Olet täällä

Järjestelmäprojekti II

Järjestelmäprojekti II
 • Tunnus: ICT4TN017
 • Laajuus: 12 op (324 h)
 • Ajoitus: 7. lukukausi jaksot 1 ja 2
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut Järjestelmäasiantuntijan ammattiopinnoista kaikki 4. lukukauden pakolliset opinnot (15 op) sekä 6. lukukauden vapaasti valittavia opintoja (12 op).

Järjestelmäprojekti II -kurssin kannalta erityisen tärkeää on, että seuraavat opintojaksot on suoritettu ennen kurssille osallistumista:

 • Windows palvelimena (ICT4TN002)
 • Linux palvelimena (ICT4TN003)
 • Lähiverkon toiminta (ICT4TN004)

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • on saanut käytännön kokemusta järjestelmäprojektin suorittamisesta
 • osaa toimia projektiryhmän jäsenenä
 • ymmärtää eri roolien merkityksen projektityössä
 • ymmärtää erilaisten projektidokumenttien merkityksen
 • osaa esitellä ja perustella projekti-idean, jotta projekti hyväksytään toteutettavaksi
 • osaa tuottaa sekä teknistä että hallinnollista projektidokumentaatioita
 • osaa ratkaista teknisiä haasteita ja ongelmia yhteistyössä eri tahojen kanssa

 

Sisältö

Opintojakso toteutetaan projektimuotoisena. Projektityössä opiskelija syventää osaamistaan projektin aihealueesta sekä kehittää osaamistaan projektityömenetelmistä ja tiedonhankinnasta.
Opiskelijat jaetaan projektiryhmiin esitietojen sekä kiinnostuksen perusteella. Kukin projektiryhmä toteuttaa oman järjestelmäprojektin.

Järjestelmäprojekti voi olla:

 • järjestelmäratkaisu
 • järjestelmäratkaisun prototyyppi
 • palvelu
 • palvelun prototyyppi
 • tietotekninen selvitys
 • muu tietotekninen projektityö

Järjestelmäprojektin aihe voi olla opettajan ehdottama tai projektiryhmä voi itse ehdottaa sopivaa aihetta projektiryhmän järjestelmäprojektiksi.

Työelämäyhteydet

Järjestelmäprojektin aihe voi tulla myös asiakasyritykseltä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso kestää koko lukukauden.

Projektityön sisältö sovitaan toteutuskohtaisesti riippuen tarjonnasta ja opiskelijoiden mielenkiinnosta. Projektityön laajuus opintojaksosta on 202 työtuntia sisältäen kurssin alussa projektille laadittavassa projektisuunnitelmassa määritellyn määrän projektin ohjausta, ryhmätyötä ja itsenäistä työtä.

Vastuuopettaja

Harto Holmström, Pasila
Timo Ruohomaa, Pasila

Oppimateriaalit

Projektikohtainen materiaali

Arviointiperusteet

 

Arvosana 1

Arvosana 3

Arvosana 5

Opiskelija

 • Tuntee osittain projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä
 • On osallistunut järjestelmäprojektin osittaiseen suorittamiseen

 

Opiskelijan työn

 • tulos vastaa pääosiltaan tavoitetta
 • tueksi on laadittu keskeiset projektityön asiakirjat

Opiskelija

 • Tuntee projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä
 • On osallistunut järjestelmäprojektin suorittamiseen ja dokumentointiin projektiryhmän jäsenenä

 

Opiskelijan työn

 • tulos vastaa hyvin tavoitetta
 • projektityömenetelmät ovat ohjanneet työskentelyä hyvin

 

Opiskelija

 • Tuntee erittäin hyvin projektityön toimintaperiaatteet ja roolit projektityössä
 • On kiitettävästi osallistunut järjestelmäprojektin suorittamiseen ja dokumentointiin tärkeänä osana projektiryhmää 

Opiskelijan työn

 • tulos vastaa erinomaisesti tavoitetta
 • projektityömenetelmät ovat ohjanneet työskentelyä erinomaisesti

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.