Olet täällä

Sovelluspalvelujen virtualisointi

Sovelluspalvelujen virtualisointi
 • Tunnus: ICT4TN015
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso:  ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoiset

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Järjestelmäasiantuntijan 4-työkauden soveltuvia opintoja vähintään 9 opintopistettä tai hänellä on muutoin näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset virtualisointiarkkitehtuurit
 • tuntee keskeiset virtualisointiteknologiat ja ratkaisut
 • osaa toteuttaa virtualisoituja palvelinympäristöjä itsenäisesti ja/tai palveluntarjoajan kanssa

Sisältö

 • Virtualisointiarkkitehtuurit
 • Virtualisointiratkaisut
  • palvelin
  • työasema
  • sovellus
 • Pilvipalvelujen (internet-pohjaiset) teknologia-arkkitehtuurit
 • IAAS, PAAS,SAAS
 • Oppimistehtävä

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 31 h

Itsenäinen opiskelu 50 h

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Olavi Korhonen, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali

Verkkojulkaisut

Arviointiperusteet

Koe 50%
Arvioitavat harjoitukset ja raportit 50%

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5
Opiskelija tuntee pilvipalveluarkkitehtuurit ja niiden käyttö- ja toteutusmahdollisuuksia. Opiskelija tunnistaa  keskeiset virtualisointiteknologiat ja ratkaisuarkkitehtuurit sekä osaa toteuttaa virtualisoidun palvelinympäristön. Opiskelija tuntee hyvin pilvipalveluarkkitehtuurit ja niiden käyttöön ja toteutukseen liittyvät erityispiirteet. Opiskelija tuntee virtualisointiteknologiat ja ratkaisuarkkitehtuurit sekä kykenee toteuttamaan virtualisoituja sovelluspalveluja eri virtualisointialustoilla. Opiskelija osaa ja kykenee neuvottelemaan esim. palveluntarjoajan kanssa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista sovelluspalvelujen virtualisoimiseksi. Opiskelija tuntee erittäin hyvin pilvipalveluarkkitehtuurit ja niiden käyttöön ja toteutukseen liittyvät erityispiirteet. Osaa laatia ratkaisuehdotuksia sovelluspalvelujen virtualisoimiseksi erilaisia palveluja hyödyntäen ja omaa taidot neuvotella esim. palveluntarjoajan kanssa sopivan ratkaisun toteuttamiseksi. Opiskelija tuntee erittäin hyvin virtualisointiteknologiat ja ratkaisuarkkitehtuurit sekä osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti virtualisoituja palveluja eri virtualisointialustoilla.