Olet täällä

Sovelluspalvelinten hallinta

Sovelluspalvelinten hallinta
 • Tunnus: ICT4TN014
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Järjestelmäasiantuntijan 4-työkauden soveltuvia opintoja vähintään 9 opintopistettä.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija

 • perehtyy sovelluspalvelimiin tekemällä aiheeseen liittyvän projektityön yksin tai pienryhmässä
 • projektityöt esitellään opintojakson aikana ja tutustutaan muiden kurssilaisten tekemiin projektitöihin

Sisältö

 • Palvelimet ja niiden hallinta
 • Tallennusympäristöt
 • Konesalit
 • Varmuuskopiointi ja palautusteknologiat
 • Sovelluspalvelimien hallinnoinnin testaaminen esim. virtuaaliympäristössä
 • Aiheita käsitellään lähiopetuksessa ja opiskelija tekee itsenäisesti projektityön aihealueelta sovitusta aiheesta

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 31 h

Itsenäinen opiskelu 50 h

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Olavi Korhonen

Oppimateriaalit

Järjestelmäkohtaiset ohjeet

Opettajan laatima materiaali

Verkkojulkaisut

Arviointiperusteet

Koe 30%
Arvioitavat harjoitustyöt 70%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.