa strategisia työhyvinvoinnin johtamisen malleja
 • Osaa linkittää johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät liiketoimintastrategiaan
 • Hallitsee hyvin asioiden johtamisen keskeiset prosessit ja työkalut

 

OSA 3: Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

 

Osaamistaso 1-2:

 

 • Osaa tunnistaa monimuotoisen, sisältäen monikulttuurisen, tiimin johtamisen erityispiirteitä
 • Osaa perusteet konfliktien hallinnasta
 • Osaa perusteet palauteprosessin analyysiin ja kehittämiseen

 

Osaamistaso 3-4:

 

 • Osaa tunnistaa ja kehittää monimuotoisen tiimin johtamista
 • Osaa hyödyntää itsensä johtamisen periaatteita monimuotoisessa työyhteisössä
 • Osaa huomioida konfliktien hallinnan erityispiirteet tiimissä
 • Osaa kehittää sekä omaa että työyhteisön sisäistä palauteprosessia huomioiden monimuotoisen työyhteisön erityispiirteet

 

Osaamistaso 5:

 

 • Osaa analyyttisesti arvioida kansainvälistymisen vaikutusta työtehtäviin ja rooleihin sekä edelleen kehittää näitä
 • Osaa tunnistaa monimuotoisen tiimin johtamisen erityispiirteet ja pystyy kehittämään johtamista hyödyntäen sopivia malleja ja työkaluja
 • Osaa soveltaa johtajuuden työkaluja ja menetelmiä monimuotoisen työyhteisön erityispiirteet huomioiden
 • Osaa soveltaa itsensä johtamisen ja coachingin periaatteita konfliktitilanteissa
 • Osaa rakentaa toimivan palautejärjestelmän liiketoiminnan tukemiseksi

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Jos opiskelija on hankkinut moduulin tavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, hän voi osoittaa osaamisensa näytöllä (AHOT). Katso ohjeet osaamisen tunnistamisesta ja näytöistä opiskelija-intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet

 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia. Mukana voi olla vierailevia luennoitsijoita yrityselämästä erityisesti esimiestoiminnan piiristä. Mahdollisesti tehdään myös yritysvierailuja ja kehittämisprojekteja yrityksiin.

Kansainvälisyys

 

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta ja kansainvälisyys huomioidaan oppimateriaaleissa. Osa toimeksiannoista voi tulla kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista.

 

 

Oppimistavat/Toteutustavat

 

Vaihtoehdot: päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus ja työn opinnollistaminen.

 

 

Arviointitavat
 

Projektityö 40 %

Tentti 30 %

Aktiivisuus 30 %

 

Monimuototo- ja virtuaalitoteutuksen arviointipainotukset voivat poiketa edellisestä.

Vastuuopettaja(t)
 

Maria Haukka

 

Oppimateriaalit

Caproni, P.J. 2012. Management Skills for Everyday Life, The Practical Coach. Prentice Hall, Third Edition.

Suominen, K., Karkulehto, K., Sipponen, J.& Hämäläinen, K. 2012. Esimies strategiavaikuttajaksi. SanomaPro.

Ristikangas, M-R. & Grünbaum, L.2014. Valmentava esimies. Onnistumista palvelevat positiot. Talentum.

Compoint, T. 2017. Succeed as an inclusive leader: Winning leadership habits in a diverse world.

Muu opettajien jakama materiaali.