Olet täällä

Windows arkkitehtuurit

Windows arkkitehtuurit
 • Tunnus: ICT4TN012
 • Laajuus: 3 op (81h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut kurssit Työasemat ja tietoverkot (ICT1TN002) ja Tietoturva (ICT1TN003) ja Windows palvelinkäyttöjärjestelmänä (ICT4TN001) tai hänellä on vastaavat tiedot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Osaa määritellä AD:n DNS – asetukset ja tietää niiden merkityksen
 • Osaa määritellä ryhmäkäytäntöihin erilaisia lisäasetuksia (Loopback, WMI jne.)
 • Osaa selvittää määritellyt ryhmäkäytännöt ja niiden vaikutuksen
 • Osaa määritellä tiedostopalvelimeen liittyvät erilaiset asetukset
 • Tuntee erilaiset verkkoon liittyvät asetukset

Sisältö

 • Sisältö perustuu Microosoft –testeihin ” Windows Server 2008 Active Directory, Configuring” (Exam 70-640) ja "Windows Server 2008 Network Infrastructure” (Exam 70-642)
 • AD ja DNS
 • Ryhmäkäytäntöjen erilaisten lisämäärittelyjen teko ja vaikutuksen selvittäminen
 • Tiedostopalvelimeen liittyvät asetukset
 • Verkkoon liittyvien asetusten määrittelyjä

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opetus jakaantuu teoriaopetukseen ja ohjattuihin harjoituksiin virtuaaliympäristössä (yht. 28h) ja itsenäiseen opiskeluun (50h). Lisäksi on tentti (3h).
Oman oppimisen arviointi 1 h.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettaja

Timo Ruohomaa, Pasila

Oppimateriaalit

MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640): Configuring Windows Server 2008 Active Directory
MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows Server 2008 Network Infrastructure
Lisäksi opettajan laatima ja keräämä materiaali eri lähteistä.

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu tentistä (50%) ja harjoituksista (50%).
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Kurssin keskeisen sisällön osalta (Windows AD:n ja verkon konfigurointi) opiskelija

Arvosanalla 1 Arvosanalla 3 edellisten lisäksi Arvosanalla 5 edellisten lisäksi
 • ymmärtää toiminnan periaatteet ja idean
 • osaa päätellä erilaisten asetusten merkityksen
 • osaa käyttää tarvittavia konfigurointityökaluja
 • osaa määritellä asetukset usean palvelimen ympäristössä
 • osaa toteuttaa muutostilanteissa tarpeelliset päivitykset asetuksiin
 • osaa soveltaa oppimaansa muutos- ja ongelmatilanteissa
 • osaa suunnitella järjestelmän konfiguraation vaatimusten mukaisesti