Olet täällä

Asunto- ja kiinteistöjuridiikka

Asunto- ja kiinteistöjuridiikka

Tunnus: LAW8LH105
Laajuus: 3op
Ajoitus:
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso: valinnaiset opinnot
Opintojakson tyyppi:

 

Opintojakson kuvaus 

Opiskelija perehtyy asuntomarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn sekä oppii tuntemaan asunto-osakkeen ja kiinteistön hankintaan ja luovuttamiseen liittyviä oikeussuhteita ja sääntelyä. Opiskelija tunnistaa vuokrasuhteen osapuolten pääasialliset velvoitteet ja oikeudet. Hän tuntee asukkaan vaikuttamismahdollisuuksia. Hän tutustuu asumisen rahoittamiseen.
 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut perusopintojen moduuleihin sisältyvät juridiikan opinnot.
 

Osaamistavoitteet ja arviointi

Osaamistaso 1-2: Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet

Osaamistaso 3-4: Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvien peruskäsitteiden väliset yhteydet

Osaamistaso 5: Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan käsitteitä hyvin ja tuntee hyvin aihealueen sekä teorian että käytännön tasolla.

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

 

Työelämäyhteydet

Vierailevia luennoitsijoita

Sisältö

Kiinteistön kauppa ja vakuudet

Uudisrakentaminen

Asunto-osakkeen kauppa

Asukkaan oikeudet ja velvoitteet

Vuokra-asuminen

 

Oppimistavat

Lähitoteutus:

− Lähiopetus 32 h

− Itsenäinen opiskelu 48 h

− Oman oppimisen arviointi 1 h

 

Oppimistehtävät:

Opintojakson aikana tehdään sekä yksin että ryhmätyönä soveltavia tehtäviä, jotka syventävät ymmärrystä käsiteltävään aihealueeseen. Tehtävät täsmentyvät opintojakson edetessä

 

Arviointitavat

Tentti ja oppimistehtävä

Tentti arvioidaan: 1-5

Oppimistehtävä hyväksytty/hylätty

Vastuuopettaja(t)

Christina Karlia-Palomäki

Heidi Théman
 

Oppimateriaalit

Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali sekä aiheeseen liittyvä lainsäädäntö­­