Olet täällä

Hadoop

Hadoop
 • Tunnus: ICT8TN005
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus:  3-7. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vapaaehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lähtövaatimuksena on Linux-perusosaaminen, Ohjelmointitaito (Java) ja tiedonhallinnan perusteiden tuntemus.

Oppimistavoitteet

Hadoop on datan ja informaation tallennus- ja analysointialusta, jonka käyttö lisääntyy organisaatioissa. Hadoop on Big Data -ilmiön perusinfrastruktuuri tarjoten puitteet hajautettujen datamassojen tallennukseen ja käsittelyyn. Tietoliikenneverkon tietokoneklustereiden palvelimissa olevia datamassoja voidaan käsitellä rinnakkain ja samanaikaisesti yksinkertaisen ohjelmointirajapinnan avulla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Hadoop-infrastruktuurin, sen käsitteet ja arkkitehtuurin sekä sen komponenttien, toimintojen ja käytön perusteet

Hadoop-opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Hadoop-järjestelmän arkkitehtuurin, komponentteja ja perustoiminnallisuuden
 • HDFS-tiedostojärjestelmää
 • MapReduce-rajapinnan ja sen käytön datan analysoinnissa
 • Hadoop-järjestelmän muita komponentteja

Sisältö

Opintojakso antaa Hadoop-järjestelmän teknisen yleiskuvan sisältäen käsitteet, arkkitehtuurin, komponentit, toiminnot ja käytön sekä Hadoop-pohjaiset tuotteet/palvelut.

Kurssin sisältö:

 • Hadoop architecture
 • Hadoop-tuotteet ja palvelut
 • Hadoop Distriputed File System (hdfs) ja MapReduce –rajapinta
 • Muita Hadoop-komponentteja: Hive, Pig, HBase, Spark, …

Kurssin aikana tehdään harjoitustöitä.

Työelämäyhteydet

Teknologia ja välineet ovat työelämässä käytettyjä.

Kansainvälisyys

Kurssilla englanninkielistä materiaalia ja välineitä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso koostuu lähiopetustunneista ja itseopiskelusta. Opintojaksolla käytetään Moodlea materiaalin jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen. Lähiopetustunneilla esitellään kurssin aihealueita ja keskustellaan aiheeseen liittyvistä teemoista. Lähiopetustuntien ulkopuolelle jää soveltamiseen liittyviä tehtäviä ja tehtäviä tukevan kirjallisuuden lukeminen.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

-

Vastuuopettajat

Arvo Lipitsäinen

Oppimateriaali

Verkkomateriaalia, mikä ilmoitetaan kurssin aikana.

Arviointiperusteet

Opintojakson suoritus arvioidaan arvosanalla 0-5/5.
Arvosana koostuu seuraavista osista: harjoitustyöt ja kurssin lopussa oleva tentti.