Olet täällä

Windows ratkaisujen hallinta (Windows Server Management)

Windows ratkaisujen hallinta (Windows Server Management)
 • Tunnus: ICT4TN013
 • Laajuus: 3 op (81h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut kurssit Työasemat ja tietoverkot (ICT1TN002) ja Tietoturva (ICT1TN003) ja Windows palvelinkäyttöjärjestelmänä (ICT4TN001) ja Windows arkkitehtuurit (ICT4TN012) tai hänellä on vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Windows –järjestelmän hallinnan erilaiset ratkaisut ja säännöllisen ylläpidon
 • osaa selvittää järjestelmän tilan erilaisilla työkaluilla
 • osaa tulkita työkalujen antamaa informaatiota
 • ymmärtää erilaisten tapahtumailmoitusten merkityksen ja keskinäisen riippuvuuden

Sisältö

Opiskelija toteuttaa kurssilla ryhmätyönä selvitystyön Windows –järjestelmän jonkin hallintatyökalun käytöstä. Aikaisemmalla kurssitoteutuksella tehty selvitystyö voi olla pohjana jatkoselvitystyölle. Kurssin lopussa on selvitystyöraporttien esittelytilaisuus.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla järjestetään vierailuluentoja mahdollisuuksien mukaan.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Ohjaustilaisuudet 16 h
Yksilö ja ryhmätyö yhteensä 64 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Timo Ruohomaa, Pasila

Oppimateriaalit

Opettajan laatima ja keräämä materiaali eri lähteistä.

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitustehtävät 100 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Kurssin keskeisen sisällön osalta opiskelija

Arvosanalla 1 Arvosanalla 3 edellisten lisäksi Arvosanalla 5 edellisten lisäksi
 • ymmärtää toiminnan periaatteet ja idean
 • osaa suorittaa erilaisia hallintatoimenpiteitä
 • osaa käyttää tarvittavia hallintatyökaluja
 • osaa valita ja käyttää hallintatyökaluja erilaisissa tilanteissa
 • osaa toteuttaa hallintatyökaluilla tarvittavat muutostilanteet
 • osaa soveltaa oppimaansa muutos- ja ongelmatilanteissa
 • osaa ratkaista tarpeelliset toimenpiteet vaatimusten mukaisesti