Olet täällä

Tietoturvan hallinta

Tietoturvan hallinta
 • Tunnus: ICT4TN010
 • Laajuus: 3 op (81 h)
 • Ajoitus: 6. lukukausi
 • Kieli: suomi
 • Opintojakson taso: ammattiopinnot
 • Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut lukukausien 1-3 pakolliset opintojaksot sekä 4. lukukauden järjestelmäasiantuntijan vaihtoehtoiset ammattiopinnot tai hänellä on muutoin näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää tietoturvan kehittämisen periaatteet
 • tietää tietoturvan perusdokumentit (tietoturvapolitiikka, tietoturvasuunnitelma, jatkuvuussuunnitelma, toipumissuunnitelma, käyttäjien ohjeet)
 • tuntee tietoturvan osa-alueet ja niihin liittyviä ongelmia ja osaa soveltaa tietojaan pk-yrityksen tarpeisiin
 • osaa toteuttaa tietoturvan peruskartoituksen ja laatia pienimuotoisen tietoturvan kehittämissuunnitelman kartoituksen pohjalta

Sisältö

Opiskelija toteuttaa kurssilla tietoturvan peruskartoituksen ja laatii kartoituksen pohjalta tietoturvan kehittämissuunnitelman tai vaihtoehtoisesti toteuttaa muun vastaavan tietoturvan kehittämiseen liittyvän harjoitustehtävän.

Työelämäyhteydet

Harjoitustyö toteutetaan mahdollisuuksien mukaan pk-yrityksen tai pienen organisaation toimeksiannon pohjalta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Pääosin oppiminen tapahtuu yksilö- tai ryhmätyönä toteuttavassa projektissa (72 tuntia). Opettaja ohjaa projektiryhmän työtä sovituissa ohjauspisteissä. Asiakkaalle tehtävissä projekteissa kokouksia pidetään myös asiakkaan tiloissa. Kurssi alkaa yhteisellä teoriaopetuksella (4 tuntia) ja päättyy harjoitustöiden tulosten esittelytilaisuuteen (4 tuntia).
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Titta Ahlberg, Pasila

Oppimateriaalit

 • Opettajan laatima materiaali
 • Verkkojulkaisut

Arviointiperusteet

Arvioitavat harjoitustehtävät 100 %.

Arvosana 1 Arvosana 3 Arvosana 5

Opiskelija

 • osaa kuvata riskienhallinnan perusteet
 • osaa käyttää tarkistuslistoja riskikartoituksen apuna
 • osaa arvioida riskejä
 • osaa etsiä suojaratkaisuja

Opiskelija

 • osaa soveltaa tarkistuslistoja pk-yrityksen riskien kartoittamiseen
 • osaa arvioida riskikartoituksen tulokset yhdessä pk-yrityksen edustajan kanssa

Opiskelija

 • osaa laatia toteuttamiskelpoisen ja perustellun tietoturvasuunnitelman riskikartoituksen pohjalta

 

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.